Stödpersoner

Kamratstöd och utveckling av stödpersonsverksamheten hör till Cancerorganisationernas kärnuppgifter. Cancerorganisationerna utbildar kamratstödpersoner, stödpersoner inom lindringsvården och vänner i vardagen. Kamratstödet har en viktig funktion jämsides med det professionella vårdarbetet.

Frivilliga som utbildats av Cancerorganisationerna erbjuder stöd åt cancerpatienter och deras närstående runtom i Finland. Bland stödpersonerna finns sådana som själva haft cancer, närstående till cancerpatienter och andra aktiva.

Stödpersonerna avger ett tysthetslöfte och förbinder sig att följa Cancerorganisationernas principer, regler och värden.

Stödpersoner

Bli frivillig

De regionala cancerföreningarna och de nationella patientorganisationerna svarar för stödpersonsverksamheten.

Dessutom har Cancerorganisationerna många utbildare med personlig erfarenhet som berättar om sina upplevelser för hälsovårdsstuderande. Cancerorganisationerna är med i ett nationellt nätverk för erfarenhetsbaserad utbildning (expertutbildningsnätverket). I nätverket medverkar organisationer som företräder olika sjukdoms- och handikappgrupper.

Expertutbildning