Gå direkt till innehållet

Sakkunnigorganisationer uttrycker sin oro på den europeiska dagen för palliativ vård 15.6.2023 – Rätten till god palliativ vård och vård i livets slutskede bör garanteras i lag

Föreningen för palliativ medicin i Finland, Föreningen för palliativ vård i Finland och Cancerorganisationerna anser att det är dags att säkerställa den palliativa vården och vården i livets slutskede i Finland även i lag. Social och hälsovårdsministeriet (SHM) har publicerat en rekommendation om palliativ vård och vård i livets slutskede. Trots att rekommendationen har förbättrat tillgången på vård, försätts människor i ojämlik ställning i brist på förpliktande lagstiftning. Bristfällig vård i livets slutskede orsakar patienten och de närstående omänskligt och onödigt lidande.

Den palliativa vården bör ingå som en väsentlig del av den offentliga hälsovården. Målsättningen är inte att bota sjukdomar, utan att erbjuda helhetsomfattande lindring av symptom och lidande, förbättrad livskvalitet, stöd till närstående samt möjliggörande av en värdig död. Palliativ vård av god kvalitet och i rätt tid har ett stort värde för både patienten och de närstående.

Det har gjorts omfattande utredningar gällande utvecklingsbehoven för vård i livets slutskede. Nu är det dags att förverkliga utvecklingsförslagen genom att trygga den palliativa vårdens ställning i regeringsprogrammet och i lagstiftningen. Välfärdsområdena beslutar om fördelningen av resurser och det finns en risk att det som framförts enbart i form av rekommendationer lämnas obeaktat. Dessutom är kontinuiteten av redan påbörjade utvecklingsåtgärder hotad.

Personal specialiserad i palliativ vård är väsentlig för att vård av god kvalitet ska kunna erbjudas. Med hjälp av utbildad personal kan man försäkra sig om att patienterna i våra välfärdsområden erbjuds en helhetsmässigt god vård i livets slutskede. Specialiserade läkare och sjukskötare erbjuder stöd och skolning inom sitt eget distrikt till läkare och vårdare på grundnivå, såsom hemvården och boenden. Finansiering av denna utbildning bör säkerställas inom välfärdsområdena, så att vården kan utvecklas i enlighet med rekommendationerna.

– Att trygga vården av de obotligt sjuka och deras närstående är en människorättsfråga och en moralisk nödvändighet, för vilket staten bär ett etiskt ansvar. Detta konstateras även av Världshälsoorganisationen WHO samt den europeiska takorganisationen för palliativ vård, EAPC (European Association for Palliative Care). Det är dags för Finland att ta sitt etiska ansvar och korrigera bristerna i den palliativa vården genom att i lagstiftningen beakta den palliativa vården och vården i livets slutskede, poängterar ordförandena för föreningarna i palliativ medicin och vård, Anni Karppila och Mira Pajunen samt Cancerorganisationernas generalsekreterare Juha Pekka Turunen.

Tilläggsuppgifter och intervjuförfrågningar
Anni Karppila, ordförande, Föreningen för palliativ medicin i Finland, tfn 0415827792 anni.karppila@palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi
Mira Pajunen, ordförande, Föreningen för palliativ vård i Finland r.f., tfn 0415827793 mira.pajunen@sphy.fi
Juha Pekka Turunen, generalsekreterare, Cancerorganisationerna, tfn 050 571 4577, juhapekka.turunen@cancer.fi