Gå direkt till innehållet

Idealläget når vi inte i en handvändning, men det är den väg Cancerorganisationerna anser att bör väljas. Å andra sidan är en del av de mål vi lägger fram vardag redan nu. Vägen mot idealläget förbättrar ytterligare servicen för cancerpatienter och stärker jämlikheten i hela landet.

Patientstigen kan uppvisa olika, individuella variationer. Det vi beskriver här är en generell bild som inte realiseras som sådan för varje patient. De rekommendationer vi föreslår gäller de flesta patienter, även om stigen gestaltar sig något olika för olika patienter.

Våra rekommendationer tar upp allmänna vårdrelaterade frågor, psykosocialt stöd för patienter och deras närstående, stöd för rehabilitering och hälsofrämjande.

Den här webbplatsen är främst avsedd för yrkesfolk inom hälso- och sjukvården och för beslutsfattare. Om du har respons angående webbplatsen eller utvecklingsförslag, kan du skicka dem till adressen  potilaanpolku@cancer.fi.

Lever sin vardag och tar hand om sin hälsa

Människan lever en frisk vardag eller kanske en vardag med kroniska sjukdomar. Det kan komma stunder i livet som får oss att stanna upp och tänka på vår hälsa och livsstil: en närstående insjuknar, vi vill sluta röka, vi får krämpor. Vi behöver stöd för att ändra vår livsföring.

Söker sig till tjänster och går på undersökningar

Symptom kan väcka oro och rädsla. Man förstår inte nödvändigtvis att berätta allt som är viktigt om ens hälsa och symptom, om man inte blir direkt tillfrågad. Man är kanske rädd för undersökningarna och det tär på tålamodet att vänta på resultaten. Man har ett stort behov av mera information och av att bli hörd.

Får diagnos och diskuterar behandlingsalternativ

Cancerdiagnosen kommer ofta som en chock och kan vara förknippad med rädsla för döden. Patientens förmåga att ta emot information kan vara begränsad, trots att behovet av information är stort. Väntan på att behandlingarna ska börja lämnar rum för rädslor: hinner cancern framskrida under tiden? Patienten vill ha information om behandlingsalternativen och deras verkningar.

Genomgår kurativa (botande) behandlingar

Behandlingarna är förenade med många obehagliga symtom, smärta, osäkerhet och också behandlingströtthet. Cancern och behandlingarna kan märkbart påverka funktionsförmågan och det ökar oron för framtiden. Patienten är inte nödvändigtvis på det klara med om symtomen beror på cancern eller på behandlingarna eller när det är skäl att söka sig till sjukhus.

Övergår till uppföljning

Uppföljningsbesöken väcker ofta oro och det är vanligt med rädsla för återfall. Patienten kan oroa sig för om sjukvården har tillräcklig kompetens när det gäller just den aktuella cancertypen. Behovet av rehabilitering och kamratstöd är stort. Patienten kan känna sig lämnad ensam när behandlingarna är avklarade.

Blir frisk och lever en god vardag efter sjukdomen

Återgången till vardagen är inte nödvändigtvis lätt och man behöver stöd för sin rehabilitering. Cancern och behandlingarna kan ha orsakat biverkningar som man måste lära sig att leva med. När alla ens krafter inte längre går till att överleva, blir det rum för rädslor och känslor som tidigare trängts i bakgrunden.

Symtomen återkommer, går på undersökning

Nya symptom på cancer kan väcka hopplöshet och rädsla för döden. Situationen kan rentav kännas värre än när cancermisstankarna dök upp första gången. Tiden går långsamt i väntan på resultaten. Behovet av information och stöd är ofta stort. Patienten kan ha en upplevelse av att vara ensam i sin situation.

Delges diagnosen spridd cancer

Obotlig cancer kan väcka sorg, bitterhet och också hat. Patienten behöver kunskap om vilka behandlingsalternativ det finns och vilka behandlingar man kan pröva. Cancern kan orsaka smärta och både fysiska och psykiska biverkningar. Oavsett i vilken takt sjukdomen framskrider är behovet av stöd och kunskap i allmänhet stort.

Genomför bromsande behandlingar och lever en god vardag med kronisk cancer

Patienten blir tvungen att lära sig att leva med kronisk cancer. Det kan vara svårt att anpassa sig till den nya livssituationen och till de besvär som cancern och behandlingarna orsakar. Utöver psykosocialt stöd behövs stöd för rehabilitering och en individuell helhet av olika behandlingar.

Övergår till den palliativa vårdlinjen

Det kan vara svårt att konfronteras med den palliativa vårdlinjen, oavsett om cancern är kronisk eller snabbt framskridande. Det känns ofta för tidigt när döden närmar sig och oron om de närstående kan vara stor. Patienten och de anhöriga behöver tydlig information om vad den palliativa vårdlinjen innebär.

Övergår i terminalvård

Patienten och de närstående behöver få det klart utsagt att döden närmar sig. Döden kan väcka många slags känslor hos patienten och de närstående som de behöver stöd och rum för. Cancern kan också orsaka smärta och obehagliga symptom in i det sista.

Dör

Närstående till den avlidne kan förutom sorg också uppleva många andra känslor: bitterhet, skuld, rentav lättnad. De behöver stöd, kunskap och en möjlighet att gå igenom den avlidnes sista stunder och sjukdom. Döden kan hos närstående också väcka rädsla för att cancern är ärftlig.

Cancerorganisationernas tjänster

Cancerorganisationerna – Cancerföreningen i Finland, tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientföreningar – erbjuder ett brett spektrum av tjänster för patienterna och deras närstående under hela patientstigen.

Applicerad forskning

Nedan finns en tematiskt indelad lista över de viktigaste undersökningarna, utredningarna och behandlingsrekommendationerna som vi har använt när vi har skapat webbplatsen.

Återkommande begrepp

Här beskriver vi i korthet hur vi har använt några återkommande begrepp på Patientstigen.