Gå direkt till innehållet

2016 var ett jubileumsår för Cancerföreningen i Finland då föreningen firade sitt 80-årsjubileum på olika håll i Finland. Också ett flertal av medlemsföreningarna hade jubileumsår. Andra tyngdpunkter för verksamhetsåret 2016 var att verkställa den nya strategin och inverka på den nationella cancerpolitiken.

Cancerföreningen grundades på Ständerhuset den 21 november 1936. Föreningen ordnade därför jubileumsårets huvudfest just på Ständerhuset, med en inledande jubileumsandakt i Helsingfors domkyrkas krypta. Festtalare på huvudfesten var kanslichef Päivi Sillanaukee, statsrådet Riitta Uosukainen, generaldirektör, delegationsordförande Päivi Kärkkäinen, styrelseordförande, professor Teuvo Tammela, professor Heikki Joensuu och generalsekreterare Sakari Karjalainen.

Jubileumsårets tema var frivillighet. Alla regionala medlemsföreningar och patientorganisationer ordnade sina egna fester under årets lopp. De uppmärksammade frivilligarbetarna (en person eller en grupp) med en tavla (Voimapuu) av bildkonstnär Virpi Talvitie. Under året bereddes frivilligverksamhetens utvecklingsplan i samarbete med medlemsföreningarna. En positiv utveckling var att man lyckades hejda minskningen av medlemsantalet: många medlemsföreningar lyckades öka antalet medlemmar eller hålla antalet på samma nivå som året innan.

Under verksamhetsåret verkställde Cancerföreningen sin strategi både med särskilda spetsprojekt och med hjälp av organisationens utvecklingsplan. Föreningen har tagit fram sju spetsprojekt med anknytning till fyra strategiska mål. Spetsprojekten fortskrider inom den givna tidsramen. Utvecklingsplanen innehåller 20 rekommendationer om hur man kunde stärka organisationsdemokratin och -verksamheten. Många av rekommendationerna genomfördes som planerat under årets lopp. Målet med organisationens utvecklingsplan är att i enlighet med strategin göra Cancerföreningen i Finland till en stark och kompetent organisation.

Som en del av Finlands NCD-allians arbetade Cancerföreningen tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd för att främja förverkligandet av världshälsoorganisationen WHO:s program för icke-smittsamma sjukdomar i Finland. I och med samarbetet stödde man statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram och det spetsprojekt i programmet som gäller främjande av hälsa och välfärd.

Cancerorganisationerna stödde tillsammans med andra folkhälsoorganisationer beredningen av den nya tobakslagen, som trädde i kraft i augusti, samt deltog i beredningen av alkohollagsreformen.

Kvaliteten och genomslaget av vår egen verksamhet stärktes på många olika sätt. Med Cancerstiftelsens stöd kunde vi för tredje året i rad förbättra medlemsföreningarnas förutsättningar att ordna rådgivning och stöd till patienter.

Under året fortsatte också arbetet för att effektivera verksamheten, skära ned utgifter och rikta resurser på ett ändamålsenligt sätt. Ekonomiskt sett var 2016 ett lyckat år. Vi lyckades förbättra vår självförsörjningsgrad.

Vi uppnådde de mål som hade ställts för verksamhetsåret samt – tack vare verkställandet av strategin – ytterligare förbättra organisationens interna samarbete och enhetlighet. Ett gott resultat såväl i verksamheten som i ekonomin utgör en god grund för fortsatt arbete.