Gå direkt till innehållet

Flera viktiga frågor sammanföll under verksamhetsåret 2017 inom Cancerföreningen i Finlands verksamhetsmiljö. Riksdagen fattade beslut om den nya alkohollagen, statsrådet beslutade att inrätta ett nationellt cancercentrum och koncentrera vissa cancerbehandlingar, och Social- och hälsovårdsministeriet gav ut rekommendationer för ordnandet av palliativ vård och terminalvård. Cancerföreningen medverkade tätt i beredningen av dessa ärenden eller deltog på andra sätt i att utarbeta deras innehåll. De slutliga besluten om social- och hälsovårdsreformen senarelades emellertid till nästa år. Cancerföreningen fick ett pris som erkänsla för sina insatser för stödpersonsverksamheten inom terminalvården.

Under verksamhetsåret genomförde Cancerföreningen sin strategi både genom särskilda spetsprojekt och med hjälp av organisationens utvecklingsplan. Föreningen har tagit fram sju spetsprojekt med anknytning till fyra strategiska mål. Spetsprojekten fortskred inom den givna tidsramen. Utvecklingsplanen innehåller 20 rekommendationer om hur man kunde stärka organisationsdemokratin och -verksamheten. Under året färdigställdes medlemsföreningarnas nya webbplatser och startade en stor upphandling av ett system för medlemstjänster. I Åbo ordnade Cancerföreningen för första gången en tvådagarsutbildning för förtroendepersoner vid medlemsföreningarna.

Som en del av Finlands NCD-allians arbetade Cancerorganisationerna tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd för att främja förverkligandet av världshälsoorganisationen WHO:s program för icke-smittsamma sjukdomar i Finland. Samarbetet ledde till projektet Ett liv, som beviljades ett treårigt bidrag av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

Kvaliteten och genomslaget av vår egen verksamhet stärktes på många olika sätt. Med Cancerstiftelsens stöd kunde vi för tredje året i rad förbättra medlemsföreningarnas förutsättningar att ordna rådgivning och stöd till cancerdrabbade.

Under året fortsatte också arbetet för att effektivera verksamheten, skära ned utgifter och rikta resurser på ett ändamålsenligt sätt. Ekonomiskt sett var verksamhetsåret 2017 ett lyckat år. Vi lyckades åter förbättra vår självförsörjningsgrad.

Vi uppnådde de mål som hade ställts för verksamhetsåret samt – tack vare verkställandet av strategin – ytterligare förbättra organisationens interna samarbete och enhetlighet. Ett gott resultat såväl i verksamheten som i ekonomin utgör en god grund för fortsatt arbete.