Gå direkt till innehållet

Mål. Syftet med Cancerföreningen i Finland är enligt dess stadgar att förebygga de skador som cancersjukdomar medför. Förutom genom hälsofrämjande, rådgivning, rehabilitering, kommunikation och forskning vill Cancerföreningen främja detta mål genom att inverka på politiskt beslutsfattande.

Under verksamhetsåret 2017 kompletterades Cancerföreningens riksomfattande påverkansarbete med regional påverkan. Det regionala påverkansarbetet var förknippat med beredningen av det nationella cancercentrumets regionala centrum samt med samarbetet med övriga organisationer för att bereda social- och hälsovårdsreformen i landskapen. För att uppnå sitt mål utnyttjar föreningen både formella verkningskanaler och olika nätverk. Väsentligt för föreningens påverkansarbete är att den upplevs som en pålitlig och obunden samarbetspartner.

Riksdagen. Cancerföreningen har stött riksdagens cancernätverks verksamhet bl.a. genom att erbjuda riksdagsledamöter forskningsbaserat material om alkoholens inverkan på cancerrisken samt genom att ordna ett evenemang om temat på inbjudan av riksdagsledamot Sari Sarkomaa. Tillsammans med riksdagsledamot Pekka Puska ordnade föreningen ett evenemang för allmänheten i Lilla parlamentets infocentrum; temat var cancer i Finland och globalt. Huvudtalare var Chris Wild, generaldirektör för internationella cancerforskningsorganisationen IARC (International Agency for Research on Cancer), som lyder under världshälsoorganisationen WHO. Eeva Ollila hördes som Cancerföreningens representant av social- och hälsovårdsutskottet gällande regeringens proposition om alkohollagen. Nea Malila hördes av finansutskottets kommun- och hälsovårdsdelegation gällande statens budgetproposition och de s.k. kliniska kvalitetsregistren.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Cancerföreningen och de andra medlemmarna i Finlands NCD-allians deltog i en NCD-grupp som Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt för att diskutera frågor kring främjandet av hälsa och välfärd. Också representanter för Institutet för hälsa och välfärd deltog i samarbetet, som bidrar till att stödja verkställandet av regeringens spetsprojekt samt uppföljningen av världshälsoorganisationen WHO:s program för icke-smittsamma sjukdomar.

Cancerföreningens representanter spelade en viktig roll i ministeriets screeninggrupp samt i det inofficiella samarbete som fortsätter gruppens arbete. Arbetsgruppen grundades delvis på grund av regeringsprogrammets mål som syftar till att se över kommunernas uppgifter och förpliktelser. Cancerregistrets undersökningar och utredningar fungerar som bakgrundsmaterial när ministeriet senare beslutar om att fortsätta och eventuellt utöka cancerscreeningarna. Cancerföreningen är beredd på att följande screeningförordning kommer att utvidga screeningarna även till tarmcancer.

Cancerföreningens representanter deltog i en arbetsgrupp som planerar det nationella cancercentrumets verksamhet, i Social- och hälsovårdsministeriets styrgrupp för biobankslagen, i Institutet för hälsa och välfärds expertgrupp för tillgång till cancervård samt i arbetsgruppen för läkemedelsinformation vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Cancerföreningen har varit i aktiv kontakt med ministeriets tjänstemän i fråga om beredningen av den nya lagstiftningen om tobak och alkohol.

Övriga myndigheter och samarbetspartner. Cancerföreningen fortsatte samarbetet med Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet, Tullen, polisförvaltningen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt rederier för att hantera problemen kring den olagliga införseln av snus.

Generalsekreteraren var medlem i sektionen för forskning och utvärdering vid Statens idrottsråd. Idrottsrådet är sakkunnigorgan för Undervisnings- och kulturministeriet.

Finlands cancerregister innehar en viktig roll som en producent av den sakkunskap som behövs i den nationella cancerpolitiken. Cancerregistret upprätthåller en databas över alla i Finland diagnostiserade cancerfall och det är också ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut. Massundersökningsregistret är en avdelning vid Cancerregistret som upprätthåller en databas om cancerscreeningprogram och som planerar och utvärderar riksomfattande screeningar. De data som Cancerregistret och Massundersökningsregistret tar fram utnyttjas för riksomfattande cancer- och screeningstatistik och cancerforskning samt som stöd för hälsopolitiska beslut. Under verksamhetsåret 2017 färdigställde Institutet för hälsa och välfärd en utredning om alternativ till driften av cancerregistret och massundersökningsregistret. Slutsatsen var att det nuvarande systemet är den mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga modellen.

Nätverk. Cancerföreningen var medlem i Finlands NCD-allians. I nätverket deltog sju andra hälso- och patientorganisationer: Andningsförbundet, Diabetesförbundet i Finland, Filha, Finlands Hjärtförbund, Finska läkarföreningen Duodecim, Föreningen för mental hälsa i Finland och Hjärnförbundet. Nätverkets social- och hälsovårdsorganisationer lämnade in en ansökan om projekten Ett liv 2.0 till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, och projektet beviljades ett treårigt bidrag.

Generalsekreteraren var medlem i styrelsen för Finlands social och hälsa rf (Soste). Soste är en viktig aktör inom social- och hälsopolitiken som främjar social- och hälsovårdsorganisationernas gemensamma mål. Generalsekreteraren var som representant för Soste även medlem i delegationen för läkemedelsforskning vid Läkemedelsindustrin rf.

Hälsoavdelningens överläkare och andra sakkunniga fungerade som expertmedlemmar i ett flertal arbetsgrupper och samarbetsnätverk som arbetar med cancerprevention, rehabilitering, kamratstöd och frivilligarbete.