Gå direkt till innehållet

2019 års viktigaste förändringar i Cancerstiftelsens verksamhetsmiljö hade att göra med fördröjningen av reformen av social- och hälsovårdens strukturer, ändringarna i Veikkaus Ab:s verksamhet och lanseringen av det nationella cancercentret. Alla dessa påverkar Cancerorganisationerna.

I vår verksamhet måste vi också beakta den allt större oron över klimatförändringens konsekvenser för hela världen och osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin.

Statsminister Juha Sipiläs regering avgick före riksdagsvalet när social- och hälsovårdsreformen och den anknytande landskapsreformen som regeringen länge berett inte fick tillräckligt med stöd i riksdagen. De nya regeringarna – först Antti Rinnes och sedan Sanna Marins – har lovat föra reformen framåt till vissa delar enligt ändrade principer. Valfriheten förverkligas inte i enlighet med den föregående regeringens mål, och för Nyland söks ett organiseringsansvar som avviker från landskapsmodellen. Organisationernas roll som tjänsteleverantörer och tjänsteleverantörers partner i de nya strukturerna är fortfarande oklar.

I augusti 2019 började en omfattande offentlig debatt om Veikkaus Ab:s ansvar för att bekämpa skadeverkningar av penningspel. Veikkaus och staten som ägare beslutade om flera åtgärder för att minska spelberoendet och de olägenheter det orsakar. Dessa åtgärder kommer att ha en betydande inverkan på Veikkaus intäkter under de kommande åren och därmed också på verksamheten hos de aktörer som får statsunderstöd ur spelintäkter.

Det nationella cancercentret FICAN startade officiellt hösten 2019 när alla deltagande parter undertecknade stiftelseurkunden. Cancerorganisationerna är inte en av undertecknarna, men samarbetar tätt med både de regionala cancercentren och den nationella koordinerande enheten. Cancerorganisationerna har redan från början deltagit i planeringen och erbjudit sina egna tjänster för att stödja cancercentrets verksamhet. Tjänsterna är nära kopplade dels till cancerscreening, dels till genomförandet av det psykosociala stödet till patienter och anhöriga. FICAN är på lång tid den mest betydande reformen när det gäller ordnandet av cancervården i Finland.

Under verksamhetsåret genomförde Cancerföreningen sin strategi, som sträcker sig till 2020, både genom spetsprojekt och med hjälp av en utvecklingsplan. Både genomförandet av utvecklingsplanens rekommendationer och spetsprojekten fortskred inom den givna tidsramen. De implementerades nästan i sin ursprungliga omfattning redan 2019. Under året låg tyngdpunkten dock redan på beredningen av den nya strategin, som godkändes vid delegationens möte i december.

Vid Cancerregistret och Massundersökningsregistret fortskred informationssystemsprojekten som planerat. Vad gäller insamlingen av kliniska cancerdata ersattes de pappersbaserade canceranmälningarna med ett användarvänligt elektroniskt system för canceranmälan. Systemet är tillgängligt också på svenska och engelska. Detta var dock bara en mellanfas. Inom en snar framtid är målet att få in kliniska cancerdata i strukturerad form direkt från aktörer inom den specialiserade sjukvården. Cancerregistret lyckades hjälpa forskare och andra som är i behov av information allt mer effektivt och på ett mer kundorienterat sätt. Registret har en webbapplikation där användare själv kan söka fram den statistik som de behöver. Tillsammans med sina samarbetspartner förberedde Cancerregistret sig på att starta screeningen för tarmcancer.

Vid Cancerföreningens centralbyrå genomfördes ett flertal åtgärder som ökade verksamhetens genomslag och effektivitet. Under verksamhetsåret organiserade man en omfattande projektchefsutbildning och tog fram en tydlig modell och instruktioner för organisationens olika projekt. Under våren genomfördes en EFQM-utvärdering för att identifiera utvecklingsobjekt för verksamhetens kvalitet och under sommaren genomfördes med stöd av LokalTapiola en kartläggning och bedömning av verksamhetens risker. Centralbyråns ledningssystem förnyades genom att bilda en ledningsgrupp på koncernnivå och tre ledningsteam (Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen och Finlands cancerregister).

Som en del av Finlands NCD-allians arbetade Cancerorganisationerna tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd för att främja förverkligandet av världshälsoorganisationen WHO:s program för icke-smittsamma sjukdomar i Finland. Projektet Ett liv, som är ett resultat av samarbetet, fortsatte för andra året och Cancerorganisationerna deltog i synnerhet i det nationella påverkansarbetet och i landskapssamarbetet.

Vi lyckades uppnå de mål som hade ställts för verksamhetsåret samt ytterligare förbättra organisationens interna samarbete och enhetlighet tack vare beredningen av den nya strategin. Ett gott resultat såväl i verksamheten som i ekonomin utgör en god grund för fortsatt arbete samt för beredningen av en ny strategiperiod.