Gå direkt till innehållet

Mål. Genom samhällspåverkan strävar vi efter att främja våra mål i det politiska beslutsfattandet. Målen täcker på ett omfattande sätt vårt verksamhetsfält och hänför sig till alla faser på cancerpatientens stig. För oss är samhällspåverkan ett sätt att genomföra vår strategi, mission och vision.

Allmänt. Cancerföreningens samhällspåverkan präglades 2019 starkt av riksdagsvalet och förhandlingarna om regeringsprogrammet samt samarbetet med andra organisationer.

Val. År 2019 fördes riksdagsval och därefter regeringsförhandlingar i Finland. Cancerföreningen i Finlands valpåverkan hade inletts kraftigt redan 2018. Arbetet fortsattes på basis av de valmål som utarbetades våren 2018 och som prioriterades i slutet av 2018. De prioriterade målen var:

 • ibruktagandet av hälsobaserad beskattning
 • minskandet av användningen av tobaks- och nikotinprodukter
 • utvecklandet av screeningprogram, bl.a. inledandet av screeningprogram för tarmcancer
 • försnabbandet av tillgången till vård, särskilt inom primärvården
 • minskandet av patienternas sjukvårdskostnader
 • säkerställandet av kvaliteten på och tillräckligheten hos vården i livets slutskede och den palliativa vården.

Under 2018 och vintern 2019 träffade vi beslutsfattare och påverkare som är centrala med tanke på våra mål: riksdagsledamöter, partiernas och riksdagsgruppernas medarbetare och ministrarnas specialmedarbetare. 2018 års påverkansarbete för att utveckla screeningarna slogs samman med valpåverkansarbetet i början av 2019 så att man vid mötena också talade om screening.
Under 2018 och 2019 hölls sammanlagt 24 möten med beslutsfattare om påverkan på valet och regeringsprogrammet.

Av valmålen gjordes bilder för de sociala medierna som vi sedan själva delade och som också medlemsföreningarna utnyttjade. Många föreningar och engagerade medlemmar delade bilderna aktivt.

När regeringsförhandlingarna inleddes skickade vi ännu ett meddelande till alla medlemmar i arbetsgruppen för hälsofrågor och påminde dem om våra mål. Under regeringsförhandlingarna skickade vi också beräkningarna av kostnadseffekterna av våra screeningmål och screeningprogrammens genomslag till Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.

Vi kan anse att vårt påverkansarbete lyckades: regeringsprogrammet innehåller en anteckning om alla våra sex prioriterade mål. Under regeringsperioden kommer man bl.a. att inleda ett screeningprogram för tarmcancer och genomföra ett utvecklingsprogram för vården i livets slutskede, den palliativa vården och smärtbehandling. Samma ämnen syns också i den plan för de offentliga finanserna som blev klar hösten 2019. Screeningprogrammet för tarmcancer har planerats börja vid ingången av 2022.

Klinisk forskning. Inför riksdagsvalet inleddes också påverkansarbete för att stärka den kliniska forskningen. Våren 2019 utarbetades en framställning som överlämnades till den nya riksdagen i början av maj – precis innan regeringsförhandlingarna inleddes. Framställningen hade undertecknats av 33 organisationer som arbetar inom medicinsk forskning. Tyvärr nämndes inte klinisk forskning i regeringsprogrammet.

Samarbetet fortsatte på hösten med en mindre grupp: Cancerorganisationerna, Finska läkarföreningen Duodecim, Läkemedelsindustrin rf och Finlands läkarförbund. Budgetpropositionen för 2020 var bristfällig i fråga om klinisk forskning, och därför sände vi ett gemensamt utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet och finansutskottets kommun- och hälsovårdssektion. Arbetet för att påverka budgeten gav dock inte resultat. Den 22 oktober 2019 ordnade vi tillsammans med Tutkas, riksdagens förening för forskare och riksdagsledamöter, ett seminarium om medicinsk forskning. Seminariets övriga arrangörer var Finska läkarföreningen Duodecim, Helsingfors universitet, Läkemedelsindustrin rf, Föreningen för unga läkare och Tamro.

Ett liv. Under verksamhetsåret 2019 gjordes mycket samhällelig påverkan tillsammans med andra folkhälsoorganisationer inom projekthelheten Ett liv. Projektets mål inför riksdagsvalet bereddes vintern 2018–2019 och godkändes i januari 2019. En stor del av beredningsansvaret låg hos Cancerföreningen i Finland, och målen var väl i linje med våra egna mål. Ansvaret för projektets påverkansmöten låg hos Cancerföreningen i Finland, Andningsförbundet och Diabetesförbundet. Under början av 2019 ordnade Ett liv-gruppen tretton möten med viktiga beslutsfattare och beredare. Före valet ordnade gruppen också ett seminarium (Puhutaan rahasta) där man diskuterade valmålen. I panelen deltog flera kända politiker, bl.a. två ministrar och en partiledare. I november 2019 ordnades ännu ett seminarium som behandlade ett av våra centrala valmål, den hälsobaserade beskattningen.

Våren 2019 utsågs Cancerföreningens chef för samhällsrelationer till ordförande för Ett livs nätverk för påverkansarbete, vilket för sin del ökade betydelsen av projektets påverkansarbete i vårt eget påverkansarbete.

Före eurovalet samlade Ett liv in synpunkter från kandidaterna om kopplingen mellan EU och hälsa och gjorde ett pressmeddelande och en video om detta som vi delade vidare.
Organisationerna inom projektet Ett liv beslutade föreslå att nätverket Ett liv inrättas i riksdagen som ett samarbetsorgan mellan riksdagsledamöter och organisationerna. Nätverket ska behandla gemensamma riskfaktorer för folksjukdomar och teman som förenar patienterna, men vid behov också ärenden som gäller en enda sjukdomsgrupp. Nätverket grundades den 24 oktober 2019. Till ordförande valdes riksdagsledamot Sari Sarkomaa och till vice ordförande riksdagsledamot Ritva Elomaa.

I höstas beredde Ett liv-organisationerna sina mål för social- och hälsovårdsreformen och regeringsprogrammet med tanke på den kommande valperioden. Arbetet för att påverka social- och hälsovårdsreformen inleddes i slutet av året. Cancerföreningen i Finland och Andningsförbundet svarar för mötena med beslutsfattare.

Nationella cancercentret. I februari ordnades de s.k. FICAN-samarbetsdagarna, dvs. ett evenemang till vilket hade inbjudits alla aktörer vid de regionala cancercentren och Cancerorganisationernas medlemsföreningar. Vid evenemanget lanserades webbplatsen Patientstigen, som beskriver hur cancerpatientens stig framskrider, hurdana tjänster patienten erbjuds och hur patientens behov tillgodoses. På webbplatsen ges också rekommendationer till yrkesutbildade personer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Webbplatsen utgör en grund för långsiktigt påverkansarbete. Våren 2019 inleddes ett samarbete med Sylva rf för att skapa en webbplats för barnpatientens stig.

Under verksamhetsåret 2019 ordnades möten med alla regionala cancercenter. I mötena deltog hälsoavdelningens direktör, chefen för samhällsrelationer och regionens cancerföreningar. Vid mötena presenterades webbplatsen Patientens stig, diskuterades inledandet av cancercentrets verksamhet och övervägdes möjligheterna till samarbete på riksomfattande och regional nivå mellan cancercentret och cancerföreningarna i regionen. Mötet med FICAN Nord flyttades till början av 2020.

Vid mötet med Inre Finlands cancercenter kom man överens om att inleda ett samprojekt om patientdelaktighet och patientkommunikation. Planeringen av projektet inleddes hösten 2019.
Cancerföreningen deltar i styrgruppen för verksamheten vid det nationella cancercentret, som har arbetat hela året. I oktober 2019 grundades en koordinationsenhet för det nationella cancercentret. Generalsekreteraren höll ett anförande vid lanseringsevenemanget för det nationella cancercentret.

Läkemedelspolitik. Samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL:s (Association of European Cancer Leagues) arbetsgrupp om tillgång till läkemedel fortsatte sin verksamhet år 2019. Som en del av gruppens verksamhet skickade vi i maj ett brev till medlemmarna i Världshälsoförsamlingens (WHA, World Health Assembly) finländska delegation och uppmanade dem att stödja den resolution som förberetts under ledning av Italien och som skulle öka transparensen i läkemedelspriserna och prisbildningen. I början av året kontaktade vi också finländska beslutsfattare och aktörer inom läkemedelspolitiken och skickade dem information om ECL:s publikation Let’s Talk Access.

Annat påverkansarbete. I september ordnade vi ett diskussionsmöte om cancer och ojämlikhet där vi på ett mångsidigt sätt presenterade våra mål för påverkansarbetet i syfte att stärka cancerpatienternas jämlikhet. Mötet fick mycket synlighet i medierna.

Via Finlands social och hälsa rf:s (Soste) nätverk för patient- och folkhälsoorganisationer (Potka) öppnades en möjlighet att producera innehåll för tjänsten Läkarens databas. Vi kom överens med Förlags Ab Duodecim, som upprätthåller tjänsten, om att skriva två nya texter och uppdatera en. Texterna stöder för sin del vårt påverkansarbete gentemot yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

I september publicerades Savupilvi portin yllä, en undersökning som vi beställt och som behandlar nikotinfrihetspraxis vid yrkesläroanstalter. Påverkansarbetet för att stödja nikotinfriheten inleddes hösten 2019 genom att man träffade yrkesläroanstalternas studerandeorganisationer (De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI ry, Suomen opiskelija-allianssi OSKU ry och Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry) och diskuterade samarbetsmöjligheter.

I november-december 2019 beredde vi för ECL ståndpunkter för att påverka Europeiska kommissionen i fråga om det kommande handlingsprogrammet EU Beating Cancer Plan.
Under 2019 bereddes kompetensmål för nya läkare i samarbete med patientorganisationer. Chefen för samhällsrelationer kommenterade målutkasten två gånger under året genom Delfimetoden.

 • Utlåtanden. Under 2019 lämnade vi följande utlåtanden:
 • utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om genomlagspropositionen (juni 2019)
 • utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om villkorlig ersättning för läkemedelspreparat (september 2019)
 • utlåtande till Finansministeriet och senare till finansutskottets skattesektion om höjd tobaksskatt (september och oktober 2019)
 • utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet och finansutskottets kommun- och hälsovårdsdelegation om 2020 års budgetproposition (oktober 2019)
 • utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om kvalitetsregister (november 2019).

Strategisk forskning

Med strategisk forskning avses här pragmatisk hälsopolitisk forskning i anslutning till det hälsopolitiska beslutsfattandet och verkställandet av relaterade beslut.

År 2019 gjordes en undersökning om regleringen av smakämnen i e-cigaretter i Finland, i synnerhet om rättegångar i anslutning till regleringen, samt om hur denna nationella reglering infaller inom den europeiska lagstiftningsramen. Undersökningen publicerades i tidskriften Tobacco Control (Ollila E. See you in court: obstacles to enforcing the ban on electronic cigarette flavours and marketing in Finland. Tobacco Control 2019, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055260). Resultaten kommunicerades till centrala finländska och europeiska beslutsfattare som bedriver tobakspolitik. Resultaten presenterades också vid ett tobakspolitiskt seminarium som finansierats av projektet NuoTup. Temat behandlades dessutom i ett flertal medier.

En läkemedelspolitisk undersökning om cancerläkemedel inleddes för att utreda betydelsen av och kostnaderna för nya cancerläkemedel som en del av den moderna cancervården samt framtidsutsikterna. I undersökningen utnyttjas uppgifter om läkemedelskostnader samt intervjuer med centrala cancerpolitiska aktörer. Undersökningen blir färdig 2020.