Gå direkt till innehållet

Vid Cancerorganisationerna, i Finland och i hela världen skilde sig året 2020 avsevärt från alla tidigare år på grund av covid-19-pandemin. Allt förändrades.

Förtroendeorganens sammanträden hölls på distans med undantag av årets första möte. Delegationens möten hölls som e-postmöten och på distans med den fullmakt som undantagslagen gav. Centralbyrån och medlemsföreningarnas kontor övergick till distansarbete efter mitten av mars och de jobbade på distans också vid årets slut. Tjänsterna för cancerpatienter och deras närstående ändrades i stor utsträckning från personliga möten till distansmöten. Det blev inga inrikes- och utlandsresor. Utbildningar och andra evenemang genomfördes via webben. Verksamheten fortsatte dock och vi lärde oss att arbeta under nya förhållanden.

Bekämpningen av pandemin orsakade stora förändringar i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Besöken inom primärvården minskade avsevärt och i våras överförde man inom den specialiserade sjukvården resurser till sluten vård och intensivvård för covid-19-patienter. Ett stort antal vårdpersonal inom olika specialområden utbildades för att vårda covid-19-patienter. Icke-brådskande operationer sköts upp, men dröjsmålen hos behandlingen av cancerpatienter var uppenbarligen kortvariga.
De största förändringarna i cancerbekämpningen torde ha att göra med fördröjningar i första misstankar om cancer. Enligt statistik från Finlands cancerregister konstaterades i mars-juni 2020 hela 12 % färre cancerdiagnoser genom patologiska undersökningar än vad som förväntades utifrån uppgifter från tidigare år. Det förekom avbrott i cancerscreeningarna alldeles i början, men man fick situationen under kontroll i slutet av året och vid behov fortsatte man screeningarna efter årsskiftet. Också upprepade kallelser skickades oftare än tidigare till uteblivna personer.

I samband med reformen av social- och hälsovårdens strukturer arbetar vi tillsammans med andra organisationer för att de tjänster som organisationerna tillhandahåller ska integreras i social- och hälsovårdens servicehelhet. Inom ramen för organisationssamarbetet Ett liv har vi påverkat lagstiftningen och planerna om främjande av välfärd och hälsa i kommuner och välfärdsområden. Påverkansarbetet och dess centrala objekt beskrivs närmare i avsnittet Samhällspåverkan. Ett av de viktigaste resultaten av de senaste årens påverkansarbete kan anses vara beslutet att inkludera screening för tarmcancer i det nationella screeningprogrammet. För närvarande pågår screeningen i de kommuner som frivilligt gått med, men under 2022 inleds screeningen i hela landet.

Under året framgick det tydligt att Veikkaus Ab:s intäkter minskar ännu mer än beräknat. Orsaken till detta är att begränsningarna gällande penningspel har ökat och antalet spelautomater har minskat. Också de restriktioner som följer av covid-19-pandemin samt andra ändringar i penningspelen har påverkat situationen. Cancerorganisationerna anser att de begränsningar och andra åtgärder som syftar till att bekämpa skadeverkningarna av penningspel är nödvändiga. Styrelsen beslutade att kompensera för de konsekvenser som minskningen av Veikkaus intäkter har för understöden till förmånstagarorganisationerna 2021 med budgetmedel och besparingar. I fråga om social- och hälsoorganisationer minskade nivån på de understöd som beviljades för 2021 dock redan med cirka en femtedel. Samma nedskärning gällde också understöden till Cancerorganisationerna.

Det nationella cancercentret FICAN har haft en svår start. De regionala cancercentren fungerar bra, även om de inte fick de statsunderstöd som utlovats för dem år 2020. Verksamheten vid det nationella koordinationscentret för FICAN hade inte inletts före utgången av 2020. Orsaken torde delvis vara de prioriteringar som coronapandemin orsakat. Bristen på intresse för att inleda den nationella samordningen väcker dock oro hos Cancerorganisationerna och de regionala cancercentren. Cancerorganisationerna samarbetar tätt med de regionala cancercentren. Cancerorganisationerna har deltagit i planeringen och erbjudit tjänster för att stödja cancercentrens verksamhet. Tjänsterna är nära kopplade dels till cancerscreening, dels till genomförandet av det psykosociala stödet till patienter och anhöriga.
Som en del av Finlands NCD-allians arbetade Cancerorganisationerna tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd för att främja förverkligandet av världshälsoorganisationen WHO:s program för icke-smittsamma sjukdomar i Finland. Projektet Ett liv, som inleddes som ett resultat av organisationssamarbetet, fortsatte för tredje året. Cancerorganisationernas chef för samhällsrelationer ledde projektets påverkansarbete och medlemsföreningarna deltog aktivt i organisationssamarbetet på landskapsnivå.

Undantagsåret tvingade oss att fundera på vad som är och vad som inte är väsentligt, vad som är temporärt och vad som är permanent. Vi sparade mycket i resekostnader och resandet kommer att minska också i framtiden. Bekämpningen av klimatförändringen och osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin måste beaktas i vår verksamhet.

Trots undantagsförhållandena lyckades vi uppnå de mål som hade ställts för verksamhetsåret. Tack vare tätare samarbete och planeringen av strategins verkställande kunde vi dessutom förbättra organisationens interna samarbete och enhetlighet. Under pandemin lärde sig vår organisation många nya färdigheter som vi kan dra nytta av även i fortsättningen. Ett gott resultat såväl i verksamheten som i ekonomin utgör en god grund för en ny strategiperiod.