Gå direkt till innehållet

År 2023 påverkade vår omvärld på många sätt. Kriget i Ukraina fortsatte. I Finland skedde ett regeringsskifte efter riksdagsvalet.

Den nationella cancerstrategin, som vi hade lagt fram, kom inte med i det nya regeringsprogrammet. Vi fortsatte att arbeta målmedvetet med olika aktörer för den nationella cancerstrategin, och i slutet av året beviljade riksdagen Social- och hälsovårdsministeriet 80 000 euro för att börja planera strategin under 2024.

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet och under det första verksamhetsåret uppmärksammades de ekonomiska problemen. På många håll rådde det brist på vårdpersonal, särskilt inom primärvården. Vi har särskilt på basis av rapporter från medlemsföreningarna följt hur cancervården och organisationernas egen verksamhet fortsätter i den nya verksamhetsmiljön.

Inflationen drev upp kostnaderna. Förändringarna påverkade verksamheten och medelinsamlingen inom den tredje sektorn.

Delegationen, styrelserna och utskotten sammanträdde huvudsakligen vid hybridmöten. Övriga möten ordnades på distans. De traditionella organisationsdagarna hölls på hotellet VALO i Helsingfors i maj.

Vårt ordförandeskap i nordiska cancerunionen NCU avslutades; under de kommande tre åren kommer Norge att vara ordförande.

Eftersom hyresavtalet för Cancerorganisationernas nuvarande lokaler löper ut våren 2024 inleddes i början av året ett projekt för att identifiera utrymmesbehov och hitta nya lokaler. Vi flyttar till fjärde våningen i Läkarhuset (Backasgatan 2) i Helsingfors i slutet av mars 2024.

Vi förberedde EU-finansierade multinationella cancerprojekt om icke-smittsamma sjukdomar och cancerscreening.

År 2023 blev sjukhusrådet, FD Rauno Ihalainen styrelseordförande för Cancerföreningen i Finland.

Cancerorganisationernas finansiering bygger på statsunderstöd (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och Institutet för hälsa och välfärd), intäkter från medlemsavgifter (medlemsföreningarna) och egen medelinsamling. Anslagsförslaget i fråga om statsunderstöd för främjande av hälsa och social välfärd (SHM) bereds av Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral, som lyder under Social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Understödsbeslutet fattas av den minister som beslutar om understödsärenden.

Tack vare vår egen professionella insamlingsverksamhet kan vi åstadkomma en stabil finansieringsbas. Stiftelsens roll som finansiär och stödjare av Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar har blivit allt viktigare. Cancerstiftelsens varumärke och anseende är tillgångar som både skyddas och stärks på lång sikt. Cancerstiftelsens insamlingsverksamhet bygger på tre pelare: Rosa bandet, regelbundna givare och testamenten. Rosa bandet-insamlingen slog nytt rekord år 2023 med en total summa på 5,3 miljoner euro. Ett nytt rekord sattes också för månadsdonationer. Vi fick ett stort antal kontakter som rörde testamenten, och vi kan se att förtroendet i Cancerstiftelsens arbete är stabilt.

Cancerprevention, -diagnostik och -vård samt rehabiliteringen av de insjuknade kräver effektiv forskning för att de kan avancera. Cancerstiftelsen är den viktigaste privata finansiären av cancerforskning i Finland. År 2023 beviljade stiftelsen drygt 7,5 miljoner euro i forsknings- och resestipendier.

Cancerorganisationernas personmedlemmar är medlemmar i regionala föreningar och riksomfattande patientorganisationer. Medlemsföreningarnas medelinsamling utvecklas med stöd av centralorganisationen och genomförs med gemensamma mål och åtgärder.

Kostnaderna för cancerbehandling följs årligen; enligt de senaste uppgifterna investerar man i Finland årligen 1,4 miljarder euro i cancerbehandling. I den statistik som Cancerregistret publicerar finns aktuella data om förekomsten av cancer i hela landet.

Cancerorganisationerna verkar med människor för människor. Det bygger upp en stark grund för insatserna av våra frivilligarbetare, förtroendevalda, medarbetare och givare.