Gå direkt till innehållet

År 2023 utdelade vi sammanlagt ca 7,55 miljoner euro i stipendier. Med denna summa finansierades 166 forskare eller forskargrupper.

Stipendier

Stipendier för cancerforskning. År 2023 utdelade vi sammanlagt ca 7,55 miljoner euro i stipendier. Med denna summa finansierades 166 forskare eller forskargrupper (se bilaga). Cancerstiftelsen utdelade stipendier två gånger under 2023: i våras beviljades 64 resestipendier och i höstas tre storstipendier, 61 övriga stipendier för forskargrupper och 38 doktorandstipendier. 

Principerna för ansökan om stipendier och finansieringskriterierna granskas årligen; Cancerstiftelsens experter sammanträdde åter i maj för att bedöma utvecklingsbehoven. År 2023 förblev huvudprinciperna för forskningsfinansieringen i stort sett oförändrade. Stipendiebesluten baserar sig på sakkunnigbedömningar som görs av stiftelsens bedömningskommittéer samt på stipendienämndens föredragning. 

Annat stöd för forskning

Stöd till Cancerregistret och Massundersökningsregistret. Cancerregistret och Massundersökningsregistret, som verkar i anslutning till Cancerregistret, får statsunderstöd via Institutet för hälsa och välfärd för att upprätthålla lagstadgade basfunktioner. Statsrådets nedskärningar av anslagen till Institutet för hälsa och välfärd har också påverkat registrens bidragssummor. Cancerstiftelsens årliga stöd till registren har uppgått till 1 150 000 euro. Därtill finansierar Cancerstiftelsen en epidemiologisk forskaranställning vid Cancerregistret (totala kostnader 60 000 euro). Anställningen är avsedd för en forskare som bereder sin doktorsavhandling. 

Stiftelsen för Finlands cancerinstitut sr. Avtalet mellan Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Finlands cancerinstitut trädde i kraft 2023. I avtalet definieras formerna för samarbetet och resurserna, dvs. principerna för finansieringen av institutets forskaranställningar och övriga verksamhet. Cancerstiftelsen anslog 330 000 euro till Cancerinstitutet i enlighet med avtalet. Stiftelsen för Finlands cancerinstitut tillsatte två treåriga anställningar som Rosa bandet-forskningsprofessor, som Cancerstiftelsen helt finansierar, och tre tvååriga anställningar som Rosa bandet-forskarprofessor, som samfinansieras med K. Albin Johanssons stiftelse. 

Via Nordiska cancerunionen (NCU) anvisades 201 704 euro för att finansiera samnordiska cancerforskningsprojekt. 

Cancerregistret som en nationell datareserv och leverantör av datatjänster

Registrering av cancerfall. Cancerregistret upprätthåller för Institutet för hälsa och välfärds räkning nationella registeruppgifter om cancer och cancerscreening i hela Finland. Av alla nya cancerfall som diagnostiserades i Finland gjordes vid Cancerregistret år 2022 ett fallsammandrag som samlade de viktigaste uppgifterna om cancerdiagnosen. Fallsammandrag skapas både automatiskt och av personer som är utbildade i registrering. 

Ungefär en tredjedel av de uppgifter som kommer in till Cancerregistret kan behandlas automatiskt, vilket minskar det manuella arbetet. Under 2023 kvalitetskontrollerade man regelbundet och upprepade gånger genom stickprov de registreringar som sammanställts automatiskt. Uppgifternas noggrannhet och kvalitet konstaterades vara på utmärkt nivå, men t.ex. saknas ofta uppgifter om utbredningsgrad eftersom de inte inkommit i strukturerad form till Cancerregistret. Dessutom kontrollerade man slumpmässigt den automatiska behandlingen av dödsanmälningar. Automaten fungerade som man hade planerat. Vid sammanställningen av fallen behövs också yrkesutbildade personers expertis. I och med den automatiserade behandlingen utnyttjas experternas kompetens särskilt för mer sofistikerade sammanställningar, för utvärdering och för att utveckla datainsamlingen. För informationsprodukter som tagits fram av Cancerregistret, se avsnitt Rättvisa och effektivitet i cancerdiagnostiken och -behandlingen, Stärkande av kunskapsbasen. 

Cancerstiftelsens symposium

Cancerstiftelsen har sedan 1974 årligen (förutom under coronapandemin) ordnat ett symposium för läkare och andra sakkunniga som deltar i cancerbehandling och -diagnostik. Symposiets teman omfattar i stor utsträckning diagnostisering och behandling av olika cancerformer. Under vissa symposier har man behandlat flera cancertyper samtidigt. Symposierna har varit högt uppskattade bland både kliniker och forskare, och de har lockat omkring 150 deltagare årligen. I maj 2023 hölls Cancerstiftelsens 49:e symposium på hotellet Korpilampi i Esbo. Temat var bröstcancer. 

Stärkande av cancerexpertisen genom bidrag, utbildning och kommunikation

Utbildningssamarbete. Experter från Cancerorganisationerna höll föreläsningar på yrkeshögskolor om psykosocialt stöd och de tjänster som Cancerorganisationerna tillhandahåller. Dessutom höll experter föreläsningar om e-cigaretter för föräldrar till barn och ungdomar i Vanda och Kervo välfärdsområde. 

Samarbete med yrkeshögskolor. Fortbildning för lärare i vårdarbete organiserades tillsammans med Åbo yrkeshögskola. Fortbildningens teman var cancerprevention och främjandet av välbefinnandet hos cancerdrabbade personer. I utbildningen deltog 35 lärare vid yrkeshögskolor från hela Finland. Föreläsningar hölls för yrkeshögskolestuderande om uppkomst och förebyggande av cancer, cancerpatientens vårdkedja och den kris som cancer orsakar samt Cancerorganisationernas tjänster. 

På Finlands diakoniinstitut ordnades en föreläsning för närvårdarstuderande. 

Utbildning vid Cancerregistret. I samband med organisationen för nordiska cancerregister ANCR:s möte ordnade Cancerregistret tre workshoppar. Den workshop som Cancerregistrets forskningschefer svarade för fokuserade på delning av forskningsdata och gemensamma analyser. Utvecklingscheferna för cancerscreening planerade en workshop för att väga fördelar och nackdelar med cancerscreening utifrån sakkunnigpresentationer. I workshopparna deltog sammanlagt ca 110 personer. 

Registret utbildar kontinuerligt forskare och studerande. Registret handleder t.ex. pro gradu-avhandlingar i statistik och hälsovetenskap samt medicinska doktorsavhandlingar. Cancerregistrets direktör innehade 2023 en deltidsprofessur i epidemiologi vid Tammerfors universitet. Direktören ordnade bl.a. en kurs i cancerepidemiologi. 

Strategisk forskning och annat expertinnehåll

Den strategiska forskning som bedrivs vid Cancerföreningen i Finland har koncentrerats på teman kring cancerfaktorer och cancerläkemedel. 

I fråga om cancerläkemedel fortsatte forskningssamarbetet med Tammerfors universitet och FPA, och en kurs i ämnet planerades att hållas vid läkardagarna 2024. En presentation om tobaks- och nikotinpolitik hölls i den stora salen under de nationella tobaks- och e-cigarettdagarna i Kanada. 

Cancerorganisationerna deltog i förberedelserna av EU:s nya gemensamma åtgärd (Joint Action) för förebyggande av cancer och andra icke-smittsamma sjukdomar. Cancerorganisationerna ansvarar för att leda arbetspaketet Hälsa i alla politikområden tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd. Cancerorganisationerna deltar också i andra arbetspaket inom åtgärden.