Gå direkt till innehållet

Hälsofrämjande

Hälsofrämjande och förebyggande av cancer hör till Cancerorganisationernas viktigaste mål. Genom sitt arbete eftersträvar organisationen att minska medborgarnas risk att insjukna i cancer och de skador som cancer förorsakar.

Cancerorganisationerna bedriver hälsofrämjande arbete på många fält. Den vill påverka samhällspolitiken, de allmänna attityderna, praxis inom social- och hälsovården och individernas val.

Cancerorganisationerna producerar sakkunnig information om hur cancer kan förebyggas och hälsan främjas. Hälsofrämjande kampanjer riktas till flera olika målgrupper.

Ett av de viktigaste målen för Cancerorganisationernas hälsofrämjande arbete är att få människor att sluta använda tobaksprodukter eller inte alls börja. Detta arbete har i synnerhet ungdomar som målgrupp. Utöver skadorna av rökning har uppmärksamhet fästs vid skador som orsakas av snus, e-cigaretter och passiv rökning.

Under de senaste åren har Cancerorganisationerna också kraftigt fört fram vilken betydelse kost, motion och viktkontroll har för förebyggandet av cancer. Dessutom eftersträvar organisationen att minska förekomsten av hudcancer och livmoderhalscancer genom sitt hälsofrämjande arbete. Organisationen arbetar också för att allmänheten bättre ska känna till att alkohol orsakar cancer.

Cancerorganisationerna samarbetar med andra organisationer och myndigheterna för att främja hälsan. Organisationen bedriver också internationellt samarbete för hälsofrämjande.

Europeiska kodexen mot cancer

Hälsofrämjande bland ungdomar

En av huvudmålgrupperna för Cancerorganisationernas hälsofrämjande är ungdomar. Levnadsvanorna har en betydande inverkan på cancerrisken. Levnadsvanor som man tar till sig som ung och upprätthåller hela livet har en stor betydelse för hälsan och välbefinnandet.

För att främja ungdomars hälsa gör organisationen ett omfattande arbete med olika metoder för olika målgrupper:

Ungdomar
Tjänsten Fressis ger ungdomar information och uppmuntrar till ett nikotinfritt liv och hälsosamma levnadsvanor. Fressis behandlar teman som omfattar alla levnadsvanor som är centrala med tanke på förebyggande av cancer: användningen av tobaks- och nikotinprodukter, kost, alkohol, sexuell hälsa, solskydd samt dygnsrytm och psykisk hälsa med tanke på livshanteringen. Fressis omfattar webbplatsen Fressis.fi, kanaler på sociala medier som stöder den (Instagram. Facebook, Youtube) och tidskriften Fressis som utkommer en gång om året.

Fressis erbjuder ungdomarna information bl.a. i form av artiklar, test och kampanjer. Fressis har en frågespalt där sakkunniga svarar på ungdomarnas frågor om hälsa. Det finns också en chatt som hjälper ungdomar som funderar på att sluta röka eller snusa. Tobakskroppen är en webbplats med information om hur rökning och snus skadar kroppen och vilken nytta man har av att inte röka eller snusa eller att sluta göra det.

Vuxna som har nära kontakt med barn och unga
Webbplatsen NikEdu är avsedd för vuxna som har nära kontakt med barn och unga. Den erbjuder material för utveckling av en nikotinfri livsmiljö, för lektioner och för hälsofostran. Webbplatsen riktar sig till lärare, ledningen för läroinrättningar, ungdomsarbetare, föräldrar och andra vuxna som har en nära kontakt med barn och unga.

Cancerorganisationerna producerar också utredningar av användningen av tobaks- och nikotinprodukter och anknytande fenomen i synnerhet bland ungdomar. Material som vi producerar kan beställas avgiftsfritt för att användas bl.a. av läroinrättningar.

Pågående projekt:

Namis

Projektet Nikotiiniton amis (Namis) startade år 2018 på yrkesinstitutet Savon ammattiopisto i Kuopio. Målet är att stödja läroinrättningen i att utveckla verksamhetsmodeller och inlärningsmiljöer som stöder ett nikotinfritt liv och stärka personalens förmåga att stödja ett nikotinfritt liv bland studerandena. Under det första året gjordes en omfattande inledande kartläggning som bestod av intervjuer och observation av 76 anställda och studerande. Kartläggningens resultat har behandlats med styrgruppen och arbetsgrupper som består av personal och studerande vid läroinrättningen. Planeringen av konkreta åtgärder i samarbete med målgruppen har inletts och år 2019 går man vidare till att genomföra åtgärderna. Yrkesläroinrättningens samarbetspartners i projektet är Norra Savolax Cancerförening och Kuopio stads förebyggande missbrukarvård.

I idrottssammanhang fortsätter arbetet för att minska användningen av snus i samarbete med Finlands Olympiska Kommitté.

Hyvä Päivä

Hyvä Päivä-verksamheten ökar kunskaperna om och färdigheterna i sunda levnadsvanor bland sådana unga människor (under 29 år), som är utanför arbets- och studielivet, och minskar den vägen risken att insjukna i de vanligaste folksjukdomarna, såsom cancer. Utgångspunkten för Hyvä Päivä-grupperna är de unga människornas egna styrkor och deras intresse att ändra sina levnadsvanor. Vid träffarna betonas betydelsen av hälsosam kost, motion, vardagsrytm och psykiskt välbefinnande, tillreds en hälsosam måltid och motioneras tillsammans. Gruppmaterialen finns på Hyvä Päivä-projektets webbplats för handledare. Mellan träffarna gör ungdomarna små hälsofrämjande experiment i sin egen vardag. Hyvä Päivä-grupper ordnas vanligast som en del av kommunens ungdomstjänster och Navigator-verksamheten.

Cancerföreningen i Finland ordnar Hyvä Päivä-handledarutbildningar för yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar flera gånger om året. I utbildningen stärks kunskaperna om hälsosamma levnadsvanor och livsstilsförändringar bland dem som arbetar med ungdomar. Inom loppet av år 2019 byggs Hyvä Päivä-verksamheten ut och förankras på riksnivå. Hyvä Päivä-projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet med bidrag ur Veikkaus intäkter och LokalTapiola genom Cancerstiftelsens företagssamarbete.

Cancerorganisationerna upprätthåller flera webbplatser om hälsofrämjande för olika målgrupper

Utan cancer
– webbplats för dem som är intresserade av förebyggande av cancer och av hälsosamma levnadsvanor.

Fressis – webbplats som uppmuntrar ungdomar till hälsosamma levnadsvanor.

Tobakskroppen 
– webbplats som visar hur rökning påverkar kroppen.

NikEdu – webbplats för lärare, föräldrar och andra vuxna med nära kontakt till barn och unga. Webbplatsen innehåller omfattande information och material om tobaksprodukter.