Gå direkt till innehållet

Hälsofrämjande

Hälsofrämjande och förebyggande av cancer hör till Cancerorganisationernas viktigaste mål. Genom sitt arbete eftersträvar organisationen att minska medborgarnas risk att insjukna i cancer och de skador som cancer förorsakar.

Cancerorganisationerna bedriver hälsofrämjande arbete på många fält. Den vill påverka samhällspolitiken, de allmänna attityderna, praxis inom social- och hälsovården och individernas val.

Cancerorganisationerna producerar sakkunnig information om hur cancer kan förebyggas och hälsan främjas. Hälsofrämjande kampanjer riktas till flera olika målgrupper.

Ett av de viktigaste målen för Cancerorganisationernas hälsofrämjande arbete är att få människor att sluta använda tobaksprodukter eller inte alls börja. Detta arbete har i synnerhet ungdomar som målgrupp. Utöver skadorna av rökning har uppmärksamhet fästs vid skador som orsakas av snus, e-cigaretter och passiv rökning.

Under de senaste åren har Cancerorganisationerna också kraftigt fört fram vilken betydelse kost, motion och viktkontroll har för förebyggandet av cancer. Dessutom eftersträvar organisationen att minska förekomsten av hudcancer och livmoderhalscancer genom sitt hälsofrämjande arbete. Organisationen arbetar också för att allmänheten bättre ska känna till att alkohol orsakar cancer.

Cancerorganisationerna samarbetar med andra organisationer och myndigheterna för att främja hälsan. Organisationen bedriver också internationellt samarbete för hälsofrämjande.

Europeiska kodexen mot cancer

Hälsofrämjande bland ungdomar

En av huvudmålgrupperna för Cancerorganisationernas hälsofrämjande är ungdomar. Levnadsvanorna har en betydande inverkan på cancerrisken. Levnadsvanor som man tar till sig som ung och upprätthåller hela livet har en stor betydelse för hälsan och välbefinnandet.

För att främja ungdomars hälsa gör organisationen ett omfattande arbete med olika metoder för olika målgrupper:

Ungdomar

Tjänsten Fressis (på finska) ger ungdomar mångsidig information och uppmuntrar till ett nikotinfritt liv och hälsosamma levnadsvanor. Fressis behandlar alla teman som är centrala med tanke på främjande av hälsan och förebyggande av cancer: tobaks- och nikotinprodukter, kost, alkohol, sexuell hälsa, solskydd, motion, vardagsrytm och psykiskt välbefinnande. Fressis finns på webbplatsen Fressis.fi och i sociala medier (Instagram, Youtube).

Ungdomarnas kunskaper och färdigheter stärks med hjälp av Fressis information på webbsidor och i sociala medier samt med hjälp av kampanjer. Dessutom får de unga personlig vägledning i frågor kring hälsa via frågespalten Kysy asiantuntijalta. Tobakskroppen är en webbplats med information om hur rökning och snus skadar kroppen och vilken nytta man har av att inte röka eller snusa eller av att sluta. Tobakskroppen finns på sju olika språk på webben och i mobilen.

Erovirasto är en avgiftsfri mobilapp som hjälper ungdomar att sluta röka eller snusa. Med hjälp av appen kan ungdomarna testa att sluta röka eller snusa under 30 dagar och få råd och stöd för att sluta.

Vuxna som har nära kontakt med unga

Webbplatsen FressisEdu (på finska) erbjuder mångsidigt material och verktyg för att främja ett nikotinfritt liv och välmående bland unga. Webbplatsens innehåll stöder undervisningen i hälsokunskap och i vidare avseende utvecklingen av hela läroanstaltsmiljön, ungdomsarbetet och idrottsföreningsverksamheten.

Främjande av ett nikotinfritt liv vid yrkesläroanstalterna

Läroanstalterna och de vuxna som arbetar där har avsevärda möjligheter att påverka de ungas hälsobeteende. Med hjälp av handlingsmodellen Nikotiiniton amis (på finska) kan yrkesläroanstalterna utveckla sin verksamhetskultur och sin läroanstaltsmiljö så att de främjar ett nikotinfritt liv. Handlingsmodellen har utvecklats ur projektet Nikotiiniton amis (Nikotinfritt yrkis), som genomfördes vid yrkesinstitutet Savon ammattiopisto 2018–2020 i samarbete med Norra Savolax Cancerförening och Kuopio stads förebyggande alkohol- och drogarbete.

Främjande av ett snusfritt liv inom idrotten

Idrottsföreningarna är en viktig uppväxtmiljö för unga som håller på att frigöra sig från hemmet. Det är viktigt för föreningarna att kunna erbjuda sina idrottare hälsofrämjande förhållanden. Tränarnas och föreningsfunktionärernas roll är betydelsefull för att upprätthålla en hälsosam miljö. Målet med handlingsmodellen för snusfri idrott är att öka medvetenheten bland aktiva inom idrottsföreningar och olika idrottsgrenar om snusets skadeverkningar och fenomen relaterade till snusandet. Handlingsmodellen innehåller verktyg för föreningsaktiva och tränare för att främja en snusfri vardag inom föreningsverksamheten. Cancerföreningarnas anställda sprider handlingsmodellen till idrottsföreningarna i sitt område.

Utbildningar i nikotinfritt ungdomsarbete

Utbildningen Nikotiiniton nuorisotyö erbjuder ungdomsarbetare aktuell information om tobaks- och nikotinprodukter samt verktyg som de kan använda i den egna verksamhetsmiljön för att stödja unga i ett nikotinfritt liv. Utbildningen består av föreläsningar och workshoppar. I föreläsningsdelen behandlas t.ex. ungas användning av tobaks- och nikotinprodukter som fenomen, produkternas skadeverkningar och motiverande växelverkan. I workshopsdelen är avsikten att i små grupper fundera över konkreta åtgärder som kan tillämpas i ungdomsarbetets verksamhetsmiljö för att förebygga att ungdomar börjar använda tobaks- och nikotinprodukter och för att stödja rök- och snusstopp.

I sociala medier kommunicerar vi på Facebook @Syöpäjärjestöt – nuorten terveyden edistäminen och Twitter @SJnuorenterveys.

Cancerorganisationerna producerar olika material om användningen av tobaks- och nikotinprodukter i synnerhet bland ungdomar och om relaterade fenomen. Vårt material, såsom broschyrer, affischer och publikationer, kan beställas avgiftsfritt på vår webbplats.

Hyvä Päivä

Hyvä Päivä-verksamheten ökar kunskaperna om och färdigheterna i sunda levnadsvanor bland sådana unga människor (under 29 år), som är utanför arbets- och studielivet, och minskar den vägen risken att insjukna i de vanligaste folksjukdomarna, såsom cancer. Utgångspunkten för Hyvä Päivä-grupperna är de unga människornas egna styrkor och deras intresse att ändra sina levnadsvanor. Vid träffarna betonas betydelsen av hälsosam kost, motion, vardagsrytm och psykiskt välbefinnande, tillreds en hälsosam måltid och motioneras tillsammans. Gruppmaterialen finns på Hyvä Päivä-projektets webbplats för handledare. Mellan träffarna gör ungdomarna små hälsofrämjande experiment i sin egen vardag. Hyvä Päivä-grupper ordnas vanligast som en del av kommunens ungdomstjänster och Navigator-verksamheten.

Cancerföreningen i Finland ordnar Hyvä Päivä-handledarutbildningar för yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar flera gånger om året. I utbildningen stärks kunskaperna om hälsosamma levnadsvanor och livsstilsförändringar bland dem som arbetar med ungdomar. Inom loppet av år 2019 byggs Hyvä Päivä-verksamheten ut och förankras på riksnivå. Hyvä Päivä-projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet med bidrag ur Veikkaus intäkter och LokalTapiola genom Cancerstiftelsens företagssamarbete.

Det är också möjligt att genomföra Hyvä Päivä-verksamheten i olika verksamhetsmiljöer, t.ex. vid yrkesläroanstalter för studerande som riskerar att avbryta sina studier. En Hyvä Päivä-grupp kan också ordnas på distans.

Cancerorganisationerna upprätthåller flera webbplatser om hälsofrämjande för olika målgrupper

Utan cancer
– webbplats för dem som är intresserade av förebyggande av cancer och av hälsosamma levnadsvanor.

Fressis – webbplats som uppmuntrar ungdomar till hälsosamma levnadsvanor.

Erovirasto är en avgiftsfri mobilapp som hjälper ungdomar att sluta röka eller snusa.

Tobakskroppen 
– webbplats som visar hur rökning och snusning påverkar kroppen. Webbplatsen finns på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, danska och holländska.

FressisEdu – Mångsidigt material och verktyg för att främja ett nikotinfritt liv och välmående bland ungdomar.

Med hjälp av handlingsmodellen Nikotiiniton amis kan yrkesläroanstalter utveckla sin verksamhetskultur och sin läroanstaltsmiljö så att de främjar ett nikotinfritt liv.

Handlingsmodellen Snusfri idrott med verktyg för tränare och övriga föreningsaktiva för att främja snusfri verksamhet i föreningens vardag.

Utbildningen Nikotiiniton nuorisotyö erbjuder ungdomsarbetare aktuell information om tobaks- och nikotinprodukter samt verktyg som de kan använda i den egna verksamhetsmiljön för att stödja unga i ett nikotinfritt liv.

Webbplatsen Hyvä Päivä för handledare – En webbplats för handledare som är riktad till yrkesmänniskor som arbetar med unga och som innehåller information om modellen Hyvä Päivä och material för den som ordnar gruppverksamhet.