Gå direkt till innehållet

Samhällspåverkan

Cancerorganisationerna är en aktiv samhällspåverkare både i Finland och internationellt. Arbetet med att påverka syftar till att förebygga cancer och säkerställa dem som insjuknat vård och rehabiliteringsstöd som i hela landet är jämlik och av toppkvalitet. Organisationen vill se till att de som insjuknat i cancer får leva ett så gott liv som möjligt trots sjukdomen.

Cancerorganisationerna samarbetar såväl med beslutsfattare och myndigheter som med andra organisationer. Som expertorganisation tar Cancerorganisationerna fram exakt och tillförlitlig information för beslutsfattare, hälsovårdspersonal och allmänheten. Organisationen förmedlar aktivt forskningsrön.

1. Påverkan på det politiska beslutsfattandet

Cancerorganisationerna arbetar för sina mål genom att hålla kontakt med beslutsfattare och beredare och genom att delta i den offentliga debatten. Organisationen påverkar aktivt i val. I maj 2018 antog organisationen sina mål i riksdags- och landskapsval (på finska ). Målen har följande teman:

Ett gott liv utan cancer

1. Hälsa och välmående i fokus för beslutsfattandet
2. Stöd för hälsosamma levnadsvanor
3. Stärkta verksamhetsförutsättningar för organisationerna

Ett gott liv trots cancer

1. Lika tillgång till vård och behandlingar för alla
2. Standarden på cancervården och patienternas delaktighet måste säkras
3. Mångsidigt stöd till cancerpatienter och närstående
4. Arbetsliv och cancer
5. Forskning och utveckling ger den bästa cancervården

Cancerorganisationerna deltar i beredningen av hälsopolitiska ärenden bland annat i ministeriearbetsgrupper och genom att yttra sig om förslag under beredning. Föreningen ställer sin expertis till beslutsfattarnas förfogande.

Cancerorganisationerna är företrädd i SHM:s styrgrupp för det nationella cancercentrets funktioner och styrgrupp för biobankslagstiftningen.

a. Nationellt cancercentrum

Cancerorganisationerna deltar i förberedelserna för det nationella cancercentret (FICAN) och påverkade aktivt beslutet att inrätta ett nationellt cancercenter. Organisationen vill för varje behövande i hela landet säkerställa hög standard på cancervården, enhetliga vårdstigar och enhetlig vårdpraxis när det gäller diagnosticering av cancer, remittering till fortsatt vård, cancerbehandling och verkningsfullt rehabiliteringsstöd. Det nationella cancercentret kan för sin del uppfylla dessa mål.

b. Nationell cancerstrategi

Målet är en bindande nationell cancerstrategi. Tanken är att den ska styra och utveckla cancervården, säkerställa enhetliga vårdstigar och enhetlig vårdpraxis samt dra upp riktlinjer för cancerförebyggande.

Föreningen tog initiativ och medverkade aktivt i beredningen när SHM:s arbetsgrupp 2010 gav ut rapporten Utveckling av cancervården åren 2010–2020 (på finska: ) och en arbetsgrupp inom Institutet för hälsa och välfärd 2014 en kompletterande utredning Utveckling av cancerprevention, tidig diagnos och rehabiliteringsstöd under åren 2014–2025 (på finska). Dessa dokument är dock inga bindande strategier.

c. Hälsofrämjande

Vi vill öka människors hälsa och välmående och förebygga cancer genom att påverka beslutsfattandet, verkställigheten och övervakningen. Organisationen lyfter bland annat upp frågor till samhällelig debatt, gör utredningar, tar fram ny information och ställer sin expertis till beslutsfattarnas förfogande, exempelvis i fråga om alkohol- och tobakspolitiken.

2. Samarbete

Cancerorganisationerna främjar sina mål i samarbete med andra aktörer. Samarbetet är särskilt inriktat på att främja människors hälsa och välmående.

a. Nätverket för icke smittsamma sjukdomar

Föreningen är tillsammans med sex andra folkhälsoorganisationer och Läkarföreningen Duodecim med i nätverket för icke smittsamma sjukdomar. Nätverket syftar till att förebygga och minska de skadliga följderna av folksjukdomar. Nätverket ingår i den internationella NCD-alliansen (non-communicable diseases).

b.  Ett liv

Cancerorganisationerna är tillsammans med sex andra organisationer med i det frivilliga hälsoprojektet Ett liv (på finska). Målet är att likvärdigt öka människors hälsa och välmående livet igenom.

c.  Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete

Organisationen är tillsammans med 44 andra aktörer med i Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete (på finska). Nätverket vill främja folkhälsan genom att minska och förebygga skador till följd av rusmedels- och spelmissbruk.

d. Ett rökfritt Finland

Föreningen är tillsammans med 18 andra aktörer med i nätverket Ett rökfritt Finland. Nätverket syftar bland annat till att minska användningen av tobaksprodukter och säkerställa tillgången till tobaksavvänjning inom hälso- och sjukvårdstjänsterna.

e.  Anpassad motion SoveLi ry

Cancerorganisationerna är medlem i SoveLi,  ett förbund med målet att förbättra möjligheterna för långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning till motion som främjar hälsan och välmåendet, anpassad motion och en aktiv livsstil.

3. Internationell verksamhet

Cancerarbetet är internationellt, och särskilt forskningen och samarbetet mellan organisationerna får tyngd i verksamheten. Cancerorganisationerna har ett brett internationellt samarbete med olika organisationer, däribland forskningsorganisationer och myndigheter.

a. Nordic Cancer Union

Cancerorganisationerna är medlem i de nordiska cancerorganisationernas samarbetsorgan Nordiska cancerunionen (Nordic Cancer Union). Unionen stöder samnordisk cancerforskning och har gemensamma projekt för att bekämpa cancer.

b. Association of European Cancer Leagues

Föreningen är medlem i ECL (Association of European Cancer Leagues) som representerar Europas nationella cancerorganisationer. ECL främjar cancerförebyggandet genom att informera  om det europeiska regelverket mot cancer (European Code Against Cancer) (på finska) och sprida bästa praxis inom rådgivning, patientstöd och rehabilitering. ECL har ett projekt kallat  Access to Medicines på gång. Projektet syftar till att säkerställa tillgången till nödvändiga mediciner för alla cancerpatienter.

c. Union for International Cancer Control

Organisationen är medlem i Internationella cancerunionen (Union for International Cancer Control) och stöder särskilt unionens arbete för att stärka cancerbekämpningen i tillväxtekonomier.

d. Joint Action och andra EU-projekt

Som bäst deltar organisationen inom EU i två gemensamma åtgärder: Innovative Partnership Action Against Cancer iPAAC och Joint Action on Rare Cancers, JARC samt i forskningsprojektet Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, EU-topia.

e.  Andra organisationer och nätverk

Cancerorganisationerna deltar också i annat internationellt samarbete via olika organisationer och nätverk. Föreningen är medlem bl.a. i organisationen Framework Convention Alliance (länk, på engelska: www.fctc.org) som talar för en internationell konvention för begränsning av rökning och i organisationen International Cancer Information Service Group (ICISG) som utvecklar högklassiga cancerrådgivningstjänster. Också Finlands Cancerregistret har ett brett internationellt samarbete.