Gå direkt till innehållet

Samhällspåverkan

Cancerorganisationerna utövar aktivt påverkansarbete i samhället. Samhällspåverkan är ett sätt för oss att genomföra vår vision ”Ett gott liv utan cancer och trots cancer”. Påverkansarbetet riktar sig å ena sidan till politiska beslutsfattare och tjänstemän och pågår å andra sidan också internt inom hälso- och sjukvårdssystemet och i olika typer av samarbetsstrukturer.

Cancerorganisationerna vill säkerställa högkvalitativ cancervård och stöd till patienterna på lika villkor i hela Finland. Vi vill påverka strukturerna i vårt samhälle för att så många cancrar som möjligt ska kunna förebyggas och för att det ska vara lätt för människor att fatta beslut som är bra för deras hälsa. I vår samhällspåverkan ingår det också insatser för att stärka cancerforskningen och öka kunskapsunderlaget för beslutsfattande. Utifrån expertisen inom Finlands Cancerregister arbetar vi via politiker och beslutsfattare för att utveckla de finländska screeningprogrammen.

Cancerorganisationerna lägger fram förslag för beslutsfattare och aktörer inom hälso- och sjukvården för att förbättra patientens väg genom vården från början till slut: prevention av cancer, diagnostik, behandling, stöttande av patienter och närstående, stöd för rehabilitering, uppföljning, palliativ vård och vård i livets slutskede.

Vi är också aktiva och bedriver påverkansarbete inför statliga val. Cancerorganisationernas mål för regeringsprogrammet finns här. Cancerorganisationerna arbetar för att uppnå sina mål också genom att hålla regelbunden kontakt med beslutsfattare och beredande tjänstemän och genom att delta i samhällsdebatten. Vi lämnar yttranden (på finska) om aktuella ärenden under beredning och är företrädda i arbetsgrupper på flera ministerier. I år har Cancerorganisationerna företrädare i styrgruppen för screeningar, styrgruppen för lagstiftning om biobanker och expertgruppen för vård i livets slutskede, självbestämmanderätt, och eutanasi vid Social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

I påverkansarbetet internt inom hälso- och sjukvårdssystemet är Nationella cancercentret en viktig samarbetspartner och föremål för vårt påverkansarbete. Utvecklingsförslag och rekommendationer som vänder sig till yrkesfolk och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården finns sammanställda under Patientstigen.

Cancerorganisationerna bedriver också påverkansarbete internationellt och på EU-nivå. För närmare information se Internationell verksamhet.

Samarbete

Samarbetsstrukturer är ett viktigt verktyg för att kunna påverka samhället. Cancerorganisationerna samarbetar framför allt med andra frivilligorganisationer för att främja gemensamma mål. Vi deltar bland annat i följande samarbetsnätverk:

1. Finlands NCD-allians för icke-smittsamma sjukdomar

Finlands NCD-allians syftar till att förebygga folksjukdomar och minska de skadliga effekterna av dem. Nätverket består av sju folkhälsoorganisationer och Finska Läkarföreningen Duodecim. Det ingår i det internationella nätverket NCD Alliance (NCD = non-communicable diseases).

2. Ett liv

Hälsoprojektet Ett liv är ett gemensamt projekt för sju folkhälsoorganisationer, där Finska Läkarföreningen Duodecim har en expertroll. Målet med Ett liv är att ge människor bättre hälsa och större välbefinnande. Projektet vill påverka beslutsfattandet både för att förebygga sjukdomar och för att förbättra situationen för patienter med folksjukdomar.

3. Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete

Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete är ett samarbetsorgan för cirka 50 organisationer, som vill främja folkhälsan genom att minska och förebygga skador till följd av drog- och spelmissbruk.

4. Ett rökfritt Finland

Nätverket Ett rökfritt Finland arbetar bland annat för att minska användningen av tobaksprodukter och säkerställa tillgången till tobaksavvänjning inom hälso- och sjukvården. I nätverket ingår omkring 25 organisationer och hälso- och hälsovårdsaktörer.