Finlands viktigaste penningbidrag

Vi har en dröm. Vi vill leva i ett land där ingen dör i cancer. Ge ett bidrag nu. Genom att stöda forskningen kan vi nämligen besegra cancern för gott.

Samhällspåverkan

Genom sin informations- och kommunikationsverksamhet påverkar Cancerorganisationerna dels de nationella beslutsprocesserna, dels också befolkningens attityder. Syftet är att stärka cancerförebyggandet, höja cancerbehandlingarnas och rehabiliteringens standard och förkorta väntetiden till vård och rehabilitering.

Cancerorganisationerna samarbetar såväl med beslutsfattare och myndigheter som med andra organisationer. Som en expertorganisation tar Cancerorganisationerna fram exakt och tillförlitlig information för beslutsfattarna, hälsovårdspersonalen och allmänheten.

Påverkan inom beslutsprocesser

Cancerorganisationerna bedriver nära samarbete med myndigheter och beslutsfattare. Syftet är att påverka hälsovårdspolitiken och medverka i social- och hälsovårdsmyndigheternas beredning av cancerpolitiska frågor. Cancerorganisationerna ställer sin expertis till de offentliga beslutsfattarnas förfogande.

Cancerorganisationerna har ställt upp mål för regeringsprogrammet efter riksdagsvalet 2015.

Cancerorganisationernas mål (på finska)

Cancerorganisationerna deltar i den samhälleliga debatten om reformeringen av social- och hälsovårdens struktur och finansiering, den s.k. vårdreformen. Dessutom vill Cancerorganisationerna aktivt påverka bland annat tobaks- och alkoholpolitiken, läkemedelspolitiken, verkställandet av patientdirektivet samt policyn i fråga om vård- och läkemedelsersättningar.

Cancerstrategi

Tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet har Cancerorganisationerna aktivt medverkat i beredningen av den nationella cancerstrategin. En arbetsgrupp inom ministeriet avgav 2010 rapporten Utveckling av cancervården åren 2010–2020 där man gav förslag till hur systemet för behandling av cancersjukdomar ska utvecklas.

Nationell cancerstrategi, del 1 (på finska)

Den nationella cancerstrategin kompletteras av expertutredningen Utveckling av cancerprevention, tidig diagnos och rehabiliteringsstöd under åren 2014–2025, utgiven av Institutet för hälsa och välfärd (THL) 2014.

Nationell cancerstrategi, del 2 (pdf)

Nationellt cancercentrum

Cancerorganisationerna deltar i förberedelserna för ett nationellt cancercentrum (FICAN) och även i att köra i gång dess verksamhet. Styrelsemedlemmar och experter från Cancerorganisationerna var medlemmar i den arbetsgrupp inom social- och hälsovårdsministeriet som i sin rapport föreslog att ett nationellt cancercentrum grundas.

Arbetsgruppens rapport om ett nationellt cancercentrum (på finska)

Nätverket för icke-smittsamma sjukdomar

På hälsofrämjandets område bedriver Cancerorganisationerna allt mer samarbete med andra folkhälsoorganisationer. För detta samarbete har ett särskilt nätverk för icke-smittsamma sjukdomar grundats, Finlands NCD-allians (NCD = non-communicable diseases). Nätverket ingår i det internationella NCD Alliance-nätverket.

Finlands NCD-allians

NCD Alliance

Internationellt samarbete

Cancerorganisationerna har ett brett internationellt samarbete med olika organisationer, däribland forskningsorganisationer, samt myndigheter.

NCU

Cancerorganisationerna är medlem i det nordiska organet för cancersamarbete, Nordiska cancerunionen (Nordic Cancer Union). Unionen stöder samnordisk cancerforskning och genomför sina medlemsföreningars gemensamma projekt.

NCU

ECL

Cancerorganisationerna är medlem i de europeiska nationella cancerorganisationernas förbund ECL (Association of European Cancer Leagues) och deltar aktivt i dess verksamhet. ECL främjar cancerförebyggandet genom att informera om det europeiska regelverket mot cancer (European Code Against Cancer) och sprida bästa praxis inom rådgivning, patientstöd och rehabilitering.

ECL

Euroopean Code Against Cancer

Cancon

Cancerorganisationerna deltar i Europeiska kommissionens och EU-ländernas gemensamma project Cancon 2014–2017. Projektets syfte är att främja tidig upptäckt av cancer, utveckla vården av cancerpatienter och skapa gemensamma kvalitetsstandarder på EU-nivå. Cancerorganisationerna leder två av projektets nio delområden.

Cancon

UICC

Cancerorganisationerna är medlem i Internationella cancerunionen (Union for International Cancer Control) och stöder särskilt dess arbete för att stärka cancerförebyggandet i utvecklingsländer.

UICC