Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsens ekonomi under verksamhetsåret 2018 var stabil. Med hjälp av medelinsamlingen och placeringsverksamheten kunde man fortsätta genomföra stiftelsens mål: finansiera cancerforskning, stödja verksamheten vid Cancerföreningen i Finland och bevilja ekonomiskt stöd till de som drabbats av cancer.

Tack vare goda planer för ett aktivt utnyttjande av Cancerstiftelsens fonder kunde man också frigöra medel för att stödja forskning och annan verksamhet.

Stiftelsens placeringstillgångar förvaltas i enlighet med de principer som ingår i den av styrelsen godkända placeringsplanen. Planen uppdaterades hösten 2017 och delgavs portföljförvaltarna. I våras konkurrensutsatte man kapitalförvaltningstjänsterna, och portföljförvaltningen överfördes till tre olika portföljförvaltare med lika stora andelar. Portföljförvaltningen sköttes av Evli Bank, SEB Investment Management och LokalTapiola Kapitalförvaltning. Cancerstiftelsen investerar inte i alkohol- eller tobaksföretag.

Portföljen hade en avkastning på -3,7 procent. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 57,0 miljoner euro. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 36 052 euro (31.12.2018).

Under året såldes 10 bostäder och fastigheter som stiftelsen hade fått som testamentsgåvor. På så sätt kunde man utnyttja pengarna för att förverkliga donatorernas önskemål, bl.a. för att stödja cancerforskning.

Från William Thurings stiftelse inkom ett bidrag på 800 000 euro.

Cancerstiftelsens fondutredning färdigställdes under verksamhetsåret 2018. Med hjälp av utredningen kunde man klarlägga och uppdatera fondernas dispositionsplaner samt precisera fondernas bokföringsmässiga hantering och uppdelning. Målet var att försäkra sig om att fondernas stadgeenliga ändamål realiseras.

Stiftelsens totala intäkter var 20 895 238 euro (2017: 13 457 605 euro) medan de totala utgifterna uppgick till 14 974 639 euro (2017: 14 308 496 euro).