Gå direkt till innehållet

Ekonomiskt stöd

Cancerorganisationerna stöder också cancerpatienter med ekonomiska bidrag.

Stöd från sociala kommittén

Cancerföreningen i Finland har en social kommitté som stöder cancerpatienter med ekonomiska problem. Cancerpatienten kan ansöka om stöd via en socialarbetare vid det vårdande sjukhuset.

Om stödet:

  • Stöd beviljas till personer som drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av cancer under undersöknings- och behandlingsfasen. Stöd kan också ansökas för att täcka kostnader för fritidsaktiviteter relaterade till sjukdomen.
  • Stöd beviljas endast till cancerpatienter vars ekonomiska situation är svår på grund av kostnader relaterade till cancerbehandling.
  • Stöd ansöks tillsammans med en socialarbetare vid det sjukhus som ansvarar för cancervården. Hen bedömer behovet av ekonomiskt stöd för ansökaren. I ansökan dokumenteras skälen till behovet av stöd samt nödvändig information om den aktuella ekonomiska situationen. Socialarbetaren gör en elektronisk ansökan.
  • Att vara medlem i en cancerförening är inte ett villkor för att kunna söka stöd.
  • Beloppet påverkas av antalet barn som står under den sökandes vårdnad.
  • Patientens eget kontonummer ska anges i ansökan.
  • Stöd beviljas endast en gång.
  • Stöd beviljas inte för begravningsskostnader.
  • Stöd kan beviljas till utländska medborgare som bor i Finland och har rätt till finsk offentlig hälsovård och förmåner från FPA. Stödet kan endast betalas ut till ett finskt bankkonto.

Om sjukdomen orsakar ekonomiska svårigheter, kontakta socialarbetaren vid det vårdande cancersjukhuset.

Sociala kommittén fattar beslut ungefär varannan vecka. Vid behov kan en ansökan behandlas i brådskande ordning.

Mer information:

Cancerorganisationernas rådgivning
neuvonta@cancer.fi
tfn 0800 19414

Andra stöd

Barnens Cancerfond vid Cancerstiftelsen beviljar stöd till cancersjuka barns familjer. Familjerna kan söka stödet via socialarbetarna vid sjukhusens canceravdelningar.

Också de regionala cancerföreningarna beviljar stöd och ersättning för vårddygn åt sina medlemmar.

Mer information ges på föreningarnas hemsidor.

Regionala cancerföreningar