Gå direkt till innehållet

Historia

Cancerföreningen i Finland grundades år 1936. Grundkapitalet – fem miljoner mark – investerades i radium, som användes till att behandla cancerpatienter. Det fanns fortfarande mycket lite kännedom om cancersjukdomarna, och Cancerstiftelsen grundades år 1948 för att finansiera cancerforskning.

Radiumhemmen, de första strålbehandlingsenheterna, inledde sin verksamhet på 1950-talet.

Registreringen av cancersjukdomar tog ett stort steg framåt på 1960-talet, när Finlands Cancerregister inledde sin verksamhet i förbindelse med Cancerföreningen i Finland. Samtidigt inleddes verksamheten i de första regionala patientföreningarna. Patientföreningar har grundats sedan 1960-talet. Cancerföreningen i Finland sålde sina Radiumhem till kommunerna på 1960- och 1970-talet, när strålbehandlingen definitivt blev en del av den offentliga hälsovården.

På 1960-talet ökade Cancerföreningen i Finland sin verksamhet kring förebyggandet av cancer. Föreningen började aktivt arbeta mot rökning. Verksamheten nådde sin höjdpunkt år 1976 när riksdagen stiftade tobakslagen. Verksamheten som strävar till att minska rökningen i Finland har pågått aktivt under flera decennier. Antalet rökare har samtidigt minskat drastiskt: medan 70 procent av de finländska männen rökte på 1920-talet, har procentandelen på 2010-talet fallit till 19. Att rökning blivit mindre vanligt syns också i sjukstatistiken: antalet lungcancerfall började peka neråt på 1970-talet.

I och med att massundersökningar som förebygger livmoderhalscancer påbörjades år 1963 minskade antalet insjuknade betydligt. Screeningprogrammet för cancer utvidgades år 1987 med mammografiscreening för bröstcancer.

På 1970-talet gjorde Cancerföreningen i Finland viktiga framsteg i sin patientverksamhet genom att systematiskt utveckla rehabiliteringskurser. På Cancerorganisationernas initiativ anlände terminalvården definitivt till Finland på 1980-talet, när Pirkanmaan hoitokoti i Tammerfors och Terhokoti i Helsingfors startade sin verksamhet år 1988. Också kunskapen om symtomlindrande behandling ökade. Cancerorganisationerna deltog i finansieringen av en professur i palliativ vård.

På 1990-talet har Finlands Cancerregister forskat kring nya screeningmetoder. Allra mest har man forskat kring PSA-testet för att utveckla det till en screeningmetod för prostatacancer. Screening för tarmcancer inleddes år 2004. Finlands Cancerregister har varit en global pionjär i förverkligandet av stora screeningundersökningar.

Under åren har Cancerorganisationernas roll inom hälsofrämjandet blivit allt viktigare. Tyngdpunkten har legat i att minska rökningen särskilt bland de unga. Under de senaste åren har Cancerorganisationerna fört fram vikten av hälsosam näring och regelbunden motion för förebyggandet av cancer och andra folksjukdomar.

Nu i början av 2000-talet är cancerdödligheten i Finland en av de minsta i hela Europa och vårdresultaten på europeisk toppnivå. Cancer förblir dock en utmaning för både individen och samhället. Det är viktigt att forskningsrönen om förebyggandet av cancer och de effektivaste behandlingsmetoderna är tillgängliga för alla. När de stora årskullarna kommer i en sådan ålder då det blir vanligare med cancer, kommer allt fler att insjukna. Den insjuknade behöver olika tjänster och nätverk där hen kan få stöd. Ändamålsenlig smärtlindring i terminal cancervård är en utmaning som samhället allt bättre ska kunna svara på.