Gå direkt till innehållet

Forskning och myndighetsansvar

Finlands Cancerregister och dess avdelning Massundersökningsregistret svarar för en ansenlig del av Cancerorganisationernas verksamhet. Cancerregistret är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. Massundersökningsregistret planerar, utvecklar och utvärderar finländska cancerscreeningprogram.

Finlands Cancerregister(öppnas i ett nytt fönster)

Finlands Cancerregister sköter också myndighetsuppgifter. Det är registerförare för hälso- och sjukvårdens nationella personregister för cancersjukdomar och cancerscreeningar. I registren ingår en databas över konstaterade cancerfall allt sedan 1953 samt databaser över screeningar av bröstcancer och cancer i livmoderhalsen. Cancerföreningen i Finland anges som registerförare.

Statsrådets förordning om screening(öppnas i ett nytt fönster)

Till Cancerregistrets grundläggande uppgifter hör också att förse forskarna med material och att ta fram cancerstatistik. Dessutom är registret en viktig aktör som tar fram vetenskaplig kunskap som grundval för det hälsovårdspolitiska beslutsfattandet. Cancerregistrets statistik täcker hela landet. Med dess hjälp kan man följa dels hur patienterna tillfrisknat från cancer, dels vilka resultat cancerscreeningarna gett. Registeruppgifterna bildar även grundvalen för många tillförlitliga prognoser.

Samhällspåverkan

Forskning

Finlands Cancerregister bedriver cancerforskning som är uppskattad både nationellt och internationellt. Registret samarbetar med många finländska forskningsinstitut och registermaterialet används i många populationsbaserade studier. Registret samarbetar bl.a. med Världshälsoorganisationen WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut (IARC) samt med andra nordiska cancerregister.

Stöd till forskningen

Cancerstiftelsen är en del av Cancerorganisationerna och stöder forskningen genom forskarstipendier. Stiftelsen stöder också Finlands Cancerregisters verksamhet.

Stipendier