Gå direkt till innehållet

Internationell verksamhet

Cancerarbetet är internationellt, och särskilt forskningen och samarbetet mellan organisationerna får tyngd i verksamheten. Cancerorganisationerna har ett brett internationellt samarbete med olika organisationer, däribland forskningsorganisationer och myndigheter.

Nordic Cancer Union

Cancerorganisationerna är medlem i de nordiska cancerorganisationernas samarbetsorgan Nordiska cancerunionen (Nordic Cancer Union). Unionen stöder samnordisk cancerforskning och har gemensamma projekt för att bekämpa cancer.

Nordic Tobacco Control Group

Cancerorganisationerna samarbetar med de nordiska cancerföreningarna och andra organisationer i syfte att främja stöd för förebyggande och avvänjning av tobak och nikotinprodukter. Gruppen påverkar internationellt och bedriver forskning.

Association of European Cancer Leagues

Cancerorganisationerna är medlem i ECL (Association of European Cancer Leagues) som representerar de nationella cancerorganisationerna i Europa. ECL främjar cancerprevention genom att öka kunskapen om Europeiska kodexen mot cancer (European Code Against Cancer)(på finska) och genom att dela med sig av bästa praxis inom patientrådgivning, stöd och rehabilitering. Cancerorganisationerna deltar i ECL:s arbetsgrupper för att påverka inom cancerprevention och screening, tobakspolitik, läkemedelspolitik och patientstöd.

Union for International Cancer Control

Cancerorganisationerna är medlem i Internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control) och stöder särskilt dess arbete för att stärka cancerprevention i utvecklingsländer.

EU-projekt

Cancerorganisationerna deltar för närvarande i ett flertal EU-finansierade projekt.

Projektet DigiCanTrain (2023–2026) ska utforma och genomföra utbildning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar inom vården av cancersjuka i Europa. Utbildningen ska stödja tillhandahållandet av effektivare och mer individanpassade vårdtjänster och användningen av digitala cancervårdstjänster och modern hälsoteknik.

BUMPER (Boosting the Usability of the EU Mobile app for Cancer Prevention) är ett tvåårigt EU-projekt (2022–2024) för att ta fram en mobilapp för cancerprevention för EU-medborgare. Cancerorganisationerna deltar tillsammans med 14 andra organisationer i utvecklingen, testningen och införandet av appen.

ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) är ett samprojekt mellan 57 organisationer och 28 länder i Europa. ECHoS ska lägga grunden för upprättandet av ett EU-nätverk för nationella cancercentrum (National Cancer Mission Hubs, NCMH).

JAPreventNCD (Joint Action on Cancer and other NCDs prevention) är ett ambitiöst projekt där mer än 20 EU-medlemsstater medverkar tillsammans med Island, Norge och Ukraina. Projektet syftar till att minska bördan av cancer och andra icke smittsamma sjukdomar genom att stödja strategiskt politiskt beslutsfattande.

EUCanScreen (Joint Action on the implementation of cancer screening programmes) syftar till att de program för cancerscreening (livmoder, bröst, tarm) som EU rekommenderar och som redan pågår ska genomföras bättre och ge bättre effekt. Samtidigt stöder projektet införandet av nya screeningprogram (prostata, lunga, mage). Nästan 30 EU-medlemsstater deltar.

Internationella organisationer för cancerforskning

Finlands Cancerregister är representerat i flera internationella samarbetsorgan för forskning. Med WHO:s internationella organ för cancerforskning (IARC) har Cancerregistret ett aktivt vetenskapligt samarbete som hänför sig till bekämpning av cancer. Forskningsdirektören vid Finlands cancerregister, Sirpa Heinävaara, är Finlands representant i IARC:s vetenskapliga råd. Dessutom har Cancerregistret ett nära samarbete med de nordiska cancerregistren (ANCR, direktören för Cancerregistret Janne Pitkäniemi i styrelsen och screeningschef Tytti Sarkeala är Finlands representanter) och det europeiska nätverket för cancerregister (ENCR) och deltar där i möten och utbildningsevenemang på området.

Andra organisationer och nätverk

Cancerorganisationerna deltar också i annat internationellt samarbete via olika organisationer och nätverk. Föreningen är medlem bl.a. i organisationen Framework Convention Alliance (länk, på engelska: www.fctc.org) som talar för en internationell konvention för begränsning av rökning och i organisationen International Cancer Information Service Group (ICISG) som utvecklar högklassiga cancerrådgivningstjänster. Också Finlands Cancerregistret har ett brett internationellt samarbete.