Finlands viktigaste penningbidrag

Vi har en dröm. Vi vill leva i ett land där ingen dör i cancer. Ge ett bidrag nu. Genom att stöda forskningen kan vi nämligen besegra cancern för gott.

Hälsofrämjande

Cancerorganisationernas viktigaste mål är att främja hälsan och förebygga cancer. Arbetet tar sikte på att minska cancerrisken och de skador och men som sjukdomen orsakar.

Rådgivning

Med Cancerorganisationernas rådgivning avses både den nationella rådgivningen och den rådgivning som medlemsorganisationerna tillhandahåller. Rådgivningen ger information och stöd åt cancerpatienterna, deras närstående och alla som oroar sig för cancer.

Stödpersoner

Kamratstöd och utveckling av stödpersonsverksamheten hör till Cancerorganisationernas kärnuppgifter. Cancerorganisationerna utbildar kamratstödpersoner, stödpersoner inom lindringsvården och vänner i vardagen. Kamratstödet har en viktig funktion jämsides med det professionella vårdarbetet.

Rehabilitering

Rehabilitering för cancerpatienter anordnas av Folkpensionsanstalten, Cancerorganisationerna och vissa sjukhus. Cancerorganisationernas rehabilitering ges som anpassningsträning i kursform. Dess syfte är att komplettera de offentliga rehabiliteringstjänsterna.

Ekonomiskt stöd

Cancerorganisationerna stöder också cancerpatienter med ekonomiska bidrag.

Forskning och myndighetsansvar

Finlands Cancerregister och dess avdelning Massundersökningsregistret svarar för en ansenlig del av Cancerorganisationernas verksamhet. Cancerregistret är ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. Massundersökningsregistret planerar, utvecklar och utvärderar finländska cancerscreeningprogram.

Samhällspåverkan

Genom sin informations- och kommunikationsverksamhet påverkar Cancerorganisationerna dels de nationella beslutsprocesserna, dels också befolkningens attityder. Syftet är att stärka cancerförebyggandet, höja cancerbehandlingarnas och rehabiliteringens standard och förkorta väntetiden till vård och rehabilitering.

Utmärkelser

Cancerorganisationerna delar ut utmärkelser och pris till personer som gjort förtjänstfullt cancerarbete.