Gå direkt till innehållet

Behandling av dina personuppgifter med ditt samtycke i samband med anpassningsträningskurser

Anpassningstränings- och rekreationskurser ordnas av Cancerföreningen i Finland ry, de regionala cancerföreningarna och de nationella patientorganisationerna. Anpassningsträningskurserna får stöd ur tipsvinstmedel. Verksamheten styrs och övervakas av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller den nationella patientorganisationen samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig genom vilka du kan bli identifierad. Syftet med behandlingen av personuppgifter är val av deltagare till anpassningstränings- och rekreationskurser.

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke som du bekräftat med din underskrift i ansökan. Dina personuppgifter sparas i registret över ansökningar till anpassningstränings- och rekreationskurser. Det har gjorts upp en dataskyddsbeskrivning över registret.

Dina personuppgifter förvaras i 6 års tid. Tiden grundar sig på de villkor för understöd för anpassningsträningsverksamhet som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral ställer.

För valet av deltagare ombeds du lämna följande personuppgifter i ansökan till kursen i fråga: namn, födelseår, adress, telefonnummer och e-post. Dessutom ombeds du ge en beskrivning av din aktuella livssituation, uppgifter om cancersjukdomen och den allmänna hälsan, hjälpmedel som du använder, allergier, förväntningar på kursen och tidigare deltagande i motsvarande kurser. Av närstående som deltar i par- och familjekurser frågas om namn, födelseår, adress, telefonnummer och förväntningar på kursen. I regel överlåts uppgifterna inte vidare. Om deltagare i kurser som ordnas i kurscentraler lämnas uppgifter om namn och specialdiet vid behov till kurscentralen.

De personuppgifter och andra uppgifter som du lämnat i ansökan behandlas på Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen endast av de personer som på grund av sitt arbete har rätt till det. De som behandlar ansökan har tystnadsplikt. Ansökningsblanketter i pappersform förvaras i låsförsedda skåp i lokaliteter med passerkontroll. Nycklarna till skåpet och rätt att använda dem har endast namngivna personer som har tystnadsplikt. Ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt har skyddats med användarnamn och lösenord.

Du har rätt att

  • återta ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter
  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen
  • överföra uppgifterna från ett system till ett annat.

Du kan utöva dina rättigheter i första hand skriftligt per e-post eller brev eller genom att personligen besöka Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen dit du har sänt din ansökan till kursen. Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller den nationella patientorganisationen sänder svaren till den e-postadress eller adress som du uppgett. Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, Helsingfors, telefonväxel: 029 566 6700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Vid behandlingen av dina personuppgifter förekommer varken automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland ry eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Direktör för hälsoavdelningen vid Cancerföreningen i Finland Juha Heino, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors. juha.heino@cancer.fi  tfn 050 3866 221 eller kontaktpersonen i den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.