Gå direkt till innehållet

Behandlingen av dina personuppgifter om sociala förmåner

Cancerföreningen i Finland samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig genom vilka du kan bli direkt identifierad. Ansökan bevaras till kalenderårets utgång. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att bedöma ditt behov av ekonomiskt stöd. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke som du bekräftat med din underskrift.

Du kan återta samtycket när som helst genom att skicka ett meddelande om det till neuvonta@cancer.fi eller ett brev till adressen Cancerföreningen i Finland, sociala kommittén, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.

Du blir ombedd att uppge namn, kontaktuppgifter, yrke, civilstånd, antalet barn, uppgifter om sjukdomen och vården, ändamålet för och storleken på understödet du söker, övriga understöd som du fått och kontonummer. De uppgifter du lämnar sparas på en skyddad nätverksenhet där endast de som behandlar din ansökan kommer åt dem. Pappersblanketter förvaras i ett låsförsett skåp i ett låsförsett rum.

Dina personuppgifter varken överförs eller utlämnas till utomstående och kompletteras inte heller med andra uppgifter.

Dina personuppgifter förvaras till utgången av kalenderåret.

Du har rätt att

  • återta ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter
  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen
  • överföra uppgifterna från ett system till ett annat.

Du kan utöva dina rättigheter i första hand skriftligt per e-post till adressen neuvonta(at)cancer.fi eller per brev  (Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors eller den regionala cancerföreningen) eller genom att personligen besöka Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen.  Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen sänder svaren till den e-postadress eller adress som du uppgett. Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, Helsingfors, telefonväxel: 029 56 66700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Direktör för hälsoavdelningen Juha Heino, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors. juha.heino@cancer.fi tfn

(Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen tapio.luostarinen@cancer.fi tfn 050 4647 028)