Gå direkt till innehållet

Behandlingen av personuppgifter vid adress- och andra ändringar

Cancerföreningen i Finland samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig genom vilka du kan bli identifierad. Dina personuppgifter sparas i WordPress-systemets databas.

Du ombeds lämna in följande personuppgifter som obligatoriska: namn, postadress och den förening där du är medlem. Du kan också uppge medlems- och telefonnummer och e-postadress och meddela att du vill träda ut ur föreningen. Dina personuppgifter överförs till medlemsregistret för den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna skicka post till dig, dvs. faktura på medlemsavgiften, medlemsbrev och/eller tidskriften Syöpä-Cancer eller att verkställa din begäran om utträde. Behandlingen av namn- och hemortsuppgifter grundar sig på den lagstadgade skyldigheten att föra en förteckning för medlemmarna i en förening (föreningslagen 503/1989). Behandlingen av övriga personuppgifter grundar sig på fullgörande av avtal eller vidtagande av åtgärder innan avtalet ingås (bl.a. skötsel av medlemskap, medlemskommunikation).

De uppgifter som du lämnat i ansökan behandlas på Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen endast av de personer som på grund av sitt arbete har rätt till det. De som behandlar ansökan har tystnadsplikt.

De uppgifter som du lämnar kompletteras inte från andra källor, utom eventuellt uppgifter om adressändring, som det finns en skyldighet att regelbundet uppdatera enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Dina personuppgifter överförs från Cancerföreningen i Finland endast till den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Dina personuppgifter förvaras så länge som den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen existerar.

Du har rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen av personuppgifterna
  • göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna
  • överföra uppgifterna från ett system till ett annat.

 

I första hand kan du utöva dina rättigheter skriftligt per e-post eller brev, men ta reda på praxis på respektive förenings webbplats. Den regionala cancerföreningen, den nationella patientorganisationen eller Cancerföreningen i Finland sänder svaren till den e-postadress eller adress som du uppgett. Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, Helsingfors, telefonväxel: 029 56 66700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland ry och den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Jaana Ruuth, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, 050 493 1701, Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, Helsingfors eller kontaktpersonen vid den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen, fornamn.efternamn(at)cancer.fi, 050 4647028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.