Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna är en stark och kunnig organisation

Utvecklingsplanen som utsträcker sig till år 2020 har som mål att stödja Cancerföreningen i Finlands organisatoriska och verksamhetsmässiga utveckling. Planen innehåller ca tjugo åtgärdsrekommendationer för att Cancerorganisationerna fortsättningsvis ska vara en stark och kunnig organisation. På organisationsnivå satsar vi genom utvecklingsplanen i synnerhet på att stärka och tydliggöra medlemsorganisationernas roll genom olika åtgärder.

Andra utvecklingsområden som nämns i utvecklingsplanen är:

Utveckling av frivilligverksamheten
Frivilliga har identifierats som en central resurs inom Cancerorganisationerna. Genom avdelnings- och klubbverksamheten deltar tusentals medlemmar i medlemsföreningarna i den lokala verksamheten och bidrar till att göra Cancerorganisationernas verksamhet känd. Medlemsföreningarna i Cancerföreningen i Finland hade ca 125 000 medlemmar vid utgången av år 2014. Inom medlemsföreningarna har man identifierat ett behov att förenhetliga praxis i fråga om avdelningarnas och klubbarnas verksamhet. Vi eftersträvar att utveckla sådant som hänför sig till frivilligverksamheten bl.a. genom att medlemsorganisationerna tillsammans tar fram ett utvecklingsprogram för Cancerorganisationernas frivilligverksamhet.

Utveckling av kommunikationen
En styrka hos Cancerorganisationerna är dess starka varumärke, dvs. allmänhetens uppfattning och Cancerorganisationerna och deras uppskattning av den. För att detta ska bestå krävs en ständig utveckling av kommunikationen. Cancerorganisationernas interna kommunikation har som uppgift att säkerställa att alla förtroendevalda, andra frivilliga aktörer och anställda har tillgång till uppdaterad information om Cancerorganisationernas strategi, verksamhet och omvärld som deras uppgifter förutsätter. Kommunikationen har också som uppgift att stärka kännedomen om och engagemanget i Cancerorganisationernas varumärke.  Som utveckling av kommunikationen nämns det i planen bl.a. att Cancerorganisationernas intranätsidor ska omarbetas.

Utveckling av lobbyverksamheten
Lobbyverksamhet är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå Cancerorganisationernas samhälleliga mål. Lobbyverksamheten består av Cancerföreningen i Finlands och patientorganisationernas riksomfattande lobbyverksamhet och landskapsföreningarnas regionala lobbyverksamhet. Lobbyverksamheten utvecklas bl.a. genom att utarbeta en plan för målen och genomförandet av lobbyverksamheten.

Utveckling av samarbetet och arbetsfördelningen
Cancerorganisationernas verksamhet och tjänster omfattar hela landet. Cancerorganisationernas samarbete och arbetsfördelning styrs av organisationens värden: jämlikhet och rättvisa, pålitlighet, tillgänglighet och social gemenskap. Alla medlemsföreningar har något slag av unikt kunnande som anknyter till naturen av föreningens verksamhet, dess traditioner och befattningsinnehavarnas särskilda kompetenser. Ett exempel som tagits upp i planen är bl.a. att Pohjanmaan syöpäyhdistys – Österbottens cancerförening tar ansvar för att koordinera Cancerorganisationernas svenskspråkiga verksamhet och tjänster.

Utveckling av administration och ekonomi
Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen iakttar principerna för god förvaltning i sitt beslutsfattande, beredningen av beslut och all sin verksamhet. Cancerorganisationernas mål är att genomföra ekonomi- och annan administration så kostnadseffektivt som möjligt och så att personalens arbetsinsats till största möjliga del inriktas på den egentliga verksamheten. I verksamheten beaktas ännu bättre än förr att externa finansiärer kräver allt precisare utvärdering av resultat och inverkan. Organisationerna måste t.ex. kunna beskriva för finansiärerna vad man har åstadkommit med bidraget och att resultaten överensstämmer med det utlovade. Som ett utvecklingsobjekt har också nämnts anskaffningen av en gemensam medlemsregistertjänst.

Personalutveckling
I utvecklingsplanen nämns ett behov att förenhetliga Cancerorganisationernas personalpolitiska riktlinjer så att personalens kompetens ska kunna utvecklas i önskad riktning. För detta ska det före år 2020 utarbetas en beskrivning av medlemsföreningarnas personalstruktur och kartläggas hurdant kunnande personalen på medlemsföreningarna och centralbyrån har.

Utveckling av partnerskap
Cancerorganisationerna har i åratal verkat i samarbete med näringslivet och vill främja detta också i fortsättningen. Det är centralt för Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen att följa gedigna etiska principer och bevara sitt oberoende i partnerskapsrelationer.