Gå direkt till innehållet

Spetsprojekten 2015–2020

Känner du till spetsprojekten för Cancerorganisationernas strategiperiod 2015–2020? Vad har man gjort inom projekten och vad har man uppnått?

Cancerorganisationerna har fyra strategiska mål som konkretiseras i spetsprojekten som genomförs åren 2015–2020.Fyra strategiska mål som konkretiseras i spetsporjekten

Spetsprojekten

Här kan du läsa närmare om spetsprojekten:

Cancerorganisationerna effektiverar förebyggande
och tidig upptäckt av cancer

Främjande av hälsosamma levnadsvanor bland unga

Målet med projektet är att de unga får information och kunskap om hälsosamma levnadsvanor och uppmuntran så att de har bättre möjlighet och kapacitet att följa dem. Projektet förs framåt genom olika verksamhetshelheter: programmet för att minska rökningen bland ungdomar, Fressis-programmet för att främja de ungas hälsa och projektet Hyvä päivä.

Förbättrande av verksamhetsmiljön för riksomfattande cancerscreeningar

Spetsprojektet Förbättring av cancerscreeningens omvärldsbeskrivning: målet är att utvecklingsarbetet, styrningen och hanteringen ska utföras centralt med moderna metoder. För att göra organiseringen av screeningarna lättare för kommunerna, erbjuder Cancerregistret i Finland kommunerna en kallelsetjänst till cancerscreening. I spetsprojektet har processerna för att sända ut kallelser förnyats and utvecklats. Till följd av dessa åtgärder har kallelsetjänsten utvidgats och omfattar redan 80 % av kommunerna i Finland. På det här sättet får varje deltagare i cancerscreening kallelsebrevet till rätt adress.

Cancerorganisationerna stöder utvecklingen av cancervården

Utvärdering av behandlingsresultat vid cancervården och patientens livskvalitet

Målet med spetsprojektet är att utveckla den redan utmärkta och effektiva cancervården i vårt land genom att främja grundandet av ett riksomfattande kvalitetsregister vid cancervård. Där samlar man information om behandling som ges, behandlingsresultat och biverkningar. Registren gör det möjligt att utvärdera hur framgångsrika behandlingarna varit både riksomfattande och regionalt. Systemet med kvalitetsregister ger pålitlig information som även stöder forskningsarbetet och utarbetandet av behandlingsrekommendationer. Inom projektet beaktar man också de möjligheter man har att utnyttja patientens egna rapporter om sin livskvalitet och behandlingens långtidsbiverkningar.

Kostnaderna för cancervården under åren 2009–2025

Med hjälp av en ny applikation är det möjligt att följa upp hur kostnaderna för cancervården utvecklas. Detta strategiska spetsprojekt har finansierats av LokalTapiola och Cancerstiftelsen tillsammans. I december 2018 publicerade Cancerstiftelsen först i världen en applikation där man kan följa upp de årliga kostnaderna för cancer inom ett land. Applikationen som Cancerstiftelsen skapat i samarbete med Nordic Healthcare Group erbjuder en grund för utveckling av behandlingen av en av de vanligaste sjukdomarna i landet. Syftet med tjänsten är att erbjuda aktuella uppgifter om helhetskostnaderna för cancer för både yrkeskunniga inom hälsovård, beslutsfattare, medier och medborgare överlag. Därutöver fattade Nordisk Cancerunion år 2018 beslut om att utföra en nordisk komparativ undersökning av kostnaderna för cancervården.

Cancerorganisationerna vill främja ett gott liv trots cancern

Spetsprojektet ”Ett gott liv trots cancer” siktar på att skapa en verksamhetsmodell där Cancerorganisationerna ska vara en medvandrare för patienten och de närstående. Med denna verksamhetsmodell garanterar man att patienten och de närstående hittar rätt information och får det stöd de behöver för varje steg. Cancerorganisationerna vill etablera sig som en naturlig del av patientens hela behandlingskedja.
Under spetsprojektet har man t.ex. utarbetat ett utbildningsprogram för kamratstödspersoner och stödpersoner vid vården i livets slutskede samt förhållningsregler där även de närståendes behov tas i beaktande. Under det kommande året fortsätter man inom projektet att t.ex. utveckla virtuell kamratstödsverksamhet för de närstående.

Cancerorganisationerna stärker cancerforskningen

Utvecklingsarbetet för egen forskning och forskningsservice vid Finlands Cancerregister

Målet med projektet är att utnyttja populationsbaserade forskningsmetoder och -material som stöd i beslutsfattandet vid förebyggande, tidig diagnostik och behandling av cancer. Det andra målet är att utveckla de tjänster som Cancerregistret erbjuder åt forskare och andra användare så att tjänsterna blir mer kundvänliga och anpassade till de olika referensgruppernas behov. Konkreta resultat som projektet genererar är t.ex. interaktiva rapporter och webbaserade förfrågningsverktyg. Med hjälp av dem kan man svara snabbare på de frågor som forskare och andra användare ställer.

Cancerregistrets egen forskningsstrategi styr huvudlinjerna i forskningen. I centrum står forskningsämnen som har en stor betydelse på populationsnivå och som kan tillämpas i det samhälleliga beslutsfattandet. Den egna forskningen koncentrerar sig på forskningsämnen som inte utforskas annanstans eller som kräver expertis som inte finns annanstans.

Att höja nivån på den finländska cancerforskningen

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Ett strategiskt spetsprojekt går ut på att höja nivån på den finländska cancerforskningen och fördubbla den totala stipendiesumman från 3,5 miljoner euro (år 2014) till sju miljoner euro (år 2020). Målet nåddes i förtid: på hösten 2018 beviljades stipendier för över sju miljoner euro. Summan innefattar också de stipendier som betalades från Cancerföreningens i Finland fonder. Under sitt 70-årsjubileumsåret lyfte Cancerstiftelsen också fram hur den statliga finansieringen för hälsoforskning minskat vid universitetssjukhusen och beställde en enkät om cancerforskarnas finansieringsläge.