Gå direkt till innehållet

Syöpäjärjestöjen lausunto lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lausuimme sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi.


Pyydämme Teitä ottaman kantaa lausunnossanne koko esitysluonnokseen.

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.

Syöpäjärjestöt pääsääntöisesti kannattaa esitystä lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Biologiset lääkkeet muodostavat jo merkittävän osan avohoidon lääkekuluista, ja biosimilaarien laajamittaisempi käyttöönotto on keino vähentää yhteiskunnalle tulevia kustannuksia. Pidämme biosimilaarien apteekkivaihtoa myös perusteltuna keinona parantaa kustannusvaikuttavuutta ja vähentää syövän lääkehoidon kuluja, jotka ovat korkeita.

Biosimilaarien sisällyttäminen viitehintajärjestelmään on mielestämme tarpeellinen keino hintakilpailun ja biosimilaarien käytön lisäämiseksi. Koska lääkkeen käyttäjän kannalta voi olla yksinkertaisinta, jos apteekin suorittamaa lääkevaihtoa ei tarvita, on toivottavaa, että viitehintajärjestelmä myös ohjaisi lääkäreitä määräämään hintaputkessa olevia lääkkeitä, mikä poistaisi lääkevaihdon tarpeen. Biosimilaarien määräämiseen tulisi kannustaa lääkäreitä myös muilla tavoin.

Syöpäjärjestöt pitää kuitenkin harkinnanarvoisena sitä, että biosimilaarien sisällyttäminen viitehintajärjestelmään tehtäisiin vaiheittain, kuten Fimea on esittänyt. Tätä perustelee kansainvälisten kokemusten puute. Vaiheittainen käyttöönotto antaisi mahdollisuuden kerätä tietoa ja tarvittaessa korjata järjestelmää. Se myös helpottaisi apteekeille ja Fimealle tulevaa muutosta ja työmäärää.

Käyttäjälle annettava ohjaus on olennaista kaikkien biologisten lääkkeiden kohdalla. On tärkeä varmistaa, että käyttäjälle annetaan oikeanlaista ohjausta sekä terveydenhuollossa että apteekissa. Prosessien ja vastuiden tulee olla selkeitä, ja apteekkien tulee varmistaa ohjauksen riittävyys ja yksityiskohtaisuus. Terveydenhuollon henkilöstön on edelleenkin tärkeä antaa varsinainen pistosohjaus uuden lääkityksen alkaessa. Olisikin järkevää, että lääkärit ja hoitajat olisivat mukana miettimässä, miten pistosohjaus ja toisaalta apteekkien suorittama antolaiteopastus olisi järkevintä jatkossa toteuttaa, jotta potilaat varmasti saavat tarvitsemansa tiedon ja opastuksen.

 

Pyydämme Teitä ottamaan kantaa siihen, tulisiko biologisiin lääkkeisiin sovellettu vaihtoväli olla ehdotuksen mukainen vai tulisiko sen olla pidempi, esimerkiksi kuusi kuukautta. Pyytäisimme Teitä ystävällisesti myös perustelemaan kantanne lausunnossa.
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.

Pidämme esitettyä vaihtoväliä lyhyenä niiden potilaiden kannalta, joilla on jatkuvasti käytössä oleva tai olevia biologisia lääkkeitä. On olemassa riski, että mahdollisesti tiuhaan vaihtuvat lääkkeet aiheuttavat ongelmia lääketurvallisuuden tai lääkkeiden käyttöön sitoutumisen kanssa. On myös mahdollista, että jos vaihtoväli olisi kolme kuukautta, lääkärit määräisivät enemmän vaihtokieltoja, mikä toimisi esityksen alkuperäistä tavoitetta vastaan. Olisi hyvä, että vaihtoväli olisi puoli vuotta tai vuoden.