Gå direkt till innehållet

Hälsofrämjande verksamhet

Cancerföreningen i Finlands hälsofrämjande arbete har två huvudmålgrupper: vuxna som vill minska sin cancerrisk och unga människor.

Under åren 2016–2017 genomfördes ett utvecklingsprojekt inom hälsofrämjande som riktades till Cancerföreningens regionala medlemsföreningar. Målet var att förbättra föreningarnas kunskaper, handlingssätt, samarbete och påverkansarbete. Tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia ordnades en skräddarsydd nätkurs för sakkunniga skötare. Kursen handlade om hälsofrämjande verksamhet inom ramen för cancerprevention. Totalt 13 sakkunniga skötare gick kursen. Inom ramen för ett utvecklingsprojekt ökade man samarbetet mellan de regionala föreningarna och producerade för män riktade material: broschyren Aatteleppa ite (Tänk själv) och en broschyr riktad till unga män om hur man genom att undersöka sina testiklar kan förebygga testikelcancer. Man gjorde även en egen webbplats för män, www.aatteleppaite.fi. Målet är att under året 2018 fortsätta med åtgärder som riktas till män.

Cancerföreningen deltog aktivt i organisationsnätverket Ett nikotinfritt Finland, som hade grundats år 2016, samt i nätverket Ett rökfritt Finland. Samarbetet mellan Cancerföreningen och Finlands olympiska kommitté (tidigare Valo Finlands idrott rf) för att minska användningen av snus inom idrotten fortsatte. Därtill samarbetade man med bl.a. Finlands hjärtförbund, Väestöliitto, Förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Föreningen för mental hälsa i Finland, dess medlemsorganisation Yees och Marthaförbundet.

Främjande av ungdomars hälsa: tobaksarbete

I redan över femton år har ett viktigt tema inom det av RAY (fr.o.m. 2017 STEA) finansierade hälsofrämjande arbetet varit att förebygga och motverka användningen av tobak- och nikotinprodukter bland unga.

Fressis. I slutet av 2016 hade man lanserat Fressis, en kommunikativ helhet om sunda levnadsvanor med ungdomar som målgrupp. Fressis uppmuntrar till ett nikotinfritt liv och hälsosamma levnadsvanor. De nikotinprodukter som tas upp är i synnerhet cigaretter, snus och e-cigaretter. Andra teman som behandlas med anknytning till cancerfaktorer och hälsosamma levnadsvanor är kost, motion, sexuell hälsa, solskydd och dygnsrytmen ur livshanteringens synvinkel. Under verksamhetsåret 2017 beredde man dessutom temahelheter om alkohol och positiv mental hälsa; helheterna ska öppnas under år 2018.

Fressis-helheten uppdateras aktivt och den innehåller information och olika cancerfaktorer, test, historier och tips som uppmuntrar till sundare levnadsvanor. I helheten ingår en webbplats, sociala medier och en tidning som utkommer en gång om året. En del av innehållet köps från A-lehdet. För att öka deltagandet har man också ordnat ungdomspaneler och samarbetat med läroanstalter inom innehållsproduktionen.

Under året samlade webbplatsen Fressis.fi ca 100 000 besök. Med sociala medier nådde man ett stort antal unga. Till expertspalten skickades 126 frågor, varav omkring 100 besvarades. I Fressis-helheten betonas ungdomarnas eget deltagande i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av verksamheten.

Kampanjerna för att minska användningen av nikotinprodukter bland ungdomar gällde i år e-cigarretter och användningen av snus bland idrottare. Kampanjerna genomfördes som en del av helheten Fressis samt i samarbete med en antisnuskampanj, Finlands olympiska kommitté och Finlands ishockeyförbund rf. Kampanjvideorna nådde omkring 210 000 ungdomar. I början av året genomfördes en ”sant eller falskt”-kampanj om e-cigarretters skadliga effekter. Kampanjen nådde över 100 000 unga i Finland i åldrarna 15–17 och videoseriens tre delar sågs totalt över 1,8 miljoner gånger. Fressis e-cigarrettkanal fick nästan 16 000 besök under kampanjens lopp och kampanjtestet gjordes över 7 000 gånger.

Utöver dessa huvudkampanjer genomförde man också kampanjer om sunt beteende i solen och kost. Man försökte uppmuntra unga att delta bl.a. genom olika tävlingar och test.

Tidningens målgrupp var högstadieelever. Tidningen hade en upplaga på 52 000. Den utdelades till högstadieskolor via Förbundet för lärare i idrott och hälsokunskap, Förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf och direkt till bl.a. ungdomsgårdar samt som en bilaga till tidningen Demi. Tidningen utdelades också via de regionala föreningarna, tjänsten Subject Aid och tjänsten för hälsomaterial.

Stöd för unga som vill sluta använda nikotinprodukter. Cancerföreningens tobaksarbete som riktas till unga människor har betonat förebyggandet av användningen. Under verksamhetsåret 2017 funderade man kring de metoder med vilka man bäst kan stödja rökstopp. I våras ordnade man en expertworkshop i Sveaborg. Man undersökte också befintliga, virtuella stödformer, pågående utvecklingsprojekt och intresset bland uppstartsföretag att utveckla nya applikationer i samarbete med Cancerföreningen. Tillsammans med ungdomsväsendet i Kajana ordnade man en workshop för unga för att samla in deras åsikter. Slutsatsen var att man inte tänker utveckla en ny app. I stället kommer man att koncentrera sig på lättare metoder som ökar motivationen att sluta röka och olika produkter av helheten Fressis (intervjuer, information, test, tävlingar). Dessutom ska man aktivt fortsätta uppfölja utvecklingen av befintliga stödformer och instruera ungdomar vidare till tjänster och produkter som handhas av andra aktörer.

Ungdomars närmiljöer och närstående vuxna

NikEdu.fi. Under året tog man fram konceptet för och delvis genomförde en webbplats om nikotinprodukter och vikten av att ungdomars närmiljöer är nikotinfria. Webbplatsens målgrupp är närstående vuxna i hemmet och läroanstalter samt inom ungdomsarbetet. Hur temat nikotinprodukter behandlas i skolan – särskilt inom ämnet hälsokunskap – har högsta prioritet på webbplatsen. Webbplatsens delar som gäller föräldrar och läroanstalter (förutom yrkesskolor) öppnades i januari 2018. De delar som gäller yrkesskolor och ungdomsarbetet tas fram under sommaren 2018 och vissa andra delar är fortfarande under utveckling. Webbplatsen NikEdu.fi ersätter den tidigare webbplatsen työkalupakki.net.

Kampanjer för föräldrar. Under året beredde man en till föräldrar riktad kampanj om nikotinberoendets risker för ungdomar. Kampanjen hörs fr.o.m. den 1 februari 2018 på 94 radiokanaler med fem olika inslag över två veckor. Målet med kampanjen är att föräldrar blir bekanta med den del av webbplatsen NikEdu.fi som är riktad till föräldrar.

Nikotiiniton amis (Nikotinfritt yrkis). Projektet Nikotiiniton amis (Nikotinfritt yrkis) genomfördes åren 2016–2017 vid yrkesinstitutet Omnia i Esbo. Projektets målgrupp var elever på bilmontör- och närvårdarlinjerna. Projektet hade som mål att minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter genom att erbjuda alternativa sysslor, som ungdomar själv fick föreslå. Dessutom utvecklade man mångsidiga metoder för att främja rökstopp genom att ta med eleverna och lärarna i processen. I planeringen, genomförandet och utvärderingen av projektet deltog en flerprofessionell lärarkår, elevkårens styrelse och många elever. Projektet ledde till många nya initiativ om hur man kan främja nikotinfrihet genom att sporra till att sluta använda nikotinprodukter, erbjuda mångsidigare aktiviteter under raster, ordna jippon och tävlingar samt förnya regler. Ett flertal av dessa initiativ kommer att bli permanenta delar av verksamheten vid Omnia.

Nikotinfritt ungdomsarbete. Under verksamhetsåret provkörde man en process om nikotinfritt ungdomsarbete i Kajana. I processen deltog ca hälften av ungdomsarbetarna vid ungdomsväsendet. Under processen kartlade man ungdomsväsendets behov i fråga om tobaksarbetet och genomförde sedan en skräddarsydd utbildning. Ungdomsarbetarna utarbetade handlingsplaner för att främja nikotinfrihet. Med hjälp av detta pilotprojekt och tidigare undersökningar och workshoppar kommer man att komplettera webbplatsen NikEdu.fi med en särskild del för yrkesutbildade personer inom ungdomsarbetet. Under 2018 ska man ytterligare komprimera processen och genomföra den på två nya orter.

Affischer. Under verksamhetsåret producerade man tre infografiska affischer om nikotinprodukter: 1) fördelarna med att sluta röka, 2) nikotinprodukter och fertilitet och 3) snus och munhälsa. Affischen om snus och munhälsa producerades i samarbete med Finlands tandläkarförbund. Affischerna blev klara i januari 2018. De utdelas via tjänsten Subject Aid, tjänsten terveysmateriaalit.fi, regionala föreningar och under olika evenemang (bl.a. Educa-mässan). Tandläkarförbundet sprider affischen också via sina egna kanaler så att den når ut till skoltandvården. Affischerna finns också i digitalt format så att de kan utnyttjas på Fressis.  

Samhällspåverkan och utredningar

Olaglig införsel och förmedling av snus. I januari 2017 ordnades ett infomöte i samband med en artikel om Cancerföreningens tidigare snusutredningar (Uusi tupakkalaki tuli, miten kävi nuuskan maahantuonnin) som publicerades i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka. Artikeln ledde till nästan 40 intervjuer med olika medier särskilt gällande försäljningen av snus på de färjor som kryssar mellan Sverige och Finland.

Utredningen om försäljningen av snus på färjorna och i Haparanda upprepades i sommar och resultaten sammanställdes i ett pressmeddelande. I augusti samlade man ihop Cancerföreningens tidigare utredningar till ett memorandum som sedan överlämnades till familje- och omsorgsministern och skickades för kännedom till tobakspolitiska utvecklingsgruppen, som nyligen hade utnämnts. Utvecklingsgruppen bad att Cancerföreningen skulle lämna in ett mer omfattande utlåtande om tobakspolitiken som helhet, och Cancerföreningen lämnade in detta utlåtande senare under året.

Den olagliga införseln av snus behandlades också i samband med en kampanj som hade planerats år 2016 och som genomfördes strax före sommaren 2017. Kampanjen genomfördes i Torneå nära gränsen till Sverige samt i Helsingfors, Åbo och Vasa hamn samt på sociala medier. Med kampanjen ville man påminna om riskerna med snus och om begränsningar för snusimport. Samtidigt ville man få människor att sluta ta med sig snus till ungdomar. Kampanjhashtaggen var #nuuskaonsyöpä (snus är cancer).

E-cigarretter. I slutet av året utförde man en utredning om e-cigarretthandeln och dess övervakning. Utredningen sammanfattades i en artikel som blir klar för publicering i början av 2018.

Högstadieelevers attityder till och kunskaper om tobaksprodukter. Under året konkurrensutsatte man en extern utredning om högstadieelevers attityder till och kunskaper om tobaksprodukter. Utredningen gjordes av forskare Mikko Piispa vid Ungdomsforskningssällskapet. Utredningen (Sammuuko savuke, nouseeko nuuska) publicerades i december 2017 i samband med ett infomöte.

Skydd mot UV-strålning

Skydd mot UV-strålning – solhälsa. Det huvudsakliga sättet hur man främjar sunt solbeteende och förebygger hudcancer är att ge råd för hur man skyddar sig mot solen. I slutet av år 2016 hade man genomfört en förfrågan om solskydd för daghem. Resultaten av denna förfrågan rapporterades vid ett årligt infomöte som Cancerföreningen ordnar tillsammans med Meteorologiska institutet och Strålsäkerhetscentralen.

2017 års målgrupp för solkampanjen var ungdomar. Kampanjen genomfördes via Fressis genom att anlita populära YouTube-stjärnor.

Cancerföreningen deltog också i Euromelanoma-kampanjen.

Kost, motion och viktkontroll, alkohol och sexuell hälsa

Målet med projektet Hyvä päivä (En bra dag) är att erbjuda information om hälsosamma levnadsvanor och livshantering till ungdomar under 25 år som hamnat utanför arbets- och studielivet. På så sätt vill man minska deras risk att insjukna i cancer och andra kroniska sjukdomar. Under verksamhetsåret 2017 genomförde man projektet i Kajana, Sotkamo, Kuopio och Joensuu. De material som hade producerats av grupper ledda av ungdomsarbetare samlades på webbplatsen hyvapva.fi. Man gjorde även en video för att presentera verksamheten. Man ordnade totalt 35 kurser i Kuopio, Joensuu och Kajana med 13 grupper och sammanlagt 80 ungdomar. Gruppverksamheten på dessa orter kommer att fortsätta år 2018 och man ska utvidga verksamheten till Rovaniemi och Vanda. Inom ramen för grupperna insamlades ett omfattande utvärderingsmaterial, som ska analyseras i början av 2018.

Projektet finansierades av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och LokalTapiola.

Fressis. Fressis innehåller information om kost och motion för att berätta om sunda levnadsvanor och uppmuntra ungdomar att göra hälsosamma val.

Cancerföreningen redigerade för Duodecim ett specialtema om cancerprevention som också behandlade kost, motion och viktkontroll. Därtill gav man intervjuer om samma ämnen.

Alkohol. Det debatterades livligt om alkoholpolitiken under året, eftersom reformen av alkohollagen behandlades i riksdagen. I slutet av 2016 hade man färdigställt broschyren Alkohol och cancer, som Cancerföreningen nu skickade till politiska beslutsfattare. Cancerföreningen skickade även brev till riksdagsledamöter, publicerade blogginlägg, skrev en debattartikel i Helsingin Sanomat och intervjuades av olika tidningar om sambandet mellan alkohol och cancer. Man skrev också en artikel om cancer, alkohol och alkoholpolitiken som ingick i tidningen Duodecims specialtema om cancerprevention. Artikeln skickades även till medlemmarna i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Cancerföreningen hördes av utskottet i samband med beredningen av alkohollagen.

Sexuell hälsa. Kondomkampanjen Kesäkumi (Sommargummi) genomfördes i samarbete med Väestöliitto, Finlands Röda Kors, radiokanalen YleX och Soldathemsförbundet. Med kampanjen försöker man öka användningen av kondomer bland unga och erbjuda information om könssjukdomar och hur man kan skydda sig mot dem. Kampanjen genomförs vid olika festivaler och evenemang för unga. Under kampanjen delar man ut kondomer och ungdomar får en chans att göra testet Naimamaisteri (Samlagsmagister). Vid garnisoner fick alla som påbörjade sin militärtjänst ett ”permissionsgummi”.

Arbets- och styrgrupper

Verksamhet i arbets- och styrgrupper. I fråga om hälsofrämjande insatser samarbetade Cancerföreningen med nästan 20 olika projekt, t.ex. Barnens hälsoforum och styrgrupperna för Ett rökfritt Finland 2030 och Helsingfors – en rökfri stad.

Dessutom deltog föreningen i en rad arbetsgrupper och styrgrupper kring temana rökning, alkohol och kost samt hälsofrämjande som initierats av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och vissa andra organisationer och aktörer.