Gå direkt till innehållet

Melanom fortsätter att bli vanligare i Finland – i synnerhet unga upplever inte solen som en hälsorisk

Med tillräckligt skydd mot solens UV-strålning skulle man kunna förhindra fyra av fem fall av melanom. Men inte ens god kunskap om solens hälsorisker kan garantera tillräckligt skydd. Särskilt för unga kan det vara svårt att beakta långsiktiga hälsorisker.

Just nu lever vi i en tid där UV-indexet som beskriver kraften av solens UV-strålning kan i hela Finland nå skyddsgränsen, det vill säga värdet 3. Det lönar sig alltså att ägna uppmärksamhet åt att skydda hud och ögon från solens UV-strålning. I norra Finland reflekterar vårsnön UV-strålning särskilt på ansiktet.

I södra Finland stiger UV-indexet över skyddsgränsen på soliga dagar från mitten av april ända till september. I norra Finland överskrids gränsen i genomsnitt från maj till början av augusti.
Solens UV-strålning är som starkast i Finland veckan före och några veckor efter midsommar. Då kan UV-indexet överskrida gränsen för kraftig strålning, dvs. värdet 6, i de södra delarna av landet.

”Som ett resultat av klimatförändringen kommer somrarna sannolikt att bli varmare även i Finland. Perioder av hetta förväntas förekomma oftare i det framtida klimatet, vilket kan locka människor till att klä sig lättare och utsätter finländare allt oftare för solens UV-strålning”, säger forskare Kaisa Lakkala från Meteorologiska institutet.

Enligt de senaste undersökningarna kan också värmeböljorna bli häftigare och mängden solstrålning öka under somrarna.

Melanom blir allt vanligare i Finland

Om man utsätts för stora mängder UV-strålning och huden blir bränd ökar risken för att insjukna i melanom. Enligt statistik från Finlands cancerregister insjuknade 1 028 män och 811 kvinnor i melanom under år 2023. Av personer som insjuknat i melanom är cirka 94 procent vid liv efter fem år.

”Förekomsten av melanom har ökat snabbt under 2000-talet, med knappa 5 procent per år. Enligt prognosen uppskattas nästan 3 000 personer insjukna årligen i melanom i Finland vid år 2040”, berättar Karri Seppä från Cancerorganisationernas forskningsinstitut Finlands Cancerregister.

Med tillräckligt skydd mot UV-strålning skulle man kunna förhindra fyra av fem melanomfall.

Byggda skuggiga platser skyddar från solen

Man tänker ofta att individen själv bär ansvaret för att skydda sig mot solen, men samhället kan också hjälpa till att skydda medborgarna. ”Skugga är ett effektivt sätt att minska UV-exponeringen, eftersom UV-strålningen kan vara upp till 50 procent lägre i skuggan än under bar himmel”, berättar senior specialist Anne Höytö från Strålsäkerhetscentralen.

Kommuner och privata aktörer kan främja skyddet mot solen genom att bygga skuggiga platser i befintliga och nya friluftsområden. Det är viktigt att öka antalet skuggiga platser särskilt i områden som besöks ofta av barn och unga, såsom daghem, skolgårdar, lekplatser och idrottsplaner, men det lönar sig inte heller att glömma den äldre befolkningens friluftsområden. Skuggiga platser gör det möjligt för människor i olika åldrar att vara ute och motionera säkert och behagligt, även under heta sommardagar. Höytö tillråder att ”skugga kan skapas med planteringar, skärmtak, paviljonger, segelduk och parasoller. Ju större det skuggiga området är, desto bättre är skyddet som skuggan erbjuder.”

En kombination av skyddssätt ger det bästa skyddet

Det är viktigt att skydda huden i alla åldrar. Det är dock särskilt viktigt att skydda barn och unga från alltför mycket sol, eftersom skyddsmekanismerna i deras hud fortfarande utvecklas. De mest betydande riskfaktorerna för hudcancer är att huden blir bränd flera gånger, särskilt i barndomen och ungdomen, och att man exponeras för stora mängder UV-strålning under livstiden. Utöver föräldrarna är det också viktigt att personalen inom småbarnspedagogiken och skolorna tar hänsyn till solskydd som en del av vardagen.
”Skydd mot solen är inte något som krävs endast under stranddagar, utan är en del av alla vardagliga aktiviteter utomhus, från friluftsliv till trädgårdsarbete och från utomhuslek till utflykter. Samma grundläggande riktlinjer gäller för skydd av huden hos både barn och vuxna: skugga, kläder och kräm. I första hand ska man skydda huden med hjälp av skugga och kläder. För ytterligare skydd lönar det sig att välja en solkräm med en skyddsfaktor på minst 30. Då strålningen är som kraftigast kan man dessutom försöka röra sig utomhus på morgonen, senare på eftermiddagen eller på kvällen, när UV-strålningen är svagare”, berättar chef för hälsofrämjande verksamhet Heidi Löflund-Kuusela från Cancerorganisationerna.

Unga upplever inte solen som en särskild hälsorisk

Inte ens god kunskap om solens hälsorisker kan alltid garantera tillräckligt skydd. Detta framkommer i magister i hälsovetenskaper Laura Mikkolas pro gradu-undersökning för Östra Finlands universitet, i vilken Mikkola granskar hur 16–20-åriga finska unga skyddar sig mot solen. Undersökningsmaterialet består av individuella intervjuer med 11 unga personer.

Enligt resultaten skyddade sig de unga från solen främst med solkräm, huvudbonader och genom att vara i skuggan. Unga skyddade sig bättre när de gick ut för en längre tid eller till stranden, under resor utomlands och efter att de bränt huden. Skyddet mot solen påverkades av attityder och information, samt till exempel av faktorer förknippade med tid och plats, det sociala nätverket och uppfattningar om att bränna huden. På grund av deras unga ålder var det svårt för de unga att se hudcancer som något som kan gälla dem. Att bränna huden upplevdes inte som en särskild hälsorisk.

Deltagarna upplevde att solskydd kan främjas genom att prata mer om ämnet och genom att öka de ungas kunskap om solens skador och skydd via flera kanaler, både i skolor och i sociala medier.

Mer information

Meteorologiska institutet
Forskare Kaisa Lakkala, Meteorologiska institutet, tfn 040 7476792, kaisa.lakkala@fmi.fi

UVI-prognosen finns på Meteorologiska institutets webbsida https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/uv-index . Prognosen för UV-indexet kan också kontrolleras i Meteorologiska institutets mobilapplikation.

Cancerorganisationerna
Forskningschef Karri Seppä, tfn 050 441 8556
Chef för hälsofrämjande verksamhet Heidi Löflund-Kuusela, tfn 050 438 8841
Kommunikation specialist Janne Huovila, tfn 050 363 6050

https://www.alltomcancer.fi/information-om-cancer/cancersjukdomar/hudcancer/

Strålsäkerhetscentralen (STUK)
Senior specialist Anne Höytö, tfn +358 975 988 305, anne.hoyto@stuk.fi

Information, tips och berättelser om solens UV-strålning: https://stuk.fi/sv/dinhud