Gå direkt till innehållet

7 fakta om alkohol och cancer

Alkohol kan orsaka sju olika typer av cancer. I bilden en ritad människokropp och presenterat vilka olika typer av cancer alkohol kan förorsaka. Ju större cirkel desto mer förorsakar alkohol den specifika typen av cancer. I storleksordning: bröstcancer hos kvinnor, tarmcancer, muncancer, cancer i matstrupen, svalgcancer, cancer i struphuvudet och levercancer. Källa: Brown et al, British Journal of Cancer 2018.

Debatten kring tillgången på alkohol är i gång. Temat är i högsta grad centralt också för förebyggande av cancer. Med studier som visar att endast en tredjedel av befolkningen känner till sambandet mellan alkohol och cancerrisk vill vi presentera sju fakta om alkohol och cancer:

1) Alkohol orsakar sju olika typer av cancer

Alkohol är en betydande riskfaktor för cancer. Världshälsoorganisationen WHO:s center för cancerforskning, IARC, klassade redan för mer än tio år sedan alkohol som en grupp 1-karcinogen, alltså ett ämne som har den starkaste vetenskapliga bevisningen för cancerrisk. Alkohol orsakar cancer i mun, svalg, struphuvud och matstrupe, levercancer, tarmcancer och bröstcancer.
I Finland uppskattas alkoholen orsaka cirka 2 100 cancerfall per år. Antalet alkoholrelaterade dödsfall i cancer uppskattas till över 500 per år.

2) Ur cancersynpunkt finns det ingen riskfri alkoholkonsumtion

Ser man till den alkoholrelaterade cancerrisken finns det ingen säker konsumtion. Cancerrisken relaterad till alkohol står i direkt proportion till alkoholintaget under ens livstid. Ju högre intag, desto högre är risken för cancer. Statistiskt sett ökar emellertid också en liten mängd alkohol risken för cancer. Exempelvis ökar till och med en enda daglig dos alkohol risken för bröstcancer med 10 % jämfört med risken hos den som inte dricker alkohol.

Det spelar heller ingen roll med avseende på cancerrisken om man dricker mera sällan men i större mängd eller oftare och i mindre mängd. Det är mängden alkohol som konsumeras som avgör cancerrisken.

Merparten av befolkningen dricker alkohol i måttliga mängder. Viktigt att veta i fråga om cancerrisken är att de problem som alkoholen orsakar inte är koncentrerade till storkonsumenter, utan att även mycket måttliga mängder alkohol ökar risken för cancer och antalet cancerfall i befolkningen.

3) Ur cancersynpunkt spelar det ingen roll vilken alkohol du dricker

Den alkoholrelaterade cancerrisken har samband med mängden alkohol, inte med kvaliteten. Cancerrisken är densamma oavsett om man dricker brännvin eller champagne. Så kallade europeiska dryckesvanor och vin till maten är lika skadliga med avseende på cancerrisken som andra former av alkoholkonsumtion.

4) Samanvändning av tobak och alkohol förhöjer cancerrisken

Tobak är den främsta orsaken till cancer i Finland och står för upp till en tredjedel av alla cancerfall. Risken för cancer mångdubblas när man samtidigt röker och dricker, jämfört med att man enbart röker eller enbart dricker. Alkohol kan också öka tobakskonsumtionen. De som både röker och dricker mycket löper tio- eller till och med hundrafalt större risk att drabbas av cancer än de som varken röker eller dricker.

5) Ser man till cancerrisken är de alkoholpolitiska åtgärderna väsentliga

Uppkomsten av cancer påverkas av livsstilen, arvsanlagen och slumpen. Den som insjuknar i cancer kan aldrig säkert veta vad som orsakat cancern. Trots en hälsosam livsstil kan man drabbas av cancer. På befolkningsnivå skulle dock upp till 40 % av cancerfallen kunna förebyggas med hjälp av ändringar i livsstilen. Var och en av oss kan minska den egna cancerrisken, men strukturella lösningar som tobaks- och alkoholpolitiken är avgörande. Människors levnadssätt bestäms av den miljö de lever i. Alkohol är inte en vanlig konsumtionsvara, utan den har mycket stor inverkan på människor och samhälle. Därför har också samhället ett stort ansvar. Det viktigaste och mest effektiva sättet att förebygga cancer är att minska alkoholkonsumtionen.

6) Systemet med alkoholmonopol är en central metod för att påverka alkoholkonsumtionen

Systemet med ensamrätt för alkoholförsäljning, i praktiken Alkos monopol, är ett av de mest effektiva sätten att påverka alkoholkonsumtionen i samhället. WHO och OECD för fram att de mest kostnadsnyttoeffektiva alkoholpolitiska instrumenten är begränsningar av tillgången, beskattning och begränsningar av reklam. Alkoholbeskattningen bör vara tillräckligt hög.

En framstående internationell forskargrupp har gjort en utvärdering av vad det skulle innebära för Finland om Alkos monopol avskaffades. Den totala alkoholkonsumtionen kan öka med 9 %, den alkoholrelaterade dödligheten med 14 %, alltså med över 500 personer per år, och de totala kostnaderna som alkoholen orsakar samhället med 17 %, från 1,6 miljarder till 1,9 miljarder euro.

7) Finland har inte råd med en ökad förekomst av cancer

Vår åldrande befolkning gör att vi får ett allt större antal cancerfall. Medan cirka 36 000 finländare nu insjuknar i cancer varje år beräknas antalet år 2035 vara 10 000 fler. Antalet cancerfall beräknas öka med cirka 30 % på endast drygt tio år.

Cancer är både mänskligt och samhällsekonomiskt sett en tung sjukdom. Den orsakar varje år mer än 13 000 dödsfall, förlorade arbetsår och mänskligt lidande. Kostnaderna för cancerbehandlingar uppgick 2021 till cirka 1,4 miljarder euro. Det är en ökning med 6 % från året innan.

Det finländska samhället har varken i mänskligt eller ekonomiskt hänseende råd att öka antalet cancerfall genom att öka tillgången på alkohol.

Cancerorganisationernas budskap inför riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna är entydigt: när det gäller cancerförebyggande är det nödvändigt att hålla kvar alkoholmonopolet också framöver.

För mer information och läsning:

Syöpä, alkoholi ja alkoholipolitiikka. Ollila E. ja Bingham C., Duodecim, 2017

Nordic and Baltic Charter on alcohol and cancer. NordAn

Finnish alcohol policy at the crossroads: The health, safety and economic consequences of alternative systems to manage the retail sale of alcohol. Stockwell et al., 2019

Alkoholin yksinoikeusjärjestelmä on tehokas keino ehkäistä alkoholihaittoja. Mäkelä P., Warpenius K., Karlsson T., THL, 2022

Tasapainoista alkoholipolitiikkaa, EHYT, 2022