Gå direkt till innehållet

Antalet diagnostiserade fall av lokal cancer sjönk klart coronaåret 2020

Någon motsvarande minskning i antalet diagnostiserade fall av spridd cancer observerades inte. Finlands Cancerregister offentliggjorde idag sin statistiska rapport Cancer 2020.

Finlands Cancerregisters nyss offentliggjorda statistikrapport ger en närmare inblick i det första coronaårets inverkan på diagnostiseringen av cancer. Inalles diagnostiserades det år 2020 ca 4 %, dvs. 1600, färre nya fall av cancer än väntat. Under det första coronaåret blev 6 % av bröstcancerfallen (330 fall) och 9 % av prostatacancerfallen (480 fall) odiagnostiserade. Särskilt många har de odiagnostiserade fallen av hudmelanom varit, statistiken visar på 21 % (410 fall) färre än väntat.

Av statistikrapporten framgår det också att antalet diagnostiserade fall av lokal cancer sjönk med 6,4 % från året innan. De diagnostiserade fallen av spridd cancer sjönk däremot endast med 0,2 %. Skillnaden började uppstå i mars-april när coronarestriktionernas inverkan såväl på sjuk- och hälsovården som på människornas beteende blev märkbar. Störst var underskottet i maj.

– Antalet fall av lokal cancer släpade efter långt in på hösten och återgick till normalnivå först i slutet av året. På årsnivå blev det ett tydligt underskott i antalet diagnostiserade fall av lokal cancer. På våren uppstod det ett underskott också avseende spridd cancer, men när sommaren var slut tog man in skillnaden. Jag ser det så att spridd cancer ger mera symtom och då söker man sig lättare till vård, säger statistikdirektör Janne Pitkäniemi.

Nedgången i antalet diagnostiserade fall av lokal cancer är oroande, eftersom eftersläpningen i diagnostiseringen leder till att de upptäcks i ett avancerat skede. Hur spridd cancern är när den diagnostiseras är en av de viktigaste faktorerna för patientens prognos.

– Även om det verkar ha uppstått ett underskott i antalet diagnostiserade fall av lokal cancer, bör det beaktas att det i cancerregistret finns många cancrar med okänd spridning som det inte har kommit in kliniska canceranmälningar om. De sammanlagda effekterna av coronapandemin klarnar alltså först över tid.

Underskottet i nya fall av cancer visar skillnader mellan åldersgrupperna

Statistikrapporten granskar skillnaderna i antalet fall av hudmelanom och bröstcancer också per åldersgrupp.

Till exempel diagnostiserades det år 2020 cirka 19 % färre fall av hudmelanom hos personer under 60 år än året innan, medan minskningen hos personer som hade fyllt 60 år uppgick till 12 %. Hos kvinnor i screeningålder, dvs. i åldern 50–69 år, diagnostiserades det 8 % färre nya fall av bröstcancer. Hos kvinnor under screeningåldern var skillnaden endast 0,5 % och hos kvinnor som fyllt 70 år 3 %.

– Antalet nya fall av hudmelanom och bröstcancer som diagnostiserades i de äldre åldersgrupperna återgick på hösten till föregående års nivå, men inte bland de yngre, säger Pitkäniemi.

Finlands Cancerregister firar i år sitt 70-årsjubileum. Pitkäniemi konstaterar att coronapandemin för sin del har bevisat hur värdefullt det är att cancer registreras över ett längre tidsspann. Framöver följer Cancerregistret den till coronapandemin relaterade prognosutvecklingen hos cancerpatienter och överdödligheten i cancer.

Cancerstatistikrapporten ger en täckande beskrivning av cancerbördan i Finland och samlar uppgifter bland annat om antalet nya fall av cancer, av död i cancer och om patientprognoser.

Den statistiska rapporten finns att tillgå på nätet på adressen: https://cancerregister.fi/rapporter-och-publikationer/statistikrapport-om-cancerfall/

Närmare uppgifter:

Direktör för Cancerregistret Nea Malila, tfn 050 305 5730, nea.malila@cancer.fi

Direktör för statistik Janne Pitkäniemi, tfn 050 372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi

Kommunikationsspecialist Nina Airisto, tfn 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi