Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen delade ut 5,3 miljoner euro för forskning

Cancerstiftelsen delade ut 3,8 miljoner euro i form av stipendier för cancerforskning i år. Sammantaget stödjer Cancerstiftelsen forskningen med 5,3 miljoner euro. Merparten av stipendierna är tvååriga. Stiftelsens har som mål att trygga de mest lovande forskningsprojekten med en forskningsfinansiering som är av ett långvarigare slag än tidigare.

Pressmeddelande 14.11.2014

I år utdelades två storstipendier varav båda uppgår till 200 000 euro. Cancerstiftelsens storstipendium gick till professor Päivi Peltomäki och hennes forskningsgrupp vid Helsingfors universitet. Gruppen forskar kring dispositionsgener för ett nytt tjocktarmscancersyndrom (FCCX).

Vid undersökningar av en släkt i Finland har man hittat en ny dispositionsgen för tjock- och ändtarmscancer vilken förenar uppkomsten av cancer med en störning i det maskineri som svarar för proteinsyntesen i en cell. Fyndet är det första som visar att en nedärvd disposition för tjocktarmscancer kan bero på en funktionsstörning i en ribosom. På basis av iakttagelsen är det möjligt att globalt undersöka tjocktarmscancersläkter av samma slag i syfte att utreda hur allmänt förekommande mutationerna av genen RPS20 är.

”Cirka en tredjedel av tjocktarmscancerfallen är relaterade till en viss grad av släktansamling och cirka fem procent är tydligt och klart nedärvda”, framhåller Peltomäki.

”Det är till nytta att identifiera en nedärvd disposition därför att de personer som hör till en högrisksläkt kallas till en endoskopisk undersökning av tjocktarmen med 2–3 års mellanrum. Vid en endoskopisk undersökning går det att avlägsna förstadier till cancer innan de hinner utvecklas till cancer.”

Det andra storstipendiet betalas med intäkter från insamlingen Movember. Professor Anssi Auvinen och hans forskningsgrupp från Tammerfors fick stipendiet. Deras forskning innebär en fortsättning på ett projekt där det tidigare har påvisats att screening för prostatacancer minskar mortaliteten. Mortaliteten har emellertid inte minskat i en så stor utsträckning att det skulle löna sig att göra en screeningsundersökning av en hel befolkning. Problemet är framför allt att man vid screeningarna hittar ett flertal sådana cancerformer som inte orsakar männen några besvär. Det går inte att skilja de här från de cancerformer som har ett snabbt förlopp och det innebär att många män har behandlats i onödan.

”Vårt följande mål är att hitta de grupper bland männen vilka kan ha nytta av screeningen”, säger Auvinen.

Antagandet är att det i fråga om risken för och den förväntade livstiden vid prostatacancer går att indela männen i dem som har den största nyttan av screeningen och i dem som har ringa nytta av screeningen. Risken och konsekvenserna av screeningen värderas bland annat med hjälp av PSA-halten i serum, de nedärvda riskfaktorerna och kunskaperna om användningen av läkemedel.

Allt fler stipendier är tvååriga

År 2014 utdelades sammanlagt 175 stipendier. Med hjälp av stipendierna bedrivs det forskning kring objekt som är relaterade till bröstcancer, t.ex. bakomliggande mekanismer och genetiska faktorer i anslutning till metastaserande bröstcancer, möjligheter att med hjälp av läkemedelsbehandling stoppa metastaserande cancer och nedärvd disposition för att insjukna i bröstcancer.

De övriga forskningsobjekten är relaterade till bland annat upptäckten och bedömningen av biomarkörer, proteinhomeostasen som reglerare av överlevnaden hos cancerceller, människans onkofusioner, den målinriktade behandlingen av prostatacancer och den individuella behandlingen av äggstockscancer.

Cancerstiftelsen stödjer dessutom med 750 000 euro det forskningsarbete som Finlands Cancerregister bedriver och med 400 000 euro den forskning som Massundersökningsregistret (som är en del av Finlands Cancerregister) bedriver. I år får Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut ett understöd på 290 000 euro. Nordiska fonden för cancerforskning får ett understöd på 67 676 euro.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i vårt land. Stiftelsen som grundades 1948 bedriver sin verksamhet med donationsmedel. Cancerstiftelsens mest kända insamling är kampanjen Rosa bandet som årligen ordnas i oktober.

Ytterligare information:

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, tfn 040 081 8910
Kommunikationschef Kirsi Hakala, tfn 050 441 8748
Informatör Maarit Rautio, tfn 040 549 1003
fornamn.efternamn(at)cancer.fi

Professor Anssi Auvinen, Tammerfors universitet, 040 190 1640
Professor Päivi Peltomäki, Helsingfors universitet, 029 412 5092, 050 448 2772

En fullständig förteckning över stipendierna hittas på adressen:

http://www.cancer.fi/ammattilaiset/apurahat/syopajarjestot/myonnetyt-2014/

Päivi Peltomäki är professor i medicinsk cancerforskning vid Helsingfors universitet. Hon är också sakkunnigläkare vid laboratorierna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUSLAB) och hennes ansvarsområde är gentester för nedärvd tjocktarmscancer.

Peltomäki forskar i genetiska och epigenetiska mekanismer vid tarmcancer och livmoders- och äggstockscancer och utnyttjande av dem vid diagnostiken och förebyggandet av cancer. Hon har gett ut över 200 fackgranskade publikationer.

Anssi Auvinen är professor i epidemiologi vid Tammerfors universitet och forskningsprofessor vid Strålsäkerhetscentralen. Han är gästprofessor vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam till slutet av 2014.

Till hans centrala forskningsobjekt hör screening för prostatacancer, ioniserande och icke-ioniserande strålning och dess inverkan på hälsan och hjärntumörer samt leukemi. Han har gett ut över 200 fackgranskade publikationer.