Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen utdelar den största summan i stipendier hittills i sin historia

Cancerstiftelsen utdelar den största summan i stipendier hittills i sin historia – tack vare donatorer

År 2016 utdelar Cancerstiftelsen till följd av ökade donationer den största stipendiesumman hittills i sin historia, sammanlagt 5,5 miljoner euro.

Förutom stipendieutdelningen i november så utdelade Cancerstiftelsen i våras resestipendier till ett belopp av 68 550 euro och annat stöd till forskning till ett belopp av 1,630 miljoner euro. Cancerföreningen i Finland har i anslutning till sitt 80-årsjubileum utdelat stipendier till ett belopp av 377 500 euro. Dess medlemsföreningar har också utdelat stipendier.

Cancerorganisationernas stöd totalt sett till forskningen slår nytt rekord i år: över åtta miljoner euro.

Generalsekreterare Sakari Karjalainen:

”Donationsmedlen styrs i rask takt till forskningsprojekt”

Med hjälp av Cancerstiftelsens storstipendier påskyndar man omfattande forskningsprojekt. Tre forskningsgrupper får alla varsitt treårigt stipendium på 450 000 euro.

I år har till specialobjekt utsetts ärftliga egenskaper som inverkar på uppkomsten av tarmcancer, svårbehandlade bröstcancerformer och nya behandlingar för blodcancer. Ett flertal projekt får ett stipendieunderstöd som uppgår till över 100 000 euro. Cancerstiftelsen understöder också unga forskare i deras karriärer med hjälp av doktorand- och resestipendier.

– Vi har på ett framgångsrikt sätt vädjat till den stora allmänheten och fått fler donationer. Cancerstiftelsens stipendiesumma har ökat från föregående år med 1,5 miljoner euro, säger Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen.

 

– Cancerstiftelsen vill att donationsmedlen snabbt kommer till användning i forskningsprojekt: med hjälp av medlen kan man förhoppningsvis hitta bättre vårdmetoder än de nuvarande för att bota cancer som allt fler finländare berörs av. Cancerstiftelsens finansiering tillmötesgår ett påtagligt behov därför att det offentliga understödet har minskat, konstaterar generalsekreterare Karjalainen, som riktar ett stort tack till alla som har donerat medel till Cancerstiftelsen.

Patientens gener och tumörgenerna ger svar på frågor relaterade till utvecklingen av tarmcancer

Akademiprofessor Lauri Aaltonen vid Helsingfors universitet leder spetsenheten för cancergenetisk forskning vid Finlands Akademi. Med hjälp av ett storstipendium (450 000 euro) fortsätter gruppen med sin forskning kring ärftligheten i fråga om tarmcancer. Gruppen har redan gjort ett flertal banbrytande observationer.

Forskningsgruppen tillhandahåller ett material bestående av vävnads- och blodprov utifrån 2 500 tarmcancerfall. Genom att forska kring ärftligheten söker gruppen tarmcancerformer som går att förebygga eller behandla på ett tidigt stadium.

Forskningsprojektet går under namnet Ärftliga förändringar och förändringar som uppstår under livstiden vid tjock- och ändtarmscancer. Forskningen som fokuserar på ärftligheten skapar en omfattande datamassa som struktureras med hjälp av informationsvetenskap. Den forskning som Aaltonens grupp bedriver finansieras gemensamt av LokalTapiola och Cancerstiftelsen.

Akademiprofessor Lauri Aaltonen:

”Uppkomsten av tumörer och egenskaperna hos dem påverkas av många faktorer varav individens gener och tumörgenerna tillhör de mest centrala. När vi lär oss att på ett bättre sätt förstå både patientens gener och hans eller hennes tumörgener och de ömsesidiga beroendeförhållandena dem emellan får vi en bättre helhetsbild av hur cancertumörerna uppkommer. Kunskaperna är viktiga när det gäller att utveckla nya sätt att förebygga och behandla cancer.”

Nya målproteiner söks för behandlingen av HER2 och trippelnegativ bröstcancer

Cancerstiftelsens fond Rosa bandet utdelar ett stipendium (450 000 euro) till akademiprofessor Johanna Ivaska för forskningen MYO10 and SORL1, new druggable targets in treatment of therapy resistant breast cancer.

Ivaskas forskningsgrupp vid Åbo universitet koncentrerar sig på de mest svårbehandlade bröstcancertyperna. Behandlingen av trippelnegativ bröstcancer är komplicerad eftersom det saknas behandling med god effekt relaterad till hormonreceptorerna och faktorn HER2. En annan svårbehandlad typ är HER2-bröstcancer i de fall där sjukdomens respons på en selektiv läkemedelsbehandling försvinner.

– Cancerstiftelsens storstipendium ger oss en möjlighet att avancera i fråga om forskningar vars rön varit upptäckter av tidigare outforskade proteiner som är viktiga framför allt i fråga om uppkomsten och spridningen av de här bröstcancerformerna. Målet är att undersöka hur proteinerna i fråga främjar utvecklingen av cancer och att söka nya behandlingsformer som baserar sig på en fokusering av de här proteinerna, säger akademiprofessor Ivaska.

Den egna kroppen som ett redskap mot cancer? Mustjoki forskar kring immunterapi vid blodcancer

Forskarprofessor Satu Mustjoki vid Finlands Cancerinstitut leder en grupp vid Helsingfors universitet och Cancercentralen vid HUCS. Målet för forskningen är att förbättra förståelsen av sambandet mellan blodcancerformerna och det mänskliga immunsystemet. Mustjokis forskningsprojekt (450 000 euro) From immunological sigature to personalized therapy är relaterat till cancerimmunterapi där man drar nytta av kroppens försvarssystem för att effektivisera behandlingarna. Stipendiet som Mustjokis grupp får utdelas av Cancerstiftelsens donationsmedel, d.v.s. Cancerstiftelsens s.k. dispositionsfond.

– Många elakartade blodsjukdomar, såsom leukemier, behandlas fortfarande med cytostatika, och trots att vårdresultaten har förbättrats så dör en stor del av patienterna fortfarande i sjukdomen, säger forskarprofessor Mustjoki.

– Under några år har en ny behandlingsform i form av mediciner som påverkar immunsystemet tagits fram för att behandla fasta tumörer och medicinerna har gett utmärkta resultat.

– I fråga om blodcancerformerna är effekten av medicinerna i hög grad okänd och det är därför viktigt att till en början utreda hurdana celler immunsystemet uppvisar vid de olika blodcancertyperna och hur de här cellerna fungerar. Med hjälp av de här kunskaperna klarar man av att i framtiden på ett bättre sätt välja ut de cancertyper och patienter som har nytta av de nya medicinerna som påverkar immunsystemet.

– Det är dessutom viktigt att förstå på vilket sätt de mediciner som används vid behandlingen av cancer påverkar patienternas immunsystem eftersom det är möjligt att en del av de mediciner som används hämmar immunsystemets funktionsduglighet. Å andra sidan så kan en del av medicinerna överraskande nog aktivera immunsystemet. På så vis kan man i framtiden på ett bättre sätt kombinera cancermediciner av olika slag med immunologiska cancermediciner och det här leder förhoppningsvis till förbättrade behandlingsresultat för patienterna.

– Immunologiska behandlingar har redan i årtionden varit i antågande och för närvarande och i framtiden är det därför spännande att följa hur de förändrar den vård som patienterna får, säger Mustjoki.

I fråga om behandlingen av prostatacancer söker man selektiva behandlingar och noggrannare diagnostik

Finansieringen av forskningen kring prostatacancer styrs till nya diagnostiska metoder, genmutationer och selektiva behandlingar. I övrigt omfattar stipendierna olika ämnen från grundforskning till livskvalitet, t.ex.: medicinskt sett svårbehandlade blodcancersjukdomar, nya vävnadsmärkesämnen vid äggstockscancer, mjukdelssarkom, tidiga molekylära cancerförändringar vid Lynch syndrom, immunterapi och seneffekter av cancer hos barn.

Cancerorganisationernas stöd till forskning uppgår sammanlagt till över åtta miljoner år 2016

I november utdelade Cancerstiftelsen stipendier till 87 forskare eller forskningsgrupper engagerade i grundforskning kring cancer och forskning kring effektivare behandlingar, livskvalitet och förebyggande av cancer. Om resestipendierna för 2016 räknas med så får totalt 145 forskare understöd från Cancerstiftelsen.

Cancerstiftelsen stödjer det forskningsarbete som Finlands Cancerregister bedriver med 1 150 000 euro. Beloppet omfattar den forskning som Massundersökningsregistret som ingår som ett led i registret bedriver vad gäller cancerscreeningar. Den forskning som Cancerregistret bedriver har lett till att man bättre känner till orsakerna till cancer och till att man lyckats minska antalet cancerrelaterade dödsfall. Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut får 300 000 euro och Nordiska ländernas fond för cancerforskning får 180 000 euro.

Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar utdelade över en halv miljon euro

Cancerföreningen i Finland firar 80-årsjubileum i år och har med fondmedel utdelat sju stipendier till ett belopp av 377 500 euro. Ur fonden Patientens väg beviljade Cancerföreningen i Finland två stipendier till forskningsprojekt som i enlighet med fondens mål främjar tillgången till undersökningar och behandlingar vid cancersjukdomar. Med hjälp av stipendierna har man för avsikt att exempelvis ta fram en ny strategi för att bekämpa tarmcancer i Finland.

I år utdelade medlemsföreningarna inom Cancerföreningen i Finland den största stipendiepotten, 250 000 euro, till Birkalands Cancerförening för att hedra dess 65-årsjubileum. Stipendiebeloppet för Sydvästra Finlands Cancerförening uppgår till 185 000 euro. Österbottens Cancerförening stödjer ett forskningsarbete vid onkologiska enheten på Vasa centralsjukhus med 30 000 euro. I de övriga föreningarna utdelades mindre summor.

En summering av Cancerstiftelsens stipendier och övriga sätt att stödja forskning och stödet från Cancerföreningen i Finland och dess medlemsföreningar ger vid handen att Cancerorganisationernas stöd till forskning uppgår till över åtta miljoner euro.

Cancerorganisationernas stipendier hittas på följande webbsidor

https://www.syopajarjestot.fi/apurahat/

https://www.cancerforeningen.fi/stipendier/

https://www.cancersociety.fi/grants/

 

Ytterligare information om den forskning och de kampanjer som Cancerstiftelsen stödjer finns på dess nya webbplats www.syöpäsäätiö.fi

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning. Cancerstiftelsen verkar helt och hållet med donerade medel. Den mest uppmärksammade insamlingen är kampanjen Rosa bandet som årligen ordnas i oktober. För närvarande pågår kampanjen Movember vars syfte är att samla in forskningsmedel för att bekämpa prostatacancer och testikelcancer. Det går att stödja det arbete som Cancerstiftelsen utför på ett flertal olika sätt, som exempel kan nämnas månadsdonation och engångsdonation.

Av Cancerstiftelsen beviljade stipendier i november 2016, 5 518 400 euro, 87 st.

Av Cancerstiftelsen beviljade resestipendier tidigare under 2016, 68 550 euro, 58 st.

Av Cancerstiftelsen beviljat annat stöd till forskning: Finlands Cancerregister 1 150 000 euro

Av Cancerstiftelsen beviljat annat stöd till forskning: Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut 300 000 euro

Av Cancerstiftelsen beviljat annat stöd till forskning: Nordiska cancerunionen NCU 180 000 euro

Fonder/Cancerföreningen i Finland: 377 500 euro, 7 st.

Medlemsföreningar/Cancerföreningen i Finland: Birkaland 250 000 euro, Sydvästra Finland 185 000 euro, Österbotten 30 000 euro, övriga mindre summor.

Cancerstiftelsens stipendier hösten                                            5 518 400
Cancerstiftelsens resestipendier                                                       68 550
Cancerstiftelsen: Register                                                              1 150 000
Stiftelsen för Cancerinstitutet                                                        300 000
NCU                                                                                                      180 000
Cancerföreningen i Finland                                                            377 500
Birkalands Cancerförening                                                             250 000
Sydvästra Finlands Cancerförening                                               185 000
Österbottens Cancerförening                                                            30 000
                                                                                                            8 059 450

 

Ytterligare information fås av:

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen, 040 081 8910, sakari.karjalainen@cancer.fi

Kommunikations- och prognostiseringschef Satu Lipponen, Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen,
050 563 4558, satu.lipponen@cancer.fi ja tiedotus@cancer.fi

Akademiprofessor Lauri Aaltonen, 02941 25595, lauri.aaltonen@helsinki.fi

Akademiprofessor Johanna Ivaska, 040 502 0812 (8.30 – 15.30) johanna.ivaska@utu.fi

Forskningsprofessor Satu Mustjoki, 09 4717 1898 (9-11.30 ja 14.30-15.00), satu.mustjoki@helsinki.fi

Ytterligare information om ekonomin fås av ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall, Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen, 040 589 2855, raija.stjernvall@cancer.fi

Birkalands Cancerförening, Verksamhetsledare Anne Lindfors,
050 307 5975 anne.lindfors@pirsy.fi

Sydvästra Finlands Cancerförening,Verkställande direktör Ville Viitanen,
02 2657 601, ville.viitanen@lssy.fi

Österbottens Cancerförening, Verksamhetsledare Markku Suoranta,
010 843 6005, markku.suoranta@botniacancer.fi