Gå direkt till innehållet

Den senaste cancerstatistiken är klar – Stora regionala skillnader i antalet cancerfall

År 2019 rapporterades sammanlagt 35 327 nyupptäckta cancerfall och 13 085 dödsfall i cancer i Finland framgår det av den nya statistikrapporten från Finlands Cancerregister. De mest allmänna cancersjukdomarna i Finland var prostatacancer och bröstcancer. De vanligaste orsakerna till död i cancer bland män var lungcancer, prostatacancer och tarmcancer och bland kvinnor bröstcancer och lungcancer. Cancerbördan fördelar sig ojämnt mellan regionerna, med skillnader i både förekomsten av cancer och cancerdödligheten.

Den regionala variationen i antalet nyupptäckta cancerfall var i allmänhet större bland män. Cancerincidensen hos män var, beroende på kommun, som mest 14 % lägre och som värst 18 % högre än i hela landet i snitt. Motsvarande siffror för kvinnor var 10 % respektive 14 %.

När det gäller cancerdödligheten var de regionala variationerna större bland kvinnor. Dödligheten bland kvinnor var, beroende på kommun, som mest 12 % lägre och som värst 22 % högre än i hela landet i snitt. Siffrorna för männen var 7 % och 9 %.

De regionala cancerskillnaderna studerades genom att utreda hur många cancerfall eller dödsfall i cancer det har konstaterats i olika kommuner i förhållande till invånarantalet. Incidensen och mortaliteten jämfördes sedan med uppgifterna för hela landet. I jämförelsen beaktades skillnaderna i kommunernas åldersstruktur och den statistiska slumpavvikelsen minskades genom antagandet att angränsande kommuner har en liknande incidens. Granskningen omfattade en kombination av alla cancerfall och de fyra vanligaste cancerformerna var för sig.

Lungcancerincidensen för kvinnor uppvisar de största skillnaderna

I studien av de enskilda cancersjukdomarna ser man de största skillnaderna i antalet nya fall av lungcancer bland kvinnor. För Helsingfors, Lappland och Åland rapporterades klart fler fall av lungcancer bland kvinnor än för resten av landet.

I Helsingfors var förekomsten av lungcancer bland kvinnor nästan dubbelt så stor som till exempel i Nyslott. Lungcancerfallen bland män uppvisade inte lika stora regionala skillnader.

– Av de andra vanliga cancerformerna konstaterades bröstcancer bland kvinnor mest i huvudstadsregionen och minst i Kajanaland. Förekomsten av bröstcancer var nästan en tredjedel större i huvudstadsregionen än i Kajanaland, berättar specialforskare Karri Seppä.

– Prostatacancer förekom mest på Åland och minst i Kajanaland. Tarmcancerincidensen var lägst i kommunerna i Lappland där förekomsten av tjocktarms- och ändtarmscancer bland kvinnor var 13 % lägre och bland män 15 % lägre än i landet i snitt. Insjuknandet i tarmcancer var störst bland kvinnor i Vasa och bland män i Egentliga Finland och på Åland.

Helsingfors och Lappland sticker ut i lungcancerdödligheten

Variationen i cancerdödlighet för de enskilda cancerformerna var störst för lungcancer bland kvinnor.

– Den regionala variationen i incidensen och mortaliteten i lungcancer var mycket likartad, eftersom prognosen för lungcancer fortfarande är dålig och de insjuknade ofta dör av sin cancer, tillägger Seppä.

Dödligheten i lungcancer bland kvinnor var störst i Helsingfors, cirka 52 % större än i hela landet, i Lappland 48 % större och på Åland 44 % större.

I fråga om bröstcancer bland kvinnor kan man se att kommuner med hög cancerincidens också ofta har förhöjd cancerdödlighet. Även om det förekom regionala skillnader i förekomsten av prostatacancer, var skillnaderna i dödlighet små. Detta återspeglar variationen i diagnostisk aktivitet mellan olika regioner.

Närmare uppgifter om de regionala cancervariationerna och annan ny cancerstatistik finns i den färska statistikrapporten Cancer 2019 (tills vidare bara på finska).

Ytterligare information:

Nea Malila, direktör, tfn 050 305 5730, nea.malila@cancer.fi

Karri Seppä, specialforskare, tfn 050 441 8556, karri.seppa@cancer.fi

Janne Pitkäniemi, statistikdirektör, tfn 050 372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi

Nina Airisto, kommunikationsspecialist, tfn 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi