Gå direkt till innehållet

Efter den nya tobakslagen behövs ytterligare förbättringar

Tobaken är den största enskilda orsaken till cancer: upp till en tredjedel av cancerfallen beror på tobak. Så många som hälften av dem som röker kommer att dö av något som har koppling till tobaken, om de inte slutar.

Riksdagen har just godkänt ändringar i tobakslagen. Bland dessa fanns många viktiga saker, bland annat en övergång till förpackningar utan produktmärkning, vilket gör tobaks- och nikotinprodukterna mindre frestande speciellt bland unga. Enbart de här ändringarna räcker ändå inte för att minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter tillräckligt mycket för att Finland ska vara nikotinfritt 2030, vilket vi tillsammans har förbundit oss till.

– Vi hoppas att den arbetsgrupp med uppgift att utveckla tobaks- och nikotinpolitiken som just har inlett sitt värv ska finna mångsidiga och tillräckliga medel för att minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter. Det är viktigt både att förebygga att särskilt unga börjar använda dessa produkter och att hjälpa dem som redan använder att sluta. Ett bra sätt kunde till exempel vara att höja åldersgränserna, något som också social- och hälsoutskottet uppmärksammade. Vi hoppas att man i nästa regeringsprogram förbinder sig till en ambitiös tobaks- och nikotinpolitik, beskriver generalsekreteraren för Cancerorganisationerna Sakari Karjalainen.

Något som särskilt kräver skyndsamma åtgärder är snusregleringen i Finland. Användningen av snus har ökat alarmerande under de senaste åren särskilt bland unga, även om en minskad passagerarinförsel under coronatiden och gränskontrollen vid de inre gränserna i någon mån syns som lägre användningssiffror. Bland yrkesstuderande ungdomar använder 12 % snus dagligen. Även om det är vanligare bland pojkar än bland flickor att använda snus, har användningen de senaste åren ökat bland flickor. Redan i högstadieåldern använder 6 % av pojkarna och 1,7 % av flickorna snus dagligen.

Av EU-länderna är det bara i Sverige man får sälja snus. Enligt den finska tobakslagen får en vuxen passagerare föra in 1000 gram snus per dag för eget bruk. Undersökningar visar emellertid att det förekommer allmänt att man för in större mängder än så, också för att användas av andra. Det är vanligt med olaglig handel.[1]

– EU-domstolen har redan tidigare (mål C-343/05) fastställt att snus inte får säljas på fartyg som seglar under finsk flagg.[2] Vi har bett kommissionen utreda om Finland bryter mot unionslagstiftningen genom att tillåta att försäljningen fortsätter. Vi har också konstaterat att den mängd som passagerare får föra in i landet är ägnad att främja olaglig handel med snus i Finland. Vi hoppas att kommissionens utredning ska sätta fart på de nödvändiga ändringar i lagstiftningen som behövs för att skydda barns och ungas hälsa, säger Cancerorganisationernas överläkare Eeva Ollila.

Cancerorganisationerna har också bett kommissionen utreda huruvida Sveriges snusreglering är i samklang med deras EU-anslutningsavtal. När Sverige beviljades specialtillstånd att sälja snus, förband sig landet samtidigt att hålla snuset borta från marknaden i andra EU-länder, men landet tillåter försäljning av snus till den illegala marknaden i Finland och på fartyg som seglar under finsk flagg. Dessutom verkar det som om Sverige tillät produktutveckling och marknadsföring till unga då de försummar regleringen av snusets nikotinhalt, dofter, smaker och förpackningar och tillåter marknadsföring på nätet.

Välfärdsområdena har framöver ett stort ansvar för stödet att sluta använda nikotinprodukter

Stödet för att sluta använda tobaks- och nikotinprodukter och livsstilsvägledningen hör från början av nästa år till de nybakade välfärdsområdenas ansvar. Detta är rätt tidpunkt att sätta tjänsterna i skick. En stor del av rökarna vill sluta röka, men det är många som inte klarar det ensamma.

– Ett centralt mål för vårdreformen är att flytta över tyngdpunkten inom hälsovården mot sjukdomsförebyggande. Stödtjänsterna för att sluta använda tobaks- och nikotinprodukter gäller just detta. Vi vill sporra de nya välfärdsområdena att gripa tag i saken och att inom sina egna områden säkerställa kvaliteten och kvantiteten hos stödtjänsterna för att sluta använda dessa produkter, framför Ollila.

[1] Salminen, Fonselius & Ollila 2017.

[2] Salokannel & Ollila 2021, Ollila 2021.

Närmare upplysningar:

Överläkare Eeva Ollila, eeva.ollila@cancer.fi, 050 5904935

Chefen för samhällsrelationer, Sini Terävä, sini.terava@cancer.fi, 050 513 5083

Forskningshänvisningar:

Salokannel M, Ollila E. Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, publicerad 3.3.2021, https://doi.org/10.1177/1455072521995704

Ollila E. Ahvenanmaa ei saa määrittää tupakkapolitiikkaa, Lääkärilehti, publicerad 18.6.2021, https://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/ahvenanmaa-ei-saa-maarittaa-tupakkapolitiikkaa/?public=13e1411bbbe430527c5755975c61f522

Salminen P, Fonselius R, Ollila E. Uusi tupakkalaki tuli – miten kävi nuuskan maahantuonnin? Yhteiskuntapolitiikka 2017:82:1, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131759/YP1701_Salminen_ym.pdf?sequence=3&isAllowed=y