Gå direkt till innehållet

Jämlikheten bland cancerpatienterna förutsätter åtgärder även i Finland

Världscancerdagen firas fredagen den 4 februari med temat Bästa möjliga vård för alla. Under den här dagen påminner cancerorganisationer runtom i världen om den betydelse som en jämlik cancerbehandling har. Finland tillhör de tio bästa länderna i världen när det gäller att överleva cancer. Trots det här så förekommer det cancerrelaterad ojämlikhet även i Finland. Det finns exempelvis regionala och socioekonomiska skillnader i förekomsten av och dödligheten i cancer.

”Trots att finländarna på ett flertal sätt kan vara nöjda med cancerbehandlingen så kan vi inte blunda för att cancern bemöter olika patienter på olika sätt även här”, påminner Marika Skyttä som nyligen har valts till direktör för hälsoavdelningen vid Cancerorganisationerna.

”Ojämlikheten stiger på ett tydligt sätt fram vid diagnosticeringen av cancer. Personer har med tanke på arbetssituation och socioekonomisk ställning olika möjligheter att få hälso- och sjukvård. Om de blir tvungna att vänta flera veckor eller månader på att få en läkartid så kan diagnosticeringen av cancern fördröjas. Till de ytterst viktiga uppgifter som de nya förtroendevalda inom regionerna har hör att stärka primärvården i hela landet i syfte att förbättra jämlikheten när det gäller tillgången till vård”, understryker Skyttä.

I Finland är den specialiserade sjukvården i princip högklassig. Ekonomiska frågor kan dock äventyra jämlikheten i fråga om olika behandlingar. Enligt en utredning som gjordes av Cancerpatienterna i Finland år 2019 minskade cancerpatienternas inkomster med 75 procent på grund av cancern. På samma gång ökar utgifterna till följd av behandlingar och läkemedel.

”En del av cancerpatienterna kan hamna i en svår ekonomisk situation på grund av cancern. För patienter som är låginkomsttagare kan patientavgifterna, resekostnaderna och läkemedelskostnaderna bli oöverkomligt stora. På samma gång så är det många patienter som inte får det stöd som de behöver för att kunna ansöka om de förmåner som de är berättigade till – eller så får de inte ens information om de här förmånerna”, berättar Minna Anttonen som är verksamhetsledare för Cancerpatienterna i Finland.

Cancerorganisationerna anser att man bör förbättra den ekonomiska jämlikheten genom att öka den kostnadsfria hälso- och sjukvården. Det är också viktigt att reformera avgiftstaken. Avgiftstaken för besöksavgifter, resekostnader inom hälso- och sjukvården och läkemedel bör samordnas till ett och samma avgiftstak vars nivå binds exempelvis till storleken på en garantipension. Inom det gemensamma avgiftstaket bör man hålla kvar separata avgiftstak. När de här taken nås för avgifterna för exempelvis läkemedel, resor eller besök så ska patienten inte längre behöva betala för kostnaderna i fråga. En viktig förbättring är också att se till att självriskandelen för avgiftstaket fördelas på ett jämnare sätt under ett år

Inom den palliativa vården och vården vid livets slut finns digra jämlikhetsproblem

Ett akut jämlikhetsproblem när det gäller cancerbehandlingen i Finland är relaterat till palliativ vård och vård vid livets slut. I Finland ordnas lindring av smärta och övriga symtom som försämrar livskvaliteten och vård vid livets slut på ett varierande och rentav bristfälligt sätt. Det är brist på både resurser och kompetens. Dessutom så har invånarna i de olika regionerna olikartade möjligheter att få palliativ vård och vård vid livets slut.

”Det är ohållbart att det i ett välfärdsland som Finland finns patienter med behandlingsbara smärtor som inte behandlas och att det finns personer som inte får tillräcklig vård under de sista stunderna i livet. Vårdbehov som utgår från smärtor och övriga symtom som försämrar livskvaliteten berör en stor del av cancerpatienterna. Det räcker inte med att endast en del av de här patienterna får nödvändig vård, vilket tyvärr är ett faktum i dagsläget. Vi bör också alltid kunna garantera tillgången till högklassig vård när döden närmar sig”, framhåller Markku Suoranta som är verksamhetsledare för Österbottens cancerförening. Föreningen har arbetat med och främjat den palliativa vården inom regionen under en längre tid.

Den 4 februari varje år infaller Världscancerdagen.
Cancerorganisationerna är medlem i Internationella cancerunionen (UICC, Union for International Cancer Control) och understöder framför allt det arbete som unionen utför för att främja bekämpningen av cancer i utvecklingsländerna.
https://www.worldcancerday.org/
“Close the care gap”

Ytterligare information:

Marika Skyttä, direktör för hälsoavdelningen, Cancerorganisationerna, tfn 044 298 2606, marika.skytta@cancer.fi

Minna Anttonen, verksamhetsledare, Cancerpatienterna i Finland, tfn 044 322 8964, minna.anttonen@syopapotilaat.fi

Markku Suoranta, verksamhetsledare, Österbottens cancerförening, tfn 050 056 0151, markku.suoranta@botniacancer.fi

Sini Terävä, chef för samhällsrelationer, Cancerorganisationerna, tfn 050 513 5083, sini.terava@cancer.fi