Gå direkt till innehållet

Lagstiftningen om snus och nikotinpåsar måste bli bättre och tillämpas mer effektivt

Användningen av snus och av de nya starka nikotinpåsarna har ökat oroväckande bland unga i Finland. Den bristfälliga lagstiftningen i Finland och hur den genomförs har varit en bidragande orsak till att det har blivit allt vanligare att snusa, liksom även att det flyter över snus från Sverige på grund av smuggling. Nikotinpåsar med rentav giftiga halter av nikotin har också blivit ett problem.

En forskningsartikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs analyserar hur man lagstiftningsvägen bättre kunde skydda unga mot snus och nikotinpåsar.

”För att unga ska kunna skyddas mot snus och nikotinpåsar bör lagstiftningen bli bättre både i Finland, Sverige och på EU-nivå. Också efterlevnaden av bestämmelserna bör kontrolleras effektivare”, konstaterar den ena artikelförfattaren, Cancerorganisationernas överläkare Eeva Ollila.

Inom EU är det förbjudet att sälja eller på annat sätt släppa ut snus på marknaden. När Sverige anslöt sig till Europeiska gemenskapen fick landet emellertid ett undantag för utsläppande av snus på den egna marknaden på villkoret att göra allt i sin makt för att snus inte släpps ut på marknaden i andra medlemsstater. Snusregleringen blev då avhängig av den svenska nationella lagstiftningen.

I Sveriges nationella lagstiftning regleras varken nikotinhalter eller smakämnen i snus. I Sverige har man tagit fram snusprodukter som särskilt intresserar unga genom att använda lockande smakämnen och förpackningar. Det har också kommit ut snusprodukter med mycket hög nikotinhalt på marknaden.

Försäljningen av snus på fartyg har fortsatt i strid med beslut från högsta domstolen av EU

Snuset importeras från Sverige från närliggande snusaffärer över den norra gränsen samt från Sverigebåtarna. Det smugglas stora mängder snus till Finland, eftersom det är krävande att övervaka EU:s öppna inre gränser. Den höga tillåtna resandeinförseln på 1000 gram per dygn har dessutom bidragit till att snuset sprids i Finland. Det är förbjudet att sälja eller på annat sätt sprida snus som importerats för eget bruk, men det sker allmänt.

Eftersom det inte får förekomma snus på EU-marknaden har EU-domstolen konstaterat att snus inte får säljas på fartyg som seglar under finsk flagg. Trots detta har snusförsäljningen fortsatt på finskregistrerade fartyg.

I forskningsartikeln konstateras det att Finland i sin interna lagstiftning kraftigt bör begränsa den lagliga resandeinförseln av snus och sätta i kraft EU-domstolens beslut om att snus inte får säljas på fartyg som seglar under finsk flagg.

Bestämmelserna om nikotinpåsar bör förenhetligas i EU

Artikeln tar också upp regleringen av de nikotinpåsar som på sistone har erövrat marknaden. Nikotinpåsarna är produkter riktade till ungdomar som innehåller smakämnen och ofta mycket höga nikotinhalter och de tas på samma sätt som snus.

För närvarande har Finland bestämmelser om nikotinpåsar i läkemedelslagen och Estland i tobakslagen. Danmark föreslår bestämmelser om nikotinpåsar i sin nya tobakslag. I Sverige omfattas nikotinersättningsprodukter av läkemedelslagen. Sverige utreder för närvarande behovet av reglering avseende sådana nikotinpåsar som inte omfattas av läkemedelslagen.

Artikeln för fram att EU i samband med den pågående reformen av tobakslagstiftningen på EU-nivå kunde harmonisera regleringen av snusliknande produkter, såsom nikotinpåsar.

Information om publikationen: Marjut Salokannel & Eeva Ollila (2021) Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, DOI: 10/1177/1455072521995704, URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1455072521995704