Gå direkt till innehållet

Ny cancerstatistik publicerad – Dödligheten i lungcancer störst bland dem som har en grundutbildning

Finlands Cancerregister har publicerat cancerstatistiken för 2018. År 2018 konstaterades sammanlagt 34 372 nya cancerfall i Finland. Bröstcancer är fortfarande den vanligaste cancerformen hos kvinnor, och prostatacancer den vanligaste hos män. I Finlands Cancerregisters årsrapport beskrivs för första gången hur cancerbördan fördelas enligt befolkningens utbildningsnivå. Med anledning av coronavirusepidemin bedömdes också antalet cancerpatienter som på basis av diagnosåldern, cancerns varaktighet och cancersjukdomen hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom.

Incidensen av olika typer av cancer uppvisar tydliga skillnader enligt utbildningsnivå både för kvinnor och för män. Generellt är cancerincidensen bland män högre för dem som har en grundutbildning än för dem som är högutbildade, medan den är högre för högutbildade kvinnor. Orsaken är att sådana cancrar som är vanliga hos kvinnor, till exempel bröstcancer och hudmelanom, är vanligare hos högutbildade.

De allra största skillnaderna i cancerincidens enligt utbildningsnivå kan noteras i fråga om lungcancer, där incidensen både bland kvinnor och bland män är störst för dem som har en utbildning på grundläggande nivå: jämfört med högutbildade är skillnaden i fråga om kvinnor dubbelt så stor och i fråga om män två och en halv gånger så stor.

Rapporten visar stora skillander realterade till utbildningsnivån

Finlands Cancerregisters årsrapport visar att skillnaderna relaterade till utbildningsnivån är stora i synnerhet när det gäller hudmelanom. Bland både högutbildade kvinnor och män är incidensen av hudmelanom över 60 % högre än bland personer med grundutbildning.

Hos kvinnor med utbildning på grundläggande nivå är också livmoderhalscancer och levercancer klart vanligare än hos högutbildade kvinnor. Hos män med utbildning på grundläggande nivå är magcancer vanligare än hos högutbildade.

När det gäller cancerdödlighet är skillnaderna relaterade till utbildningsnivån ännu större än när det gäller incidens. För de flesta vanliga cancrar gäller att cancerdödligheten är högre hos personer med grundutbildning än hos högutbildade. Hos kvinnor är dödligheten i alla cancerformer som granskats störst hos personer med grundutbildning, med undantag för bröstcancer och äggstockscancer; hos män gäller detta alla cancersjukdomar. Dödligheten i livmoderhalscancer och lungcancer hos kvinnor och dödligheten i lungcancer och matstrupscancer hos män är mer än dubbelt så hög hos dem som har en grundutbildning än hos dem som är högutbildade.

Granskningen omfattade bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudmelanom, epidermoid karsinom i huden, cancer i bukspottskörteln, äggstockscancer, levercancer, njurcancer, magcancer och de vanligaste formerna av blodcancer, cancer i sköldkörteln, livmoderhalscancer och cancer i urinblåsan.

Antalet cancerpatienter som hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom bedömdes

När rapporten skrevs bröt coronavirusepidemin ut i Finland. Antalet cancerpatienter som hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom kan bedömas utgående från Cancerregistrets uppgifter.

Det fanns nästan 290 000 levande personer som någon gång fått en cancerdiagnos, det vill säga fem procent av finländarna. Enligt registeruppgifter fanns det 11 500 personer över 70 år hos vilka cancer hade konstaterats för mindre än ett år sedan. Det fanns 160 000 personer över 70 år som någon gång hade konstaterats ha cancer. I rapporten presenteras dessutom motsvarande uppgifter för de vanligaste cancerformerna och separat för lungcancer samt olika typer av blodcancer och lymfom.

I Finland konstaterades sammanlagt 34 372 nya cancerfall år 2018, av vilka 16 536 hos kvinnor och 17 836 hos män. Bröstcancer är fortfarande den vanligaste nya cancern hos kvinnor, och prostatacancer hos män. tjock- och ändtarmscancer kommer på andra plats hos båda könen. Antalet dödsfall på grund av cancer var 12 730. Av dem var 5 927 kvinnor och 6 803 män.

Mer information:

Nea Malila, direktör för Cancerregistret, tel. +358 50 305 5730