Gå direkt till innehållet

Det första året av den nya strategiperioden inleddes mitt i coronapandemin. År 2020 hade redan lärt oss att agera under omständigheter där alla slags möten och sammankomster begränsades kraftigt.

Olika möten spelar en avgörande roll i Cancerorganisationernas verksamhet. Personlig rådgivning, kamratstöd, stödgruppsverksamhet och andra former av psykosocialt stöd baserar sig på fysiska möten. Så hade vi åtminstone tänkt före pandemin. De gångna två åren har visat att man kan erbjuda psykosocialt stöd trots att man inte kan träffas ansikte mot ansikte. Exempelvis erbjöds korttidsterapi via webben med goda resultat åren 2020–21. Det kortvariga stödet av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral gjorde det dock inte möjligt att fortsätta med tjänsten.

Pandemin har inte nödvändigtvis i betydande grad försämrat de tjänster som erbjuds de insjuknade och deras anhöriga. Däremot har organisationsverksamheten förändrats – delvis kanske permanent. Styrelserna sammanträdde en gång till ett hybridmöte (en del närvarande, en del på distans), men de övriga mötena ordnades på distans. Det är positivt att man aktivt deltagit i mötena. De traditionella organisationsdagarna, som skulle ordnas i Åbo, flyttades flera gånger och sköts slutligen upp med ett och ett halvt år från den ursprungliga tidpunkten till maj 2022. I stället för organisationsdagarna fick organisationens personal på hösten delta i två webbevenemang om motsvarande teman. Erfarenheterna var lovande!

Nu vet vi redan relativt väl vad man kan och vad det inte lönar sig att ordna som ett virtuellt evenemang. En del av förvaltningsorganens möten kan även i fortsättningen hållas på distans. På så sätt sparar vi också pengar och tid och minskar klimatutsläppen. Många utbildningar fungerar också på distans och vi har lärt oss att ordna grupparbete i samband med dem. Också personalmöten fungerar bra över webben. Dessutom kan man ordna en del av de tjänster som erbjuds de insjuknade och deras närstående på distans. Ingenting ersätter dock personliga möten. Vid möten som ordnas ansikte mot ansikte ser och upplever man en annan person mer helhetsbetonat och med fler nyanser. Även korta oförutsedda samtal i samband med möten med olika människor kan vara viktiga. De sker inte på distans. Det är svårt att främja spontanitet inom de ramar som nätet erbjuder.

För att Cancerorganisationerna ska kunna förverkliga sitt syfte på ett effektivt sätt måste finansieringsbasen vara stark. Cancerorganisationernas finansiering bygger på statsunderstöd (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och Institutet för hälsa och välfärd), medlemsavgifter (medlemsföreningar) och egen medelinsamling. Statsunderstöden är för närvarande förknippade med stor osäkerhet, eftersom statsmakten ännu inte har beslutat hur understödet till organisationer ska ordnas från och med 2024. Vårt medlemsantal har sjunkit stadigt, men det är något vi själva kan påverka. I vissa föreningar har medlemsantalet till och med ökat. Det är allt viktigare att organisationen bedriver egen medelinsamling. Cancerstiftelsens insamlingsverksamhet presterar bättre för varje år som går och stiftelsens roll som en understödjare av Cancerföreningen och dess medlemsföreningar är allt viktigare.

Den tredje sektorns aktiva insamling av medel har utvecklats med stora framsteg under de senaste åren. Cancerstiftelsen och Cancerföreningens medlemsföreningar är tvungna att konkurrera om donationer under allt svårare förhållanden. Cancerstiftelsen har lyckats lyfta fram sig själv och särskilt Rosa bandet-insamlingen bland de populäraste donationsmålen. Rosa bandet-kampanjens intäkter år 2021 överträffade klart målen och närmade sig 5 miljoner euro. Insamling av medel är professionell verksamhet där man når framgångar endast med god vilja, en korrekt beskrivning av den och en förstklassig kontroll över alla delområden av insamlingsverksamheten. Även här har vi lösningarna i våra egna händer.

Förebyggandet, diagnostiken och vården av cancer samt rehabiliteringen av insjuknade kräver effektiv forskning för att de kan avancera. Cancerstiftelsen är den viktigaste privata finansiären av cancerforskning i Finland. År 2021 beviljade Cancerstiftelsen drygt 7,2 miljoner euro i forskningsstipendier. För detta vill vi rikta ett stort tack till våra givare! Ett av storstipendierna för 2021 möjliggjordes av en grupp givare som under året samlade in 450 000 euro för stipendiet.

Påverkansarbete har alltid varit en viktig del av Cancerorganisationernas verksamhet. Under de senaste åren har vi satsat särskilt mycket på detta, både som personalresurser och genom att stärka samarbetet med andra aktörer. Våren 2021 godkände styrelsen ett omfattande och grundligt samhälleligt policydokument, som utgör den innehållsmässiga grunden för vårt påverkansarbete. Ett mångsidigt och långvarigt påverkansprojekt som pågått i flera år kulminerade när statsrådet lade till tarmcancerscreeningen i det nationella screeningprogrammet från och med början av 2022.

Tack vare en omfattande och motiverad grupp frivilliga, yrkeskunniga och engagerade arbetstagare och lojala donatorer är Cancerorganisationernas framtid ljus. Det är viktigt, eftersom vårt arbete och våra tjänster i framtiden kommer att behövas allt mer.