Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna är ett samlingsnamn för den helhet som bildas av Cancerföreningen i Finland rf, dess medlemsföreningar, Cancerstiftelsen sr och Finlands cancerregister. Cancerorganisationerna har en gemensam instruktion och en gemensam strategi.

Cancerföreningen i Finland rf, en riksomfattande centralorganisation för cancerbekämpning, grundades 1936. Regionala föreningar har anslutit sig till Cancerföreningen sedan 1950-talet och patientföreningar sedan 1960-talet. Cancerföreningen har idag 18 medlemsföreningar: tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisationer. Dessa omfattar drygt 110 000 personmedlemmar.

Cancerstiftelsen sr grundades 1948 för att stödja cancerbekämpning och cancerforskning. Föreningens och stiftelsens samarbete inleddes 1950 genom en gemensam storinsamling. Stiftelsen jobbar mot sitt mål genom att samla in och fördela medel för cancerforskning och genom att bistå Cancerföreningen och dess medlemsföreningar. Cancerorganisationernas medelinsamling har koncentrerats till Cancerstiftelsen. Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland.

Finlands cancerregister, som grundades 1952, är ett epidemiologiskt och statistiskt forskningsinstitut för cancersjukdomar. Cancerregistret bygger på ett befolkningsbaserat cancerregister och screeningregister som lyder under Institutet för hälsa och välfärd. Cancerregistret har till uppgift att ta fram information om cancersituationen och dess utveckling för myndigheter och medborgare, erbjuda forskare material för cancerforskning och bedriva egen forskning.

Cancerorganisationernas strategi 2021–25

Strategin är Cancerorganisationernas löfte att målmedvetet arbeta för att främja hälsan, förebygga cancer, stödja de insjuknade och minska de skador som cancer orsakar i hela landet.

Vision. Ett gott liv utan cancer eller trots cancer.

Verksamhetsidé. Vi förebygger insjuknande i cancer, främjar överlevnaden och erbjuder stöd till dem som insjuknat och deras närstående.

Mål. Cancerorganisationerna är en stark och kunnig organisation som

 • främjar hälsa, välmående och förebyggande av cancer
 • främjar ett gott liv för dem som har cancer och deras närstående trots cancern
 • stärker rättvisan och effektiviteten i cancerdiagnostiken och -behandlingen
 • stärker cancerforskningen och -expertisen

Utvecklingsprogram. Cancerorganisationernas strategi för 2021–2025 genomförs utifrån fem utvecklingsprogram:

 • Vi verkar med människor för människor.
 • Vi arbetar med stor genomslagskraft.
 • Vi främjar våra mål vid varje möte med människor.
 • Vi utvecklar organisationens interna samarbete och arbetsfördelning.
 • Vi stärker förebyggandet, diagnostiken samt vården och behandlingen av cancer genom att förbättra forskningen och expertisen.

Utvecklingsprogrammen genomförs genom projekt som startas årligen under strategiperioden. År 2022 startade man följande projekt:

 • utveckling av nya former av frivilligverksamhet
 • identifiering av tjänster och säkrande av deras tillgänglighet runtom i Finland
 • utveckling av Cancerregistrets forsknings- och experttjänster.

För de resterande projekten utarbetades en periodiserad plan som sträcker sig över hela strategiperioden 2021–2025.

Under hösten 2022 genomfördes en halvtidsöversyn av strategin som samordnades av Excellence Finland. Som ett resultat av översynen beslutade ledningsgruppen att under 2023 särskilt satsa på att följa upp det praktiska genomförandet av strategin.