Gå direkt till innehållet

Cancerföreningens ekonomi var stabil. Verksamhetens inkomster och utgifter hölls klart inom budgetramarna. Likviditeten hölls på en god nivå.

Räkenskapsperiodens resultat

Resultatet uppvisade ett överskott på 203 178,24 euro (2015: 415 337,69 euro). Cancerföreningens totalavkastning var 8 422 596 euro (2015: 9 026 958 euro) och totalkostnader 8 081 163 euro (2015: 8 652 055 euro). Balansräkningen har stärkts tack vare överskottet under de senaste åren. Det gör att föreningen har en stabil ekonomisk grund för att kunna bedriva sin verksamhet. Det minskar också den ekonomiska risken.

Utvecklingen och förenklandet av de ekonomiska processerna underlättade dels ledningen av enheterna och verksamheten, dels resultatansvaret och den ekonomiska uppföljningen. Man har också beaktat de krav som finansiärer (bl.a. RAY, Institutet för hälsa och välfärd och EU-kommissionen) har ställt gällande klara poster för utgifter och inkomster för den verksamhet som de finansierar. I december tog man i bruk en elektronisk hantering av inköpsfakturor. Det elektroniska systemet gör det lättare att granska, godkänna och betala fakturor.

Placeringstillgångar

Placeringstillgångarna förvaltades i enlighet med den placeringsplan som Cancerorganisationerna godkänt år 2013. Portföljförvaltningen sköttes av Nordea Investment Management Oy. Portföljen hade en avkastning på 5,9 procent. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 7 438 091 euro, och skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 568 498 euro.

Testamentsgåvor

Intäkterna från föreningens insamlingsverksamhet utgörs av testamenten. Intäkterna från testamenten var totalt 1 228 275 euro (2015: 471 394 euro). Totalt 60 000 euro från dessa intäkter överfördes till balansräkningen för att användas senare och 400 000 euro överfördes till fonden Potilaan polku (Patientens stig) för att finansiera cancerforskning. Summorna överfördes för att förverkliga donatorernas önskemål.

Forskningsstipendier

Inom ramen för Cancerstiftelsens utlysning av stipendier beviljade Cancerföreningen i Finland sju stipendier ur sina fonder. Ansökningarna inlämnades i samband med Cancerstiftelsens utlysning och de bedömdes av Cancerstiftelsens utvärderingskommittéer och stipendienämnd. Den totala stipendiesumman var 377 500 euro.