Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland är en av Finlands största folkhälso- och patientorganisationer. Till Cancerföreningen hör 18 medlemsföreningar: tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisationer. Vid slutet av verksamhetsåret 2016 hade Cancerföreningen sammanlagt 122 201 medlemmar.

Medlemmar och medlemsföreningar

Föreningen hade fortfarande omkring hundra personmedlemmar, men föreningen har inte antagit nya personmedlemmar på flera årtionden.

Medlemsföreningarnas verksamhet

De regionala cancerföreningarnas

De regionala cancerföreningarnas verksamhetsområde täcker hela Finland inklusive Åland. Varje förening (förutom Åland) hade år 2016 minst ett verksamhetsställe där en sjukskötare kunde erbjuda cancerrådgivning. En del av alla regionala cancerföreningars kärnverksamhet är att erbjuda rådgivning till cancerpatienter och deras anhöriga samt att se till att de har tillgång till kamratgrupper och stödpersoner. Varje förening har en verksamhetsledare eller en verkställande direktör.

Alla regionala cancerföreningar ordnade rådgivning till cancerpatienter och deras anhöriga samt erbjöd dem psykosocialt stöd. Sydvästra Finlands cancerförening har dessutom ett hospis och en enhet för effektiverat serviceboende och Birkalands cancerförening har en läkarstation och ett laboratorium.

Alla regionala cancerföreningar erbjuder tjänster och verksamhet för att stödja rehabilitering. Merparten av föreningarna ordnar även anpassningsträning för cancerpatienter, som koordineras av Cancerföreningen i Finland och stöds av Social- och hälsovårdsministeriet med bidrag från penningautomatföreningen RAY. En del av de regionala föreningarna ordnar även rehabiliteringsverksamhet som finansieras av Folkpensionsanstalten eller sjukvårdsdistrikten. Föreningarna hjälpte cancerpatienter också ekonomiskt genom att betala vårddagsersättningar eller bidrag.

De regionala cancerföreningarna främjade vetenskaplig forskning i sina respektive regioner med stipendier. Birkalands cancerförening firade sitt 65-årsjubileum och utlyste forskningsstipendier för 250 000 euro vid sitt jubileumsseminarium. Under verksamhetsåret 2016 betalade Sydvästra Finlands cancerförening stipendier för en sammanlagd summa på 185 000 euro. Österbottens cancerförening finansierade forskning vid Vasa centralsjukhus onkologiska enhet med 30 000 euro. De övriga föreningarna utdelade mindre stipendiebelopp.

De riksomfattande patientorganisationerna

De riksomfattande patientorganisationerna är verksamma i hela landet och samarbetar med de regionala cancerföreningarna. Patientorganisationerna erbjuder tillgång till kamratstöd, gemensam verksamhet och expertrådgivning för de personer som har prostatacancer, hals- och muncancer, bröstcancer eller tarmcancer. Vissa patientorganisationer ordnar även anpassningsträning.

Sylva rf för samman familjer till barn och unga som insjuknat i cancer och erbjuder dem stöd på många olika sätt. Cancerpatienterna i Finland är svarar bl.a. för publiceringen av patienthandböcker, men alla patientorganisationer har också egen publiceringsverksamhet som stöder föreningens mål. Cancerpatienterna i Finland hade år 2016 totalt 16 patientnätverk för cancergrupper för sällsynta cancersjukdomar samt ett nätverk för unga vuxna som insjuknat i cancer. Hals- och muncancerföreningen i Finland har kurscentrumet Kyyrönkaita i St Michel.

Den lokala verksamheten

Den lokala verksamheten är viktig för många medlemsföreningar. Särskilt i geografiskt vidsträckta och avlägsna trakter erbjuder lokala avdelningar en möjlighet för cancerpatienter och deras anhöriga och andra medborgare att komma i kontakt med Cancerorganisationerna.

År 2016 hade medlemsföreningarna totalt nästan 190 lokala avdelningar eller klubbar. Norra Finlands cancerförening hade flest, medan Birkalands cancerförening inte hade alls lokal verksamhet i form av avdelningar eller klubbar.

I den lokala verksamheten deltog ca 10 000 medlemmar. I förhållande till föreningens medlemsantal har Norra Karelens cancerförening varit mest aktiv i den lokala verksamheten (över hälften av medlemmarna deltog). Lokal verksamhet är en viktig verksamhetsform också i Södra Finland, Sydvästra Finland, Österbotten, Norra Savolax och Norra Finland. I genomsnitt var tolfte medlem deltar i verksamheten av lokalavdelningar och -klubbar.

Medlemsföreningar i Cancerföreningen i Finland (stiftelseår i parentes):

Föreningens namn Antal avdelningar Antal medlemmar 31.12.2016 (31.12.2015) Antal lokala avdelningar eller klubbar
Södra Finlands cancerförening (1965) 4 14 333 (14 688) 16
Mellersta Finlands cancerförening (1956) 1 5 112 (5 096) 5
Kymmenedalens cancerförening (1956) 2 3 042 (3 143) 5
Sydvästra Finlands cancerförening (1951) 6 28 815 (28 471) 12
Birkalands cancerförening (1951) 7 20 714 (21 022) 2
Österbottens cancerförening (1956) 4 12 815 (12 835) 29
Norra Karelens cancerförening (1956) 1 3 213 (3 322) 14
Norra Savolax cancerförening (1959) 1 4 204 (4 271) 20
Norra Finlands cancerförening (1957) 2 7 455 (7 731) 50
Finlands bröstcancerförening – Europa Donna Finland rf (2005) 1 1 075 (997)
Saimens cancerförening (1953) 4 7 465 (7 719) 10
Cancerföreningen i Satakunta (1974) 3 8 207 (8 204) 4
Ålands cancerförening (1986) 1 834 (832)
Finlands kolorektalcancerförening (2007) 1 533 (530)
Finlands prostatacancerförening (1997) 1 1 823 (1 850)
Hals- och muncancerföreningen i Finland (1962) 2 906 (927) 12
Cancerpatienterna i Finland (1971) 1 110 (114) 17 patientnätverk
Sylva, föreningen för cancersjuka barn och unga (1982) 1 1 545 (1 457) 1

Samarbete

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet tillsätts av Cancerföreningens styrelse och varje medlemsförening har turvis en representant i utskottet. 2016 års ordförande för organisationsutskottet var styrelsemedlem, riksdagsrådet Matti Väistö, ordförande för Norra Karelens cancerförening. Organisationsutskottet sammanträdde fem gånger och behandlade bl.a. verkställandet av organisationens utvecklingsplan och spetsprojekten i strategin.

Verksamhetsledarmöten

Under året ordnades totalt fem verksamhetsledarmöten, varav ett var ett tvådagsmöte i Uleåborg hos Norra Finlands cancerförening. Ordförande för mötena var verksamhetsledare Leila Märkjärvi från Saimens cancerförening. Märkjärvi och organisationssekreteraren beredde mötena tillsammans. Verksamhetsledarna deltog aktivt i mötena och behandlade frågor om strategins verkställande, bidrag och ekonomi, 2017 års verksamhetsplan, kamratstöd, frivilligverksamhetens utvecklingsplan, insamling, utbildning, rehabilitering samt kostnadsfördelningen hos tidningen Syöpä-Cancer. Verksamhetsledarmötena är mycket viktiga redskap för att samordna organisationens tjänster, säkerställa tjänsternas kvalitet och planera gemensam verksamhet och gemensamma projekt.

Organisationens svenskspråkiga verksamhet behandlades vid två skilda verksamhetsledarmöten i våras och höstas. I dessa möten deltog Södra Finlands cancerförening, Sydvästra Finlands cancerförening, Österbottens cancerförening, Ålands cancerförening och Finlands prostatacancerförening. I enlighet med utvecklingsplanen tog Österbottens cancerförening på sig ansvaret för den nationella koordineringen av den svenskspråkiga verksamheten.

Valutskottet

Det av styrelsen utnämnda valutskottet beredde de personval som gjordes i december vid det ordinarie mötet och i delegationen. Ordförande för valutskottet var överläkare Helena Mussalo-Rauhamaa, som representerade Södra Finlands cancerförening.

Cancerorganisationernas utvecklingsplan

Under våren 2016 åtog sig alla medlemsföreningar att bidra till genomförandet av Cancerorganisationernas utvecklingsplan. Cancerföreningens styrelse och Cancerstiftelsens styrelse hade gjort det redan tidigare. Utvecklingsplanen innehåller 20 rekommendationer inom sju delområden. Verkställandet av rekommendationerna fortskred enligt den tidtabell som fastställts i utvecklingsplanen. Cancerföreningen konsulterade en lagexpert för att förbereda en stadgeändring. Föreningen senarelade dock ändringen fram till att föreningen inte längre har personmedlemmar. Föreningen har inte antagit nya personmedlemmar på flera årtionden. Under verksamhetsåret 2016 beredde man även ett utvecklingsprogram för frivilligverksamheten, förnyade webbplatserna för elva medlemsföreningar och producerade ett externt nyhetsbrev.

Överläggningsdagarna

Cancerorganisationernas årliga överläggningsdagar hölls på Marina Congress Center i Helsingfors 15–16.1.2016. Dagarna ordnades av Cancerföreningen i Finland. Årets teman var verkställandet av Cancerorganisationernas utvecklingsplan, tobakslagen och reformerna inom social- och hälsopolitiken, cancervård, cancerpatienternas och deras anhörigas erfarenheter samt ekonomiskt stöd till cancerpatienter. Särskild vikt lades vid patientens perspektiv. Överläggningsdagarna lockade ungefär hundra deltagare från olika håll i Finland.