Gå direkt till innehållet

Under verksamhetsåret medverkade Cancerföreningen i Finland aktivt i verksamheten av nordiska cancerunionen NCU (Nordic Cancer Union), samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues) och internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control). Föreningen deltog också direkt eller indirekt i andra internationella organisationer med anknytning till Cancerorganisationernas verksamhet.

 

Cancon

Social- och hälsovårdsministeriet har utnämnt Cancerföreningen i Finland till Finlands representant i genomförandet av det treåriga projektet Cancon, som ingår i EU:s folkhälsoprogram. Projektet inleddes i februari 2014 och avslutades i februari 2017. Det tog fram en heltäckande handbok (European Guide) som stöd för cancerbekämpning på nationell nivå (se www.cancercontrol.eu).

Cancerföreningen samordnar två av totalt nio delprogram i Cancon: screening (WP 9) och kommunikation (WP 2). Cancerföreningen är dessutom partner i delprogrammet om rehabilitering (WP 8). Cancerorganisationerna bidrar till projektet med ca en miljon euro då projektets totala budget är sex miljoner euro.

2016 var projektets sista hela verksamhetsår och under året låg fokus på att färdigställa handboken. Projektets nyhetsbrev har ca 650 prenumeranter (2015: 450). Nyhetsbrevet är den viktigaste kommunikationskanalen för projektets externa målgrupper. Cancon har även konton på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och Google+. En YouTube-kanal för projektet öppnades i december 2016.

ECL

Cancerföreningens representanter deltog i november i Paris i årsmötet för samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues). Cancerföreningens generalsekreterare valdes till ECL:s ordförande för en andra period. Cancerföreningen har deltagit i ECL-arbetsgruppen Patient Support, som har behandlat frågor kring bl.a. cancerpatienters återkomst till arbete och försäkringsproblem. ECL är Cancerföreningens partner i delprogrammet om kommunikation inom projektet Cancon.

IARC

IARC (International Agency for Research on Cancer), den internationella cancerforskningsorganisationen, samarbetar med Finlands cancerregister inom forskning särskilt kring screening och cancerbördan i utvecklingsländer. Generalsekreteraren var Finlands andra representant vid förvaltningsrådets majmöte.

JARC

Social- och hälsovårdsministeriet har utsett Cancerföreningen till Finlands representant i genomförandet av det treåriga projektet JARC (Joint Action on Rare Cancers). Projektet, som fokuseras på sällsynta cancersjukdomar, ingår i EU:s folkhälsoprogram och det startades i november 2016. Cancerföreningen svarar för projektets delprogram för intern bedömning (WP 3 Evaluation) och deltar i fyra andra delprogram. Också två experter från HNS cancercentrum deltar i projektet via Cancerföreningen.

NCD Alliance

Internationella organisationer för cancer, hjärtsjukdomar, kroniska andningsorganens sjukdomar och diabetes har grundat NCD Alliance, ett samarbetsorgan som stöder förverkligandet av målen för WHO:s handlingsprogram för icke-smittsamma sjukdomar. Ett av de främsta målen är att minska på den extra dödligheten i dessa sjukdomar med 25 procent före 2025. Cancerföreningen i Finland medverkade i organets verksamhet via Finlands NCD-allians.

NCU

Nordiska cancerunionen NCU har stor betydelse för Cancerorganisationernas verksamhet. NCU bl.a. finansierar samnordiska cancerforskningsprojekt. Det är Cancerstiftelsen som betalar Finlands finansieringsandel till NCU. Med NCU:s stöd har man dessutom byggt upp Nordcan, en gemensam webbportal för nordiska cancerregister.

Därtill initierar och koordinerar unionen gemensamma projekt för cancerbehandling och -bekämpning. Generalsekreteraren deltar regelbundet i verksamheten av NCU:s styrelse. Vice ordförande för Cancerföreningens styrelse Riitta Pyhälä deltog tillsammans med generalsekreteraren i unionens årliga generalförsamling i Island i maj 2016.

Ordförandeskapet och ansvaret för sekretariatet av NCU roterar mellan medlemsföreningarna vart tredje år. Åren 2015–2017 är det Islands cancerförening som leder NCU:s verksamhet.

UICC

Cancerföreningens representanter deltog i internationella cancerunionen UICC:s cancerkongress i Paris i november i egenskap av talare och utställare för projektet Cancon. Generalsekreteraren var dessutom talare vid toppmötet World Cancer Leaders’ Summit, som ordnades inför kongressen. Cancerstiftelsen finansierade det tredje och därmed sista året av UICC:s partnerskapsprogram Together for Action. Programmets mål är att inverka på det globala arbetet för cancerbekämpning på olika sätt. Föreningen deltog för Finlands del med sina egna kommunikationssatsningar i firandet av UICC:s internationella cancerdag den 4 februari.

ICISG, FCA och övriga nätverk

Cancerföreningen har också en representant i ledningsgruppen för det internationella nätverket ICISG (International Cancer Information Service Group). Cancerföreningen är också medlem i alliansen Framework Convention Alliance (FCA), som inrättats för att stödja den globala ramkonventionen mot tobak (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Under verksamhetsåret 2016 deltog experter från Cancerorganisationerna även i två europeiska möten av WHO:s och UICC:s McCabe-nätverk, som behandlar rättsliga cancerfrågor.

Cancerregistrets internationella verksamhet behandlas i samband med registrets övriga verksamhet.