Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finlands hälsofrämjande arbete har två huvudmålgrupper: vuxna som vill minska sin cancerrisk och unga människor på bred front.

Under åren 2016–2017 samarbetar Cancerföreningen med de regionala medlemsföreningarna och yrkeshögskolan Metropolia för att erbjuda sakkunniga skötare webbutbildning.

Inom ramen för det hälsofrämjande arbetet började man med morgonkaffesessioner över Skype mellan centralbyrån och sakkunniga skötare runtom i landet.

Främjande av ungdomars hälsa: tobaksarbete

I redan över femton år har ett viktigt tema inom det av RAY (fr.o.m. 2017 STEA) finansierade hälsofrämjande arbetet varit att förebygga och motverka användningen av tobak- och nikotinprodukter bland unga.

Cancerföreningen i Finland deltog aktivt i organisationsnätverket Ett nikotinfritt Finland, som grundades 2016. Samarbetet mellan Cancerföreningen och Valo Finlands idrott rf för att minska användningen av snus inom idrotten fortsatte. Därtill samarbetade föreningen med bl.a. Finlands hjärtförbund, Föreningen för mental hälsa i Finland och Marthaförbundet.

Fressis. Under året tog man fram konceptet för och genomförde en ny kommunikativ helhet om sunda levnadsvanor med ungdomar som målgrupp. Helheten fick namnet Fressis. I helheten ingår en webbplats, sociala medier och en tidning som utkommer en gång om året. Tidningen Fressis ersätter tidningen Käry och fungerar som ett visitkort för webbresurserna. Som målgrupp för 2016 års tidning valdes yrkeselever och den distribuerades tillsammans med en ungdomstidning till yrkesskolor, ungdomsgårdar och fritidslokaler.

Fressis uppmuntrar till ett nikotinfritt liv och hälsosamma levnadsvanor. Förutom nikotinprodukter behandlas teman såsom kost, motion, sexuell hälsa och dygnsrytmen ur livshanteringens synvinkel. Meningen är att man under år 2017 ska utvidga temana till att också täcka alkohol, solskydd och positiv mental hälsa.

Riippuvuuden ääni (Beroendets röst) är en kampanj om nikotinberoende som presenterar en video där Ossi, en man med strupcancer, sjunger och reflekterar på att han aldrig borde ha börjat röka. Videon marknadsfördes huvudsakligen under år 2016.

Kampanjer om e-cigaretter. Under året genomförde man en e-cigarettkampanj som riktades till föräldrar till ungdomar. Kampanjen tog sikte på att informera föräldrar om de risker som e-cigaretter medför. Kampanjen genomfördes som en radiokampanj på 94 radiokanaler med fem olika budskap som spelades under en två veckors period.

Nikotiiniton amis (Nikotinfritt yrkis) är ett projekt som grundar sig på ett koncept om samhällelig marknadsföring och vars målgrupp är elever på bilmontör- och närvårdarlinjerna vid yrkesinstitutet Omnia. Projektet är en fortsättning av projektet Tupakatta paras amiksessa (Rökfri är bäst på yrkis), som riktades till alla elever vid Omnia.

#nuuskaonsyöpä (snus är cancer). I somras genomförde man en kampanj i Haparanda, Helsingfors och Åbo hamn samt på sociala medier genom vilken man ville få människor att sluta ta med sig snus till ungdomar. Kampanjen hade hashtaggen #nuuskaonsyöpä (snus är cancer).

Tobaksprodukter, alkohol och narkotika inom det uppsökande ungdomsarbetet och vid verkstäder för unga är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs åren 2015 och 2016 i syfte att ta fram en modell för ungdomsarbete i anslutning till tobak, alkohol och narkotika som utgår från ungdomarnas behov och ökar deras deltagande. Målet är att utnyttja modellen inom målinriktat ungdomsarbete och i ungdomarnas inlärnings- och verksamhetsmiljöer. Projektets slutrapport blev färdig år 2016 och ska publiceras i början av 2017.

Rökfrihet i försvarsmakten. Under verksamhetsåret deltog Cancerföreningen i Finland som en partner i projektet Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa (Främjande av rökfrihet i försvarsmakten), som koordineras av föreningen Filha ry. Som en del av samarbetet med försvarsmakten fortsatte man med kampanjen Game Over med soldathemmen.

Olaglig införsel och försäljning av snus. Utredningen om övervakningen av olaglig införsel och försäljning av snus från 2015 upprepades för införselns del, eftersom den nya tobakslagen medförde några väsentliga importförändringar.