Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finlands kommunikationsenhet svarar för föreningens interna och externa kommunikation samt för Cancerstiftelsens kommunikation. Enheten deltar i att planera och genomföra Cancerregistrets, hälsoavdelningens och insamlingsenhetens kampanjer, evenemang, webbplatser och övriga kommunikationsrelaterade projekt.

Under verksamhetsåret 2016 satsade enheten på att förbättra medarbetarnas kunskaper i fråga om sociala medier.

Den digitala kommunikationen fortsatte att växa sig starkare. I kommunikationsarbetet framhävs allt starkare effektiva processer, kunskapsbaserad ledning och analysbaserat utvecklingsarbete. Organisationens och Cancerstiftelsens omfattande webbplatsreform, som startades 2015, avslutades under året. På samma gång skapade man ett effektivare förhållande mellan sociala medier och webbplatserna. Under året utarbetade man konceptet för Cancerregistrets nya webbplats. Meningen är att webbplatsens teknik och innehåll färdigställs 2017.

Publikationen Cancer i Finland hade valts som ett av projekten för Cancerföreningens jubileumsår. Den kommer att läggas ut på webben under åren 2016–2017 på finska, engelska och svenska. Alla grafiska element och tabeller i publikationen är responsiva, dvs. mobilanpassade.

Jubileumsåret till ära började man ge ut ett nyhetsbrev. Det första nyhetsbrevet skickades ut i oktober; i slutet av året hade man fått 400 prenumeranter.

Cancerorganisationernas grafiska anvisningar förnyades år 2016. Då de nya anvisningarna utarbetades beaktade man att kommunikationen idag sker främst på webben och att det ges ut mycket lite material i tryckt format. Anvisningarna kan läsas på Cancerorganisationernas intranät.

Under året anpassade kommunikationsenheten sin infallsvinkel efter en alltmer digitaliserad verksamhet. Man ordnade digitaliseringsutbildning och planerade strategiarbetet för tre organisationer (Cancerföreningen i Finland, Finlands hjärtförbund och Föreningen för mental hälsa i Finland).

Kommunikationsenheten bidrog också till Cancerorganisationernas Strategi 2020-arbete.

Mediekommunikation

Under året ordnade Cancerföreningen fem infomöten och publicerade totalt 84 pressmeddelanden. De oftast förekommande temana i pressmeddelandena var jubileumsfestligheterna, insamling, cancerforskning, nikotinprodukter och rökfrihet. Kommunikationen har också tillgång till medieuppföljning av Cancerorganisationernas synlighet i medierna. Medieuppföljningen förnyades under hösten så att man valde företaget Koodiviidakko som ny leverantör från början av 2017. Målet är att man ska rikta analysen alltmer på sociala medier och bloggar.

Sociala medier

I slutet av året hade Cancerorganisationerna 5 966 följare på Facebook (2015: 4 254). Facebook-sidan Elämä ilman syöpää (Ett liv utan cancer) grundades i april; i slutet av året hade sidan 163 följare.

Cancerorganisationerna har också tre Twitter-konton. På det engelskspråkiga kontot @CancerFinland publiceras främst information om forskningsresultat.

Kontot hade 704 följare (2015: 536). På det finskspråkiga kontot @Syopajarjestot publiceras pressmeddelanden och intressanta inlägg samt retweets av aktuella nyheter. Kontot hade 1 220 följare i slutet av året (2015: 729). Kontot som startats för Cancerföreningens strategiarbete, @SSYuudistuu, hade 548 följare (2015: 233). Tidningen Kärys Facebook-sida ersattes med Fressis, som uppmuntrar unga till hälsosamma levnadsvanor. Fressis hade 1 212 följare i slutet av året. Käry hade 1 027 följare. Cancerorganisationerna har även en egen YouTube-kanal; kanalen har 256 följare.

Webbkommunikation

Webbplatserna Allt om cancer, Cancerorganisationerna och Utan cancer är Cancerorganisationernas viktigaste webbmedier. Webbplatsen Utan cancer, som berättar om förebyggande av cancer, publicerades i våras på finska och svenska. Cancerorganisationernas tre webbplatser bildar en helhet som ersätter den tidigare webbportalen cancer.fi. Den digitala kommunikationen förutsätter att man kontinuerligt följer, mäter och utvecklar sin kommunikationsverksamhet. Det är kommunikationsenheten som uppdaterar, analyserar, utvecklar och marknadsför webbplatserna.

Webbplatsen Allt om cancer, som riktas till patienter och anhöriga, hade under verksamhetsåret i genomsnitt 105 000 besökare per månad. Den nya helheten Cancersjukdomar, som granskats av expertläkare, var den mest besökta. Webbplatsen Cancerorganisationerna är främst avsedd för organisationsaktiva, människor som är intresserade av frivilligarbete, de som söker bidrag och medierna. Webbplatsen lockade till sig ca 8 000 besök per månad. Webbplatsen Utan cancer riktas främst till vanliga människor som är intresserade av sin hälsa och hur de kan förebygga cancer. Webbplatsen lockade till sig ca 5 500 besök per månad.

Under året fortsatte man med webbplatsreformerna vid medlemsföreningarna. Man utarbetade konceptet för tio regionala medlemsföreningar och för Cancerpatienterna i Finland rf så att de visuellt och strukturellt överensstämmer med Cancerorganisationernas profil. De förnyade webbplatserna offentliggjordes under senhösten 2016. Cancerorganisationernas kommunikationsenhet koordinerade projektet samt ansvarade för dess innehåll och för utbildningen av medarbetarna vid medlemsföreningarna. Meningen är att medarbetarna själv upprätthåller webbplatserna.

På webben är konkurrensen om synlighet hård. Kommunikationsenheten vill för sin del se till att publiken hittar Cancerorganisationernas högklassiga webbinnehåll utan problem. Därför satsar man extra hårt på sökmotoroptimering, analys, konversionsoptimering och utnyttjandet av sociala medier och bloggar.

Intern kommunikation

Cancerorganisationernas interna nyhetsbrev skickades ut tio gånger till samtliga medarbetare. Kommunikationsenheten ansvarar för utvecklingen av Cancerorganisationernas gemensamma intranät samt för upprätthållandet av en bildbank.

Tidningen Syöpä-Cancer

Tidningen Syöpä-Cancer är det viktigaste av Cancerorganisationernas tryckalster. Tidningen utkom fyra gånger under året. Teman under året var förebyggande av cancer, tarmcancer, Cancerföreningens jubileumsår och olika cancerhistorier.

Tidningens upplaga är 108 232 exemplar (2016). Tidningen skickades till medlemmarna i Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar. I tidningen ingår en bilaga på svenska, och den som vill får den tillsammans med den finskspråkiga tidningen. Bilagan hade en upplaga på 6 000 exemplar. Docent Sirkku Jyrkkiö från Åbo fortsatte som tidningens chefredaktör.

Cancerföreningen i Finlands 80-årsjubileum till ära var det tredje numret ett specialnummer på 48 sidor. I specialnumret behandlades olika typer av cancerbehandling, såsom strålbehandling, och screening för livmoderhalscancer. I numret ingick även många patientberättelser.

Jubileumsåret firades också med skrivartävlingen Sen hetken muistan ikäni (Stunden jag alltid kommer att minnas). Till tävlingen skickades 23 texter. En jury med fem medlemmar från tidningens redaktion gav första priset till Timo Leppäläs (Rovaniemi) berättelse, som hade skrivits på finsk Ounasvaaradialekt. En andra skrivartävling lanserades i april och den avslutas år 2017. I slutet av året lanserade tidningen en läsarundersökning.