Gå direkt till innehållet

Räkenskapsperiodens resultat. Cancerföreningens ekonomi var stabil. Verksamhetens inkomster och utgifter hölls i stort sett inom budgetramarna. Likviditeten hölls på en god nivå. Resultatet uppvisade ett överskott på 12 736,44 euro (2016: 203 178,24 euro). Cancerföreningens totalavkastning var 8 578 223 euro (2016: 8 167 918 euro) och totalkostnaderna var 8 468 955 euro (2016: 7 496 485 euro).

De ekonomiska processerna har kontinuerligt utvecklats. Exempelvis ibruktagandet av den elektroniska hanteringen av inköpsfakturor förbättrade realtidsuppföljningen av ekonomin och underlättade granskningen och godkännandet av fakturor samt utbetalningen. I slutet av året pågick förberedelser för att införa elektronisk hantering av reseräkningar i början av 2018.   Regelbundna ekonomirapporter utnyttjades för att stödja förverkligandet av enheternas och funktionernas resultatansvar och ekonomiuppföljning. Genom att förbättra den ekonomiska rapporteringen har man också kunnat beakta de krav som finansiärer (bl.a. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, Institutet för hälsa och välfärd och EU-kommissionen) har ställt gällande klara poster för utgifter och inkomster för den verksamhet som de finansierar.

Placeringstillgångar. Den placeringsplan som Cancerorganisationerna godkänt år 2013 uppdaterades och den uppdaterade versionen togs i bruk under hösten 2017. Placeringstillgångarna förvaltades i enlighet med de principer som ingår i placeringsplanen. Portföljförvaltningen sköttes av Nordea Investment Management Oy. Portföljen hade en avkastning på 6,04 procent. Placeringstillgångarnas marknadsvärde i slutet av året var 6 861 267 euro. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet var 814 061 euro.

Testamentsgåvor. Intäkterna från föreningens medelsinsamling utgörs av testamenten. Intäkterna från testamenten under år 2017 var totalt 1 741 365 euro (2016: 1 168 275 euro). För att förverkliga donatorernas önskemål överfördes 500 000 euro från dessa intäkter till fonden Potilaan polku (Patientens stig) för att finansiera cancerforskning och 170 000 euro till Cancerstiftelsen för att stödja barn som drabbats av cancer. Dessutom förbereddes ett avtal med föreningen för cancersjuka barn och unga Sylva rf om att överföra 310 000 euro till Sylva under åren 2018–2022.