Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna erbjöd mångsidig utbildning för olika yrkesgrupper och frivilligarbetare.

Stödpersonsverksamhet. Under året ordnade man många olika utbildningar och evenemang runtom i Finland med anknytning till stödpersonsverksamheten. Ungefär 50 personer utbildades till stödpersoner och 67 personer till stödpersoner inom terminalvården. Därtill ordnade de regionala medlemsföreningarna kompletterande utbildning, möten och informella träffar för sina egna stödpersoner.

Inom den palliativa vården och terminalvården testade man en utbildning för stödpersoner på tre olika föreningars områden samt i mindre kommuner i Norra Savolax i samarbete med lokala aktörer. Utbildningen är förknippad med utbildningen av kamratstödspersoner så att en del är gemensam för alla stödpersoner och en del är avsedd för stödpersoner antingen inom kamratstödet eller inom terminalvården. Den palliativa utbildningsdelen genomförs som en kompletterande utbildning för både kamratstödspersoner och stödpersoner inom terminalvården. Ett annat utbildningstema gällde gott humör. Principerna för stödpersonsverksamheten har beskrivits skilt för kamratstödet och terminalvården och de överensstämmer med varandra. Det utbildades 104 nya stödpersoner för terminalvården.

Expertutbildning. Cancerorganisationerna hör till Expertutbildningsnätverket, som består av cirka 600 expertutbildare från 36 föreningar och förbund som representanter olika sjukdoms- eller handikappgrupper. I nätverket ingår dessutom 55 utbildningsenheter från hela Finland. Nätverket finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och dess verksamhet samordnas av Reumaförbundet i Finland.

Under verksamhetsåret 2017 utvecklade man en fortsatt utbildning för att lära ut påverkans- och utvecklingsfärdigheter. Utbildningen provkördes i Rovaniemi, Jyväskylä och Helsingfors. Från olika föreningar deltog totalt 54 personer. Utbildningen ordnades under en dag; på basis av respons kommer man att förlänga den till en tvådagarsutbildning år 2018. Grundutbildningen för expertbildare avlades av fem nya expertutbildare.

Inom Cancerorganisationerna verkade i slutet av 2017 sammanlagt 16 expertutbildare.  I Helsingfors ordnade man en riksomfattande tvådagarsträff med utbildning och informella möten för expertutbildare.

Hälsokunskap. För lärare och studerande i läroämnet hälsokunskap ordnades en utbildning vid Jyväskylä universitet för att sprida information om hur man kan ta upp tobak, alkohol och narkotika i undervisningen. I utbildningen deltog 84 personer.

Man ordnade också utbildning för ungdomsarbetare i Helsingfors och Uleåborg. Utbildningarna lockade totalt 34 deltagare. Målet var att sprida information om tobaks- och nikotinprodukter, hur man kan sluta använda dem och hur man kan ta upp dem.

Cancerstiftelsens symposium. 2017 års tema för Cancerstiftelsens årliga expertsymposium var hudmelanom. Symposiet är avsett som en yrkesövergripande utbildning för ett hundratal specialister inom olika områden med nära anknytning till cancer. Symposiet ordnades för 44:e gången.

Seminarium för sjukskötare och cancervård. Cancerorganisationerna och Sjukskötarförbundets utbildnings- och förlagsbolag Fioca ordnade tillsammans seminariet Sairaanhoitaja ja syöpähoitotyö (Sjukskötaren och cancervård) i Helsingfors 26–27.4.2017. Seminariet riktades till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med cancerpatienter. I seminariet deltog drygt 100 personer varav omkring 40 var sakkunniga skötare från Cancerorganisationerna.

Cancerregistrets utbildningsverksamhet. Cancerregistrets direktör verkade fortsättningsvis som deltidsanställd professor i cancerepidemiologi och Cancerregistrets forskningsdirektör som deltidsanställd professor i epidemiologi vid Tammerfors universitets enhet för hälsovetenskaper vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Flera medarbetare har en docentur vid ett universitet och deltar i undervisningen och handledningen av avhandlingar. Ett flertal av föreningens forskare verkar också som vetenskapliga sakkunniga, t.ex. som kollegiala bedömare för vetenskapliga tidskrifter.

Cancerregistret deltog i undervisningen och handledningen av studerande som kommit till Finland inom Tammerfors universitets program International Programme in Epidemiology. Cancerregistret deltog också i en undervisning som ordnades av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och som siktade till att inskola unga forskare och blivande läkare i cancerepidemiologisk forskning. Cancerregistret spelar en viktig roll också inom det samnordiska utbildningsprogrammet Nordic Summer School in Cancer Epidemiology, som genomförs på motsvarande vis. Till programmet väljs vartannat år fem studerande från varje nordiskt land. Registrets ledande statistiker bidrog till att ordna en kurs i epidemiologi i Tartu och deltog som lärare i kursen. Kursen omfattar en vecka och erbjuder praktisk information om viktiga statistisk-epidemiologiska metoder för både yngre och längre hunna forskare. Registrets medarbetare deltog i en kurs i förebyggande av sjukdomar vid Helsingfors universitets medicinska fakultet genom att berätta om screening i Finland samt bidrog med en tidpunktsanalys till kursen i höstas 2017.