Gå direkt till innehållet

Under verksamhetsåret medverkade Cancerföreningen i Finland aktivt i verksamheten av nordiska cancerunionen NCU (Nordic Cancer Union), samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues) och internationella cancerunionen UICC (Union for International Cancer Control). Föreningen deltog också direkt eller indirekt i andra internationella organisationer med anknytning till Cancerorganisationernas verksamhet.

Cancon. Social- och hälsovårdsministeriet har utnämnt Cancerföreningen i Finland till Finlands representant i genomförandet av det treåriga projektet Cancon, som ingår i EU:s folkhälsoprogram. Åtgärden inleddes i februari 2014 och avslutades i februari 2017. Projektet tog fram en heltäckande handbok (European Guide) som stöd för cancerbekämpning på nationell nivå (se www.cancercontrol.eu).

Cancerföreningen samordnar två av totalt nio delprogram i Cancon: screening (WP 9) och kommunikation (WP 2). Cancerföreningen är dessutom partner i delprogrammet om rehabilitering (WP 8). Cancerorganisationerna bidrar till projektet med ca en miljon euro då projektets totala budget är sex miljoner euro.

ECL. Cancerföreningens representanter deltog i september i Köpenhamn i årsmötet för samarbetsorganet för europeiska cancerföreningar ECL (Association of European Cancer Leagues). Cancerföreningens generalsekreterare är ordförande för ECL sedan 2015. Cancerföreningen har deltagit i ECL-arbetsgruppen Patient Support, som har behandlat frågor kring bl.a. cancerpatienters återkomst till arbete, frivilligarbete, rehabilitering och försäkringsproblem.

IARC (International Agency for Research on Cancer), den internationella cancerforskningsorganisationen, samarbetar med Finlands cancerregister inom forskning särskilt kring screening och cancerbördan i utvecklingsländer. Cancerregistrets forskningsdirektör var Finlands andra representant vid förvaltningsrådets majmöte. Generalsekreteraren träffade IARC:s generaldirektör två gånger under året.

JARC. Social- och hälsovårdsministeriet har utsett Cancerföreningen till Finlands representant i genomförandet av det treåriga projektet JARC (Joint Action on Rare Cancers). Projektet, som fokuseras på sällsynta cancersjukdomar, ingår i EU:s folkhälsoprogram och det startades i november 2016. Cancerföreningen svarar för projektets delprogram för intern bedömning (WP 3 Evaluation) och deltar i fyra andra delprogram. Också två experter från HNS cancercentrum deltar i projektet via Cancerföreningen. Bedömningsgruppens första möte hölls i Helsingfors i september; Cancerföreningens generalsekreterare stod som värd för mötet.

NCU. Nordiska cancerunionen NCU har stor betydelse för Cancerorganisationernas verksamhet. NCU bl.a. finansierar samnordiska forskningsprojekt om cancer. Det är Cancerstiftelsen som betalar Finlands finansieringsandel till NCU. Med NCU:s stöd har man dessutom byggt upp Nordcan, en gemensam webbportal för nordiska cancerregister. Därtill initierar och koordinerar unionen gemensamma projekt för cancerbehandling och -bekämpning. Ordförandeskapet och ansvaret för sekretariatet av NCU roterar mellan medlemsföreningarna vart tredje år. Åren 2015–2017 var det Islands cancerförening som ledde NCU:s verksamhet.

UICC. Under året var Cancerföreningens generalsekreterare flera gånger i kontakt med generaldirektören för internationella cancerunionen UICC och unionens övriga medarbetare på huvudkontoret i Genève. Generalsekreteraren deltog i beredningen av en modell för UICC:s internationella samarbete samt i beredningen av ett europeiskt möte i samband med 2018 års internationella cancerkongress. Föreningen deltog för Finlands del med sina egna kommunikationssatsningar i firandet av UICC:s internationella cancerdag den 4 februari.

ICISG, FCA och övriga nätverk. Cancerföreningen har också en representant i ledningsgruppen för det internationella nätverket ICISG (International Cancer Information Service Group). Cancerföreningen är också medlem i alliansen Framework Convention Alliance (FCA), som inrättats för att stödja den globala ramkonventionen mot tobak (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Under verksamhetsåret 2016 deltog experter från Cancerorganisationernas i två europeiska möten av WHO:s och UICC:s McCabe-nätverk, som behandlar rättsliga cancerfrågor.

Cancerregistrets internationella verksamhet behandlas i samband med registrets övriga verksamhet.