Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen i Finland är en av Finlands största folkhälso- och patientorganisationer. Till Cancerföreningen hör 18 medlemsföreningar: tolv regionala cancerföreningar och sex nationella patientorganisationer.

Medlemmar och medlemsföreningar

Vid slutet av verksamhetsåret 2017 hade Cancerföreningen sammanlagt 119 607 medlemmar. Det sammanlagda medlemsantalet fortsätter krympa, även om fem föreningar lyckades öka sitt medlemsantal. Cancerföreningen hade fortfarande omkring 60 personmedlemmar, men föreningen har inte antagit nya personmedlemmar på flera årtionden.

Medlemsföreningar i Cancerföreningen i Finland (stiftelseår i parentes):

 

Föreningens namn Antal avdelningar Antal medlemmar 31.12.2017 (31.12.2016) Antal lokala avdelningar och/eller klubbar
Södra Finlands cancerförening (1965) 4 13 854 (14 333) 16
Mellersta Finlands cancerförening (1956) 1 5 006 (5 112) 5
Kymmenedalens cancerförening (1956) 2 2 981 (3 042) 5
Sydvästra Finlands cancerförening (1951) 6 28 080 (28 815) 12
Birkalands cancerförening (1951) 7 20 097 (20 714) 2
Österbottens cancerförening (1956) 4 12 789 (12 815) 29
Norra Karelens cancerförening (1956) 1 3 141 (3 213) 13
Norra Savolax cancerförening (1959) 1 4 112 (4 204) 20
Norra Finlands cancerförening (1957) 2 7 194 (7 455) 35
Finlands bröstcancerförening – Europa Donna Finland rf (2005) 1 1 150 (1 075)
Saimens cancerförening (1953) 4 7 270 (7 465) 10
Cancerföreningen i Satakunta (1974) 3 8 162 (8 207) 4
Ålands cancerförening (1986) 1 859 (834)
Finlands kolorektalcancerförening (2007) 1 534 (533)
Finlands prostatacancerförening (1997) 1 1 803 (1 823)
Hals- och muncancerföreningen i Finland (1962) 2 919 (906) 12
Cancerpatienterna i Finland (1971) 1 125 (110) 17 patientnätverk
Sylva, föreningen för cancersjuka barn och unga (1982) 1 1 531 (1 545) 1

Medlemsföreningarnas verksamhet

De regionala cancerföreningarnas verksamhetsområde täcker hela Finland. Varje förening (förutom Åland) hade år 2017 minst ett verksamhetsställe där en sakkunnig sjukskötare kunde erbjuda cancerrådgivning. En del av alla regionala cancerföreningars kärnverksamhet är att erbjuda rådgivning till cancerdrabbade och deras närstående samt att se till att de har tillgång till kamratgrupper och stödpersoner. Varje förening har en verksamhetsledare eller en verkställande direktör (Sydvästra Finlands cancerförening).

Alla regionala cancerföreningar ordnade rådgivning till cancerdrabbade och deras närstående samt erbjöd dem psykosocialt stöd. Sydvästra Finlands cancerförening har dessutom ett hospis och en enhet för effektiverat serviceboende och Birkalands cancerförening har en läkarstation och ett laboratorium.

Alla regionala cancerföreningar erbjuder tjänster och verksamhet för att stödja rehabilitering. Merparten av föreningarna ordnar även anpassningsträning för cancerdrabbade, träningarna koordineras av Cancerföreningen i Finland och stöds av Social- och hälsovårdsministeriet med bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. En del av de regionala föreningarna ordnar även rehabiliteringsverksamhet som finansieras av Folkpensionsanstalten eller sjukvårdsdistrikten. Föreningarna hjälpte cancerpatienter också ekonomiskt genom att betala vårddagsersättningar eller bidrag.

En del av de regionala cancerföreningarna främjade vetenskaplig forskning i sina respektive regioner med olika stipendier.

De riksomfattande patientorganisationerna är verksamma i hela landet och samarbetar med de regionala cancerföreningarna. Patientorganisationerna erbjuder tillgång till kamratstöd, gemensam verksamhet och expertrådgivning för de personer som har prostatacancer, hals- och muncancer, bröstcancer eller tarmcancer. Vissa patientorganisationer ordnar även anpassningsträning.

Sylva rf för samman familjer till barn och unga som insjuknat i cancer och erbjuder dem stöd på många olika sätt. Cancerpatienterna i Finland svarar bl.a. för publiceringen av patienthandböcker, men alla patientorganisationer har också egen publiceringsverksamhet som stöder föreningens mål. Cancerpatienterna i Finland hade år 2017 totalt 17 patientnätverk för cancergrupper för sällsynta cancersjukdomar samt ett nätverk för unga vuxna som insjuknat i cancer. Hals- och muncancerföreningen i Finland har kurscentrumet Kyyrönkaita i St Michel.

Den lokala verksamheten är viktig för många medlemsföreningar. Särskilt i geografiskt vidsträckta och avlägsna trakter erbjuder lokala avdelningar en möjlighet för cancerdrabbade och deras närstående och andra medborgare att komma i kontakt med Cancerorganisationernas verksamhet.

År 2017 hade medlemsföreningarna totalt omkring 160 lokala avdelningar eller klubbar. Norra Finlands cancerförening hade flest.