Gå direkt till innehållet

Under verksamhetsåret 2017 arbetade Cancerföreningens kommunikationsavdelning för att främja förverkligandet av Cancerorganisationernas mission och spetsprojekt. Kommunikationsarbetets mål är att föreningens tjänster och information är lättillgängliga och användbara för att bidra till att stödja de som insjuknat i cancer, närstående och experter.

Kommunikationsavdelningen svarar för Cancerföreningens interna och externa kommunikation samt för Cancerorganisationernas image. Avdelningen producerar kommunikation om sina olika funktioner – hälsotjänster, hälsofrämjande och Finlands cancerregister – i samarbete med de sakkunniga.

Kommunikationen utnyttjar flera olika medel: pressmeddelanden, påverkanskommunikation, sociala medier och webbkanaler, marknadsföring i medier och flerkanaliga kampanjer, evenemang, tidningen Syöpä-Cancer, nyhetsbrev och broschyrer.

I juni genomfördes en organisatorisk förändring där Cancerföreningens kommunikation och Cancerstiftelsens medelsanskaffning förenades under en enda chef för kommunikation och medelsanskaffning. Trots förändringen kvarhölls expertområdena för bägge funktionerna. Man satsade på att bilda synergier genom gemensamma innehåll och aktiv informationsspridning.

År 2017 satsade man särskilt på att öka och effektivera den digitala kommunikationen. Man utgick från att effektivera processer, från kunskapsbaserad ledning och från analysbaserat utvecklingsarbete. Man arbetade också för att ytterligare effektivera förhållandet mellan sociala medier och webbplatserna. Man utredde också tillståndet av den digitala kommunikationen inom Cancerorganisationerna och började planera ett internt, riksomfattande digitalteam.

Kommunikationsavdelningen vill förbättra medarbetarnas kunskaper i fråga om digital kommunikation. I höstas ordnade kommunikationen en utbildning för organisationers experter inom digital kommunikation. Kommunikationsavdelningen stärkte även medarbetarnas roll som ambassadörer för Cancerföreningen genom att ordna månatliga träffar där man utbildade personalen att bl.a. utnyttja Twitter och bildbanken.

Cancerorganisationernas nya materialbank togs i bruk i slutet av året. Som samarbetspartner valdes företaget Gredi Oy.

För att effektivera den interna kommunikationen och göra Cancerorganisationernas tjänster mer kända publicerade man både ett internt och ett externt nyhetsbrev. Det externa nyhetsbrevet hade 586 prenumeranter i slutet av 2017. För att ytterligare öka kännedomen om Cancerorganisationernas tjänster började man också planera ett nyhetsbrev för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som cancerpatienter möter under vårdkedjan.

Mediekommunikation. Målet för Cancerföreningens mediekommunikation är att öka allmänhetens och de professionellas kunskaper om cancerbehandlingar och cancerprevention, att göra föreningens tjänster mer kända bland cancerpatienter och närstående, att informera om betydelsen av cancerregister, -statistik och forskning samt att inverka på hälsolagstiftningen. År 2017 syntes Cancerföreningen i medierna bl.a. i samband med teman som gällde alkohol- och tobakslagstiftning, kostnaderna av cancervård, cancerprognoser och -forskning, nikotinprodukter samt social- och hälsovårdsreformen. Under året ordnade Cancerföreningen tre infomöten och publicerade totalt 52 pressmeddelanden. Kommunikationen har också tillgång till medieuppföljning av Cancerorganisationernas synlighet i medierna. Som samarbetspartner anlitas företaget Koodiviidakko, vars tjänst används för att skicka ut pressmeddelanden. Målet är att man ska rikta analysen alltmer på sociala medier och bloggar.

Sociala medier. I slutet av året hade Cancerorganisationerna 7 406 följare på Facebook (2016: 5 966). Sidan Elämä ilman syöpää (Ett gott liv utan cancer) har utnyttjats främst för snusrelaterad kommunikation. I slutet av året hade sidan 193 följare (2016: 156). Fressis hade 1 538 följare (2016: 1 212).

Cancerorganisationerna har också tre Twitter-konton. På det engelskspråkiga kontot @CancerFinland publiceras främst information om forskningsresultat. Kontot hade 831 följare i slutet av året (2016: 704). På det finskspråkiga kontot @Syopajarjestot publiceras pressmeddelanden och intressanta inlägg samt retweets av aktuella nyheter. Kontot hade 1 713 följare i slutet av året (2016: 1 220). Kontot som startats för Cancerföreningens strategiarbete, @SSYuudistuu, hade 676 följare (2016: 548). Fressis hade 140 Twitter-följare i slutet av året.

Cancerorganisationerna har även en egen YouTube-kanal; kanalen har 351 följare.

Webbkommunikation. Webbplatserna Allt om cancer, Cancerorganisationerna och Utan cancer är Cancerorganisationernas viktigaste webbmedier. Det är kommunikationsavdelningen som uppdaterar, analyserar, utvecklar och marknadsför webbplatserna. Webbplatsernas främsta mål är att erbjuda uppdaterad information om förebyggande av cancer, om cancersjukdomar och om Cancerorganisationernas riksomfattande tjänster. På webben är konkurrensen om synlighet hård. Därför satsar man på Cancerorganisationernas webbplatser extra hårt på sökmotoroptimering, analys, konversionsoptimering och utnyttjandet av sociala medier och bloggar. Under verksamhetsåret 2017 satsade man t.ex. på att tillgängliggöra innehållet genom marknadsföring via Google AdWords samt genom kontinuerlig uppföljning, mätning och utveckling.

Genom sökmotoroptimeringen ökade man besökarantalet på webbplatsen Allt om cancer, som riktas till cancerpatienter och närstående. Webbplatsen hade på månadsnivå 20 000 fler besök än året innan. Helheten Cancersjukdomar, som granskas av expertläkare med några års mellanrum, var den mest besökta. Webbplatsen Cancerorganisationerna är främst avsedd för organisationsaktiva, människor som är intresserade av frivilligarbete, de som söker bidrag och medierna. Webbplatsen lockade ungefär 10 000 besök per månad, vilket är ca 2 000 besök fler per månad än året innan. Webbplatsen Utan cancer riktas främst till vanliga människor som är intresserade av sin hälsa och hur de kan förebygga cancer och som inte själv drabbats av cancer. Webbplatsen lockade ungefär 7 000 besök per månad, vilket är ca 1 500 besök fler per månad än året innan.

År 2017 publicerades den engelskspråkiga versionen av webbplatsen Utan cancer. Cancerföreningen har också kommit med i programmet Google för ideella organisationer, som erbjuder föreningen en marknadsföringsbudget på 10 000 dollar per månad.

Webbplatsförnyelserna fortsatte år 2017. Cancerregistrets nya webbplats publicerades i oktober. Webbplatsen finns helt på svenska och delvis även på engelska. På webbplatsen finns också en statistikapplikation där man kan söka efter statistikuppgifter om cancer. På webbplatsen finns också utförliga beskrivningar av pågående forskningsprojekt.

Webbprojektet gällande Cancerföreningens medlemsföreningar fortsatte med att föreningen Sylva inledde sin webbplatsreform i höstas. Den nya webbplatsen blev klar för publicering i slutet av året. I och med Sylvas webbplats har Cancerorganisationerna nu tolv visuellt och strukturellt enhetliga webbplatser: tio vid de regionala medlemsföreningarna och två vid de riksomfattande patientorganisationerna. Cancerorganisationernas kommunikationsavdelning har koordinerat projektet och ansvarat för utbildningen av medarbetarna vid medlemsföreningarna. Meningen är att medarbetarna själv upprätthåller webbplatserna.

Intern kommunikation. Cancerorganisationernas interna nyhetsbrev skickades ut tio gånger till samtliga medarbetare. Kommunikationsavdelningen ansvarar för utvecklingen av Cancerorganisationernas gemensamma intranät samt för upprätthållandet av en bildbank. En förnyelse av intranätet för att göra det mer interaktivt och öppet kommer att genomföras år 2018, men preliminära planer utarbetades redan i slutet av 2017.

Tidningen Syöpä-Cancer. Tidningen Syöpä-Cancer är det viktigaste av Cancerorganisationernas tryckalster. Tidningen utkom fyra gånger under året. 2017 års teman var internationalitet och tillgång till vård, solen och cancer, bröstcancer och prostatacancer.

Tidningens upplaga är 101 216 exemplar (2017). Tidningen skickades till medlemmarna i Cancerföreningen i Finlands medlemsföreningar. I tidningen ingår en bilaga på svenska, och de som vill får den tillsammans med den finskspråkiga tidningen. Bilagan hade en upplaga på 6 000 exemplar. Docent Sirkku Jyrkkiö från Åbo fortsatte som tidningens chefredaktör.

För att fira Cancerföreningens 80-årsjubileum fortsatte man med de skrivartävlingar som startats år 2016. I tävlingarna deltog tiotals personer. Årets tema var cancer sett ur en väns eller en närståendes perspektiv.

Man fortsatte utvidga innehållet av tidningen Syöpä-Cancer till webben. I varje nummer ingick artiklar på vilka man producerade längre versioner för publicering på webbplatsen Cancerorganisationerna. Webbsektionen och arkivet utvecklades för att göra dem mer användarvänliga. I arbetet utnyttjades respons från en läsarundersökning från 2016.

Intern kommunikation. För att effektivera organisationens interna kommunikation tog man i bruk kommunikationsapplikationen Yammer via Microsofts molntjänst Office 365. I början av året tog man dessutom i bruk tjänsten Skype for Business och lärde medarbetarna att använda den.