Gå direkt till innehållet

Organisation vid centralbyrån. Man siktade på att stärka centralbyråns arbetssätt och genomförandet av organisationsstrategin genom att analysera funktionernas och organisationens förändringsbehov under våren 2017.

I analysen beaktades förändringarna i verksamhetsmiljön, bl.a. social- och hälsovårdsreformen och digitaliseringen, samarbetet mellan verksamhetsenheter, ansvarsfördelningen och ledningsgruppens arbete. Som utgångspunkter för planeringen av den nya verksamhets- och organisationsmodellen valdes kundorientering, samarbete över enhets- och avdelningsgränser, självstyrning och gemensamma stödfunktioner. Processen ledde till att man utarbetade enhets- och avdelningsvisa beskrivningar av centralbyråns grunduppgifter, externa och interna tjänster, kundrelationer samt mål- och intressentgrupper. Den nya organisationsmodellen färdigställdes med de utskrivna målen öppenhet, planenlighet och effektivitet. I samband med införandet av den nya organisationen förenades kommunikations- och medelinsamlingsfunktionerna, och dataadministrationen blev en del av registerverksamheten.

Omorganisationen genomfördes i samarbete med ett specialistföretag inom personalledning.
Den nya organisationsmodellen och funktionsbeskrivningarna finns i bilagor 1 och 2.

Ledningsgrupper. Ett led i utvecklingen av centralbyråns organisation och funktioner var att förnya och stärka ledningsgruppsverksamheten. Man förbättrade planeringsverksamheten genom att utveckla beredningen och föredragandet av ärenden. Den nya modellen för ledningsgruppsarbetet togs i bruk i juni.

I modellen ingår fem ledningsgrupper med följande uppgifter:

  • Cancerföreningen i Finlands ledningsgrupp

Allmänna riktlinjer

  • Cancerföreningen i Finlands utvidgade ledningsgrupp

Planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin, större frågor gällande personalpolitiken

  • Cancerstiftelsens ledningsgrupp

Stiftelsens kommunikation och medelinsamling, placeringsverksamhet, forskningsverksamhet och övrig finansieringsrelaterad verksamhet

  • Cancerregistrets ledningsgrupp

Registrering, registrets service- och forskningsverksamhet

  • Dataadministrationens ledningsgrupp

Dataadministrationsärenden som har stor ekonomisk betydelse och som gäller flera enheter

Cancerstiftelsens förvaltning. Cancerstiftelsen har ingen egen personal och därför är det personalen vid Cancerföreningen i Finland som sköter stiftelsens uppgifter. Cancerstiftelsens generalsekreterare var MD, docent Sakari Karjalainen. Till stiftelsen överfördes av förvaltningens löne- och socialutgifter totalt 351 000 euro (2016: 362 500 euro).

Pensionsfond. Cancerföreningen har pensionsansvar för Pensionsfonden för Cancerorganisationernas funktionärer, som lades ner år 1981, samt ett separat pensionsansvar. Ansvaret täcker 57 personer.

Samhällsansvaret. Cancerföreningen i Finland definierar sitt förhållande till tobaks-, alkohol- och läkemedelsindustrin mycket noggrant. Föreningen samarbetar inte med sådana aktörer som får finansiering ur tobaks- eller alkoholindustrin. Företag inom tobaks- och alkoholindustrin har lämnats utanför föreningens placeringsverksamhet i enlighet med den av styrelsen godkända placeringsplanen. Cancerföreningens samarbete med läkemedelsindustrin genomförs med beaktande av läkemedelsindustrins etiska regler om samarbete med patientorganisationer. Cancerföreningen kan alltså samarbeta med läkemedelsföretag, men samarbetet ska då omfatta minst tre företag.

Cancerföreningen i Finland är en rökfri arbetsplats.

Vid upphandling och all egen verksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling.

Lokaler. Centralbyrån för Cancerföreningen i Finland ligger i Helsingfors (Unionsgatan 22) i lokaler som hyrs av Sponda Oy. Lokalerna på Unionsgatan täcker 1 135 m2. Centralbyrån består av ledningen, ekonomi- och allmänförvaltningen, hälsoavdelningen, kommunikations- och insamlingsavdelningen samt Cancerregistret och Massundersökningsregistret och dataadministrationsenheten.

Lokalerna är trygga, ändamålsenliga och effektiva. De är dessutom moderna och kan lätt anpassas enligt enheternas behov.

Hur upphandlingslagen tillämpas. I enlighet med upphandlingslagen konkurrensutsatte man leverantörerna av den av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral finansierade anpassningsträningen samt Nuotup-projektets tjänsteupphandlingar. Enligt Cancerföreningens principer konkurrensutsätter man i regel alla upphandlingar och köpta tjänster inom förvaltningen, dataadministrationen, kommunikationen och medelinsamlingen.

Dataadministration. Dataadministrationen vid Cancerföreningen i Finland ansvarar för föreningens datasystemstjänster och koordinerar upphandlingarna av och utvecklingsprojekten för föreningens datasystem. Merparten av tjänsterna fokuseras på Cancerregistrets registreringsfunktioner samt på att stödja forskningsverksamheten.

Dataadministrationens strategiska linje är att vid behov utnyttja externa tjänster som stöd för organisationens egen verksamhet. På så sätt kan man genomföra krävande tekniska projekt kostnadseffektivt och med rätt slags expertis.

Datasäkerhet och dataskydd. Datasäkerheten och dataskyddet sköts ansvarsfullt. Både Cancerregistret och Cancerföreningen har egna dataskyddschefer.  Ärendena som gäller datasäkerhet och dataskydd hanteras av en datasäkerhetsgrupp med representanter från ledningen, ekonomi- och personalförvaltningen, kommunikationen, forskningen och de regionala cancerföreningarna. Under verksamhetsåret 2017 koncentrerades verksamheten särskilt på de förändringar som EU:s nya dataskyddsförordning medför. Man bl.a. kartlade nuläget inom hanteringen av personuppgifter och förberedde en avtalsmodell för att partiellt lägga ut hanteringen på entreprenad.