Gå direkt till innehållet

I slutet av året bestod föreningens personal av 97 medarbetare (2016: 100). Av dessa hade 70 tillsvidareanställning och 27 visstidsanställning. Av medarbetarna var 74 procent kvinnor och 23 procent män. Personalens genomsnittsålder var 44,4 år. Under året ingicks 20 nya arbetsavtal och 18 avtal upphörde.

Personalförvaltning

Under verksamhetsåret 2017 analyserade man samtliga arbetsuppgifter vid centralbyrån; man undersökte särskilt förhållandet mellan visstids- och tillsvidareanställning. Slutresultatet var att man ändrade sex visstidsanställningar till tillsvidareanställningar och skapade två nya tillsvidareanställningar. Dessutom fortsatte man elva visstidsanställningar och skapade två nya. På samma gång gick man igenom personalens titlar och förenhetligade dem så att de bättre motsvarar de faktiska uppgifterna.

Under året förbättrades och standardiserades också personalförvaltningens processer. För att stödja chefsarbetet utarbetade man enhetliga instruktioner om hela kedjan från rekrytering fram till att anställningsförhållandet upphör. Nya chefer fick information om god praxis och processerna behandlades regelbundet vid den utvidgade ledningsgruppens möten. Personalförvaltningens mål är fortsättningsvis att skapa en grund för jämlikt och enhetligt förmansarbete samt att göra det smidigare och effektivare.

Centralbyrån följer kollektivavtalet för organisationer inom socialbranschen. I början av februari trädde ett ytterligare lokalt avtal i kraft. Det lokala avtalet hade förberetts och undertecknats året innan i syfte att stödja verksamhetsreformen och omorganiseringen vid centralbyrån.

Företagshälsovården levererades fortsättningsvis av Mehiläinen Forum. I Cancerföreningens företagshälsovård ingår förutom de lagstadgade tjänsterna även sjukvårdstjänster hos allmänläkare samt vid behov två besök hos en specialist med remiss från företagshälsovårdsläkare.

Personalmöten

Under året ordnades tio personalmöten. Vid mötena behandlades aktuella ärenden och presenterades styrelsens och arbetsutskottets beslut.

För att förbättra informationsflödet ordnade man fler gemensamma morgonkaffesessioner. I samband med sessionerna presenterade de olika funktionerna sin verksamhet och sitt arbete informellt. Enligt den respons som man fått in verkar de informella mötena fungera bra, och man kommer att ordna fler sessioner i fortsättningen.

Arbetshälsan

Vid centralbyrån fortsatte satsningarna på att förbättra välbefinnandet i arbetet. Utgående från resultaten av en förfrågan i slutet av 2016 utarbetade man en utvecklingsplan för arbetshälsan för året 2017. Fokusområden i planen är att utveckla chefsarbetet, förbättra arbetsgemenskapsfärdigheterna, effektivera arbetshanteringen, minska arbetsrelaterad stress och förbättra informationsflödet. Varje fokusområde fick specifika mål, medel och tidtabeller. Under året följde man planens förverkligande i samband med förmansmöten, personalmöten, arbetarskyddskommitténs möten och förtroendemännens möten.

Dessutom uppmuntrade man personalen att förbättra sina arbetsgemenskapsfärdigheter och framhävde varje medarbetares ansvar för att främja gemenskapskänslan. I slutet av året prisbelönade man de medarbetare som hade haft en positiv inverkan på gemenskapskänslan.

Förfrågan om arbetshälsan genomförs för tredje gången under våren 2018.

År 2016 firade Cancerföreningen sitt 80-årsjubileum. För att fira jubileumsåret ordnade personalen vid centralbyrån en jubileumsresa till St Petersburg 8–9.6.2017. Totalt 49 medarbetare deltog i resan, som ordnades för att stärka gemenskapskänslan och samspelet bland personalen.

Arbetsförmågan och -motivationen främjades fortsättningsvis med motions- och kultursedlar. Varje medarbetare hade rätt till ett motions- och kulturstöd för en summa på 300 euro.

Andelen sjukfrånvaron av alla arbetsdagar var 4 procent.

Under året förbättrade man åter förutsättningarna för distansarbete. Personalen distansjobbade sammanlagt 1 355 arbetsdagar.

Arbetarskyddet

Arbetarskyddskommittén vid Cancerföreningen i Finland bestod av generalsekreterare Sakari Karjalainen i egenskap av ordförande, arbetarskyddschef Minna Heikkilä, skyddsombud Anne Sköld, vice ombud Taina Häkkinen och vice ombud Henna Degerlund. I slutet av året ordnades arbetarskyddsval. Skyddsombud för perioden 2018–2019 är Anne Sköld; vice ombud är Henna Degerlund och Emil Martonen. Den 30 mars 2017 ordnade arbetarskyddskommittén en föreläsning om hur man kan förbättra sin arbetshantering och minska arbetsrelaterad stress.

Förtroendeman och -ombud

Informatör Maarit Rautio var förtroendeman för Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO rf och forskare Maija Jäntti var förtroendeombud.

Arbetarskyddskommittén och samarbetsgruppen för ledningen och förtroendemännen sammanträdde regelbundet under verksamhetsåret 2017. Vid mötena togs upp ärenden såsom utvecklingsplanen för arbetshälsan, den nya organisationsmodellen och verksamhetsmodellen samt grunderna för visstidsanställningar och tillsvidareanställningar.

Personalutbildning

Cancerföreningen i Finland förhåller sig positivt till att personalen utbildar sig. Under året deltog sju medarbetare i längre utbildningar vid sidan av sitt eget arbete. Många medarbetare deltog dessutom i andra utbildningsdagar och seminarier.

I våras ordnades en förberedande förmansutbildning i syfte att främja god praxis inom förmansarbetet. Den s.k. coachingen bestod av fem grupphandledningar. Utbildningen erbjöd deltagarna olika ledarskapsverktyg och förbättrade deras förutsättningar inom kamratstöd och inbördes samspel.